RSS

Golwg360

MwyCau 

Trosglwyddiadau: y da, y drwg a’r gwyrthiol!

Cyhoeddwyd Medi 1, 2017 gan Y Blog Pêl-droed.


Paul Clement yw rheolwr Abertawe
Alun Rhys Chivers sy’n trafod y mynd a’r dod lawr yn y Liberty…

Ry’n ni i gyd, ar ryw adeg mae’n siŵr, wedi chwarae’r gêm gyfrifiadurol Championship Manager – neu Football Manager, bellach – gan ail-greu’r tymor pêl-droed o gysur ein stafell wely. Wrth ddod i’r darn yn y gêm lle mae’r ffenest drosglwyddo’n cau ddiwedd mis Awst, roedd gofyn bod gyda ni, fel chwaraewyr, sgiliau trin a thrafod yn ogystal â rhywfaint o wybodaeth ariannol – heb sôn am dactegau i wybod pa chwaraewyr i fynd ar eu holau.

Dim ond gêm oedd hi i ni, ond dyna’r realiti y cafodd rheolwyr ar hyd a lled Cymru a Lloegr eu hunain yn ei chanol ddoe ar ddiwrnod ola’r ffenest bresennol. Fe gyfaddefodd prif hyfforddwr Abertawe, Paul Clement rai wythnosau’n ôl ei fod e’n teimlo cyffro ond ofn ynghylch yr hyn allai ddigwydd cyn Awst 31.

Ond ar ôl i’r ffenest gau’n glep am 11 o’r gloch neithiwr, mae’n rhaid ei fod e’n teimlo’n hapusach o lawer nag yr oedd e pan gafodd ei brif ymosodwr Gylfi Sigurdsson ei ddenu i Everton ganol y mis.

Helynt Gylfi Sigurdsson

Ar ôl ymadawiad Sigurdsson, cyfaddefodd Clement ei fod e’n ofni colli rhagor o chwaraewyr yn ystod pythefnos ola’r ffenest. Fe fyddai wedi hanner disgwyl colli’r Sbaenwr Fernando Llorente, ac roedd trosglwyddiad posib Wilfried Bony yn ôl i’r Elyrch yn gyfrinach agored ers tro.

Roedd perygl fod helynt Sigurdsson yn troi’n ffars yn y pen draw, er i’r Elyrch ychwanegu £45 miliwn i’r coffrau am y chwaraewr a wnaeth fwy na neb i gadw’r Elyrch yn yr Uwch Gynghrair y tymor diwetha’.

Ar y cae, roedd hi’n amlwg fod bwlch mawr ar ôl Sigurdsson, er bod Tammy Abraham wedi cael ei ganmol am ei berfformiad diweddara’ oddi cartref yn Crystal Palace. Am ba hyd allai’r ymosodwr ifanc, ar fenthyg o Chelsea, arwain yr ymosod sy’n gwestiwn arall.

Angen recriwtio

Cyn y gêm ddiwetha’, roedd yr Elyrch wedi methu â bwrw’r targed unwaith ers dechrau’r tymor ac roedd y cefnogwyr yn anochel yn dechrau cwestiynu doethineb a chymhelliant y perchnogion Americanaidd Jason Levien a Steve Kaplan, ynghyd â’r cadeirydd Huw Jenkins. Pwy, tybed, fyddai’n gyfrifol am ddenu chwaraewyr newydd i’r clwb?

Roedd si ar led ers tro mai denu Wilfried Bony yn ôl o Man City oedd blaenoriaeth y clwb. Ond fe bwysleisiodd Clement ei fod e’n awyddus i gryfhau’r tîm ar draws y cae. Fe ddechreuodd y gwaith hwnnw’r wythnos ddiwetha’ wrth arwyddo Sam Clucas o Hull. Dyma chwaraewr sy’n gallu chwarae ym mhob safle, bron iawn, ac sy’n cynnig nifer o opsiynau newydd i’r Elyrch.

A dyna Roque Mesa yn dod i mewn yn chwaraewr canol cae amddiffynnol fyddai’n cynnig cystadleuaeth i’r capten Leon Britton yn y safle hwnnw – wedi’r cyfan, onid cystadleuaeth yw’r ffordd orau o roi pwysau ar y prif chwaraewyr i berfformio ar eu gorau?

Ond roedd un cwestiwn mawr ar wefusau’r cefnogwyr o hyd. Pwy oedd yn dewis pa chwaraewyr newydd i’w harwyddo? Gan fod enw Bony wedi cael ei grybwyll ers tro, mae’n deg dweud mai’r perchnogion oedd wedi bod ar ei drywydd e. Roedd Sam Clucas yn un arall fuodd yn dwyn sylw’r Elyrch ers peth amser. Doedd neb cweit yn sicr am Roque Mesa – mae’n bosib fod Paul Clement yn gwybod amdano fe o’i gyfnod yn is-hyfforddwr ar Real Madrid.

Dangos pwy yw’r bos

Does dim amheuaeth y byddai gan Paul Clement ran fawr i’w chwarae ar ddiwrnod ola’r ffenest drosglwyddo ddoe. Ond fel pe bai angen tanlinellu pwy yw’r bos, fe lwyddodd e i gyflawni’r un wyrth nad oedd neb wedi’i disgwyl – croeso i Abertawe, Renato Sanches!

Dyma ni’n ôl ym mydysawd Championship Manager. Oedd clwb fel Abertawe, oedd yng ngwaelodion yr Uwch Gynghrair y tymor diwetha’, wir wedi llwyddo i ddenu un o sêr ifainc Ewrop i’r Liberty? Cyn herio Cymru, daeth Sanches y trydydd chwaraewr ieuenga’ i sgorio gôl yn yr Ewros pan rwydodd e yn erbyn Gwlad Pŵyl i sicrhau’r gêm gyn-derfynol fyddai’n torri calonnau’r Cymry yn Lyon.

Pan gafodd Paul Clement ei benodi’n brif hyfforddwr ym mis Ionawr, y farn gyffredinol oedd fod angen iddo fe dynnu ar ei holl brofiad gyda rhai o glybiau mwyaf Ewrop – Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich ac ati – i gryfhau’r garfan. Doedd e ddim yn mynd i fod yn hawdd, meddai, gan y byddai’n galw am ddenu’r chwaraewyr o brif lwyfan Ewrop i un o’r clybiau yng ngwaelodion y gynghrair.

Ond mae’n ymddangos bod y trosglwyddiad hwn wedi bod ar y gweill ers peth amser, a’r ddau glwb yn gytûn y byddai’n gwneud lles i bawb pe bai’n dod i’r Elyrch. Wedi’r cyfan, byddai’r chwaraewr ei hun yn cael chwarae mwy o bêl-droed, byddai’r Elyrch yn elwa o’i ddoniau, a byddai Bayern Munich yn gallu lleihau eu costau (mae’r Elyrch wedi talu £8 miliwn, gan gynnwys ei gyflog) wrth iddyn nhw gadw llygad ar chwaraewr allai fod yn allweddol iddyn nhw yn y dyfodol. ‘Win, win’, ys dywed y Sais.

Ond ennill ar y cae sy’n bwysig o hyn ymlaen. Os oedd Paul Clement wedi rhoi pinsiad go galed iddo fe’i hun pan gafodd ei benodi’n brif hyfforddwr yn yr Uwch Gynghrair fis Ionawr, fe fydd ei fraich yn gochach heddiw ar ôl dihuno o’r hyn sydd – ar hyn o bryd, o leiaf – yn ymddangos fel breuddwyd sydd ond yn bosib mewn gemau cyfrifiadurol. Ac fe allai Renato Sanches sicrhau mai enw gêm gyfrifiadurol yn unig, ac nid teitl swydd Paul Clement y tymor nesaf, yw Championship Manager.

BLOG: Gylfi Sigurdsson – y gwir yn erbyn y byd?

Cyhoeddwyd Awst 17, 2017 gan Y Blog Pêl-droed.

Tagiau: gylfi sigurdsson


Gohebydd golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n datgelu’r stori go iawn y tu ôl i hynt a helynt trosglwyddiad y pêl-droediwr Gylfi Sigurdsson o Abertawe i Everton yr wythnos hon…

Lai na 48 awr ar ôl i Gylfi Sigurdsson symud – o’r diwedd – i Everton am ffi sydd heb ei datgelu (ond sy’n debygol o fod oddeutu £45m), mae’n teimlo fel pe bai hanes yn ailadrodd ei hun.

Fe gawson ni, gefnogwyr yr Elyrch, haf a thymor cythryblus y llynedd ar ôl colli Ashley Williams, ac fe allai’r un peth ddigwydd eto os nad yw’r clwb yn gweithredu’n gyflym i lenwi’r bwlch mawr yn yr ymosod.

Dydy naw gôl mewn tymor ddim yn swnio’n gyfraniad mawr, ond o ystyried bod yr Elyrch ar waelod y tabl erbyn y Nadolig ar ôl diswyddo dau reolwr, Francesco Guidolin a Bob Bradley, fyddwn i ddim yn hoffi dychmygu lle fyddai’r clwb erbyn hyn heb y goliau hynny.

Yr amser yma y tymor diwetha’, y cwestiwn mawr oedd pwy fyddai’n llenwi’r bwlch mawr yng nghanol yr amddiffyn? Roedd hi’n amlwg nad oedd gan Francesco Guidolin ei hun fawr o obaith o ddod o hyd i’r fformiwla hud.

Fe dreuliodd e a’i olynydd, Bob Bradley, rannau helaeth o hanner cynta’r tymor yn ceisio ateb y cwestiwn. Ond roedd yr holl arbrofi’n golygu bod yr Elyrch nid yn unig yn aros yn llonydd, ond mewn perygl difrifol o ddechrau symud am yn ôl.

Yn y pen draw, fe ddaeth y prif hyfforddwr newydd, Paul Clement, o hyd i’r ateb ac mae’r amddiffyn, o dan arweiniad Federico Fernandez ac Alfie Mawson (capten y dyfodol, efallai?), yn edrych yn dipyn mwy sefydlog erbyn hyn.

Sefydlogrwydd

Ond mae’r sefyllfa – o leiaf o safbwynt Paul Clement – yn wahanol iawn y tro hwn. Mae’r clwb mewn dwylo diogel o dan ei arweiniad ac mae gwella’r amddiffyn hefyd yn golygu bod gan y tîm asgwrn cefn o’r diwedd.

Os y gwrandewch chi ar adroddiadau’r wasg, dydy’r Elyrch ddim yn brin o opsiynau yn yr ymosod chwaith, ac mae’n bosib y gwelwn ni Wilfried Bony yn ôl ar y Liberty.

Mae Nacer Chadli yn enw arall sydd wedi’i grybwyll. Ac wrth gwrs, fe fydd Fernando Llorente yn ôl, gobeithio, erbyn yr wythnos nesaf ar ôl torri ei fraich. Felly dydy hi ddim yn argyfwng eto.

Ond y gyfrinach y tro hwn oedd cynllunio ymlaen llaw – doedd hynny’n sicr ddim wedi digwydd pan adawodd Ashley Williams am Everton flwyddyn yn ôl.

Roedd y perfformiad yn erbyn Southampton ddydd Sadwrn diwethaf yn un siomedig, er i’r ymosodwr ifanc Tammy Abraham ddangos rhywfaint o addewid.

Mae Paul Clement wedi datgelu ei fod e’n hapus gyda’r ffi gafodd yr Elyrch wrth werthu Gylfi Sigurdsson, ac mae angen gwario’r arian hwnnw’n ddoeth.

Roedd e’n lled awgrymu yn ei gynhadledd i’r wasg fod angen cryfhau mewn sawl safle ar y cae, ac mae’n bosib y gwelwn ni fwy nag un chwaraewr yn dod i mewn – er, mae’n ymddangos erbyn hyn nad Joe Allen fydd un ohonyn nhw.

Blas cas

Ond yr hyn fydd yn gadael blas cas i’r cefnogwyr yw’r ffordd mae’r cyfan wedi’i lusgo allan eto – ac mae’n ymddangos bellach nad oedd Gylfi Sigurdsson yn gwbwl ddiffuant ar adegau wrth ddatgan ei fod e’n awyddus i aros.

Roedd Paul Clement yn cyfeirio yr wythnos hon at chwaraewr oedd “eisiau her newydd”, ac yn dweud ei fod e’n gwybod ddiwedd y tymor mai colli Gylfi Sigurdsson fyddai’r canlyniad tebygol yn y pen draw.

Pe bai wedi bod yn onest am ei fwriad o’r dechrau, mae’n sicr y byddai gan y cefnogwyr fwy o barch ato fe erbyn hyn. Ond, efallai bod y chwaraewr yn euog yn fan hyn o ddweud yr hyn roedd y cefnogwyr am ei glywed?

Ar Orffennaf 12, roedd yr Elyrch yn wynebu Barnet. Y bwriad oedd mynd o’r fan honno y diwrnod canlynol ar daith i’r Unol Daleithiau, a Gylfi Sigurdsson yn mynd gyda’r garfan tra bod y trafodaethau’n parhau.

Ond mae Paul Clement wedi datgelu ei syndod pan benderfynodd y chwaraewr aros adref rhag ofn bod y clybiau’n dod i gytundeb bryd hynny. Ond fel sy’n amlwg bellach, fe gymerodd fis arall cyn i’r cyfan ddod i ben.

Penllanw haf o ymbil oedd hynny, meddai’r prif hyfforddwr, sydd wedi datgelu ei fod e wedi cael sawl sgwrs wyneb yn wyneb a thros negeseuon testun gyda Gylfi Sigurdsson.

Hyd yn oed ar yr unfed awr ar ddeg, roedd Paul Clement yn obeithiol y gallai berswadio un o’r hoelion wyth i aros. Ond yn ofer oedd y cyfan yn y pen draw. A chofiwch, hyn i gyd ar ôl i’r chwaraewr ei hun ddweud sawl gwaith ei fod e’n hapus i aros.

Edrych tua’r dyfodol

Byddai perffaith hawl gan Paul Clement, o dan yr amgylchiadau, i deimlo cryn siom fod un o’i brif chwaraewyr wedi bod y fath bensaer ar ei ymadawiad ei hun. Ond nid un i ddal ddig yw’r prif hyfforddwr.

I’r gwrthwyneb, mae’n gweld diwedd y bennod hon yn hanes y clwb yn “gyfle newydd” i brofi gwerth y garfan. Mae’n cyfaddef fod y cyfan “yn fwy lletchwith” i Sigurdsson nag yr oedd iddo yntau, ac mae’n barod i ganmol proffesiynoldeb y chwaraewr, hyd yn oed ar ôl yr helynt yma.

Mewn ffordd, fe gadwodd Paul Clement at ei air. Fe ddaeth y cyfan i ben gyda digon o amser nawr i droi ei sylw at chwaraewyr newydd. Bydd gweddill y ffenest drosgwlyddo’n her newydd i’r prif hyfforddwr.

Ym mis Ionawr, roedd angen gweithredu’n gyflym i gywiro gwendidau cyn i’r ffenest gau. Y tro hwn, cryfhau’r adnoddau sydd ganddo fe fydd ei nod.

Cawn weld beth ddaw dros yr wythnosau nesaf, ond gall cefnogwyr yr Elyrch fod yn dawel eu meddwl. Mae gan Paul Clement atebion. Y gwir yn erbyn y byd? Mi fydd yna heddwch – a llwyddiant, gobeithio.

BLOG: Yr Elyrch ond yn edrych i fyny y tymor hwn

Cyhoeddwyd Awst 12, 2017 gan Pêl-droed.

Tagiau: paul clement, Tommie Collins, Yr Elyrch


Tommie Collins sy’n pwyso a mesur y tymor i ddod i Abertawe…

Bydd cefnogwyr Abertawe yn gobeithio am dymor o sefydlogrwydd ar ôl  eu trafferthion tymor diwethaf.

Francesco Guidolin roedd y rheolwr dechrau tymor diwethaf cyn i’r Americanwr Bob Bradley cymryd yr awenau ar ôl dechrau sâl i dîm yr Eidalwr.

Roedd Bob Bradley ddim yn ffefryn nifer o’r cefnogwyr ac ar ôl 85 diwrnod cafodd ei ymddiswyddo.

Sylwadau cyn-chwaraewr

Paul Clement cafodd y dasg o gadw’r Elyrch yn yr Uwchgynghrair ac y nôl y cyn chwaraewr  y clwb, Owain Tudur Jones,  oedd dim llai na gwyrth yn be wnaeth Clement cyflawni i gadw’r Elyrch i fyny.

“Roedd y clwb mewn trafferth cyn i Clement cyrraedd a newidiodd o’r awyrgylch i gyd. Bydd y cefnogwyr ddim eisiau hunllef fel na eto. Meddai wrth Golwg360.

“Eto maen na chwmwl wedi bod dros y Liberty haf yma oherwydd sefyllfa Gylfi Sigurdsson. Tydi sefyllfa fel ma’ ddim yn dda i neb , y clwb y chwaraewr ar gefnogwyr, mi ddyla’ dyfodol Sigurdsson wedi cael ei sortio erbyn rŵan.

“Rwy’n edrych ymlaen at weld Tammy Abraham  yn y crys gwyn. Cafodd tymor gwych gyda Bryste yn y bencampwriaeth gan sgorio 21 gôl mewn 43 ymddangosiad. Dipyn o gamp ar unrhyw lefel. Mae wedi arwyddo cytundeb newydd pum mlynedd gyda Chelsea, mae hunan dangos bod ganddynt hwy dipyn o feddwl ohono.

“Dwi obeithio gweld Leon Britton yn chwarae rhan tymor yma, mae Britton yn arwr i’r cefnogwyr a’n sicr mae ei ddylanwad ar y cae neu yn yr ystafell newid yn hanfodol. Mae’n codi ysbryd y cefnogwyr maen nhw’n eu haddoli.

“Rwy’n sicr hefyd bod angen un neu ddau o chwaraewyr eraill i greu cystadleuaeth yn  y garfan a wneud yn siŵr bod pawb yn tynnu at ei gilydd i sicrhau tymor gwell.”

BLOG: “Does ond un Makélélé” meddai Paul Clement

Cyhoeddwyd Chwefror 24, 2017 gan Pêl-droed.


Paul Clement
Alun Rhys Chivers sy’n trafod trip Abertawe i Chelsea yfory…

“Mae e’n chwaraewr canol cae amddiffynnol, yn fy marn i. Mae e’n chwaraewr o safon ac mae e’n gallu rhedeg gyda’r bêl. Mae e’n pasio’n dda. Ond dyw e ddim yn rhywun sy’n adnabyddus am sgorio neu greu goliau. Pan fo’r bêl gyda chi, cadwch e oddi wrtho fe. Mae e mor dda wrth ryng-gipio a thorri ymosodiadau.”

Gallai Paul Clement yn hawdd iawn fod yn siarad am ei is-hyfforddwr Claude Makélélé. Ond na, dyma ddisgrifiad prif hyfforddwr Abertawe o N’Golo Kante, chwaraewr canol cae amddiffynnol Chelsea, sy’n debygol o herio’r Elyrch brynhawn fory. Mae’r gŵr o Ffrainc eisoes wedi dechrau mewn 24 allan o 25 o gêmau i Chelsea y tymor hwn, gan sgorio un gôl – hanner cyfanswm Makélélé mewn pum tymor gyda’r clwb o Lundain.

Mae’r cymariaethau rhwng y ddau chwaraewr yn parhau trwy eu cyswllt â’r Eidalwr Claudio Ranieri. Rhyfedd o fyd, felly, fod yr Eidalwr yntau wedi cael ei ddiswyddo gan Gaerlŷr neithiwr ar drothwy’r gêm fawr rhwng Abertawe a Chelsea. Tra bod Makélélé wedi cael ei ddenu i Chelsea gan Ranieri, gadael Ranieri a Chaerlŷr a wnaeth Kante er mwyn symud i Chelsea. £16 miliwn gostiodd Makélélé yn 2003 pan symudodd e i Stamford Bridge. Talodd Chelsea ddwywaith cymaint am Kanté dair ar ddeg o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Er y cymariaethau, “does ond un Makélélé”, yn ôl Paul Clement, sy’n disgwyl i’r gŵr a gafodd ei eni yn y Congo ond a fagwyd yn Ffrainc gael croeso cynnes gan ffyddloniaid Stamford Bridge.

“Mae Kante yn chwaraewr rhyfeddol. Fe wnaeth e mor dda yng Nghaerlŷr. Fe wnaeth Caerlŷr yn dda i recriwtio’r fath chwaraewr. Mae e wedi symud o Gaerlŷr i Chelsea yn ddi-drafferth. Gallwch chi ddeall pam fod y cymariaethau [â Makélélé] yn cael eu gwneud. Ond does ond un Makélélé!”

Pum mlynedd yn Chelsea

Er bod Makélélé yn cyfadde yn ei hunangofiant, Claude Makélélé Tout Simplement fod ganddo fe “atgofion hyfryd” o’i gyfnod yn Chelsea, doedd y pum mlynedd yn sicr ddim yn fêl i gyd.

Fe ymunodd e â’r clwb ar ddechrau ‘prosiect’ Roman Abramovich i weddnewid clwb oedd, ar ei orau, yn deilwng o le yng nghanol tabl yr Uwch Gynghrair. Ac yntau wedi costio £16 miliwn ar y pryd, roedd yn cael ei ystyried yn un o’r hoelion wyth oedd â’r gallu i wireddu breuddwyd a gweledigaeth y perchennog o godi’r tîm i uchelfannau’r Uwch Gynghrair.

Mae dwy gwpan y gynghrair, un gwpan FA a dwy fedal enillydd yr Uwch Gynghrair yn dyst i’r llwyddiant a gafodd yng nghrys glas Chelsea, ynghyd â thri o’i gydwladwyr – Emmanuel Petit, William Gallas a Marcel Desailly – rhwng 2003 a 2008. Ond fe adawodd dan gwmwl. Fe ddaeth ei gyfnod yn Llundain i ben gyda ffrae â phrif weithredwr y clwb ar y pryd, Peter Kenyon.

Dychwelyd i Stamford Bridge

Serch hynny, mae lle arbennig o hyd yng nghalonnau’r cefnogwyr i ‘Kéké’. Ac mae Paul Clement yn disgwyl iddo gael croeso cynnes yn Stamford Bridge.

“Dw i’n credu y bydd Claude yn cael derbyniad gwych. Mae e mor adnabyddus. Roedd e’n arwr yn y clwb. Dw i’n credu ei fod e’n cyffroi wrth feddwl am fynd nôl.”

Pan fydd Makélélé yn cerdded allan i gae Stamford Bridge yn aelod o dîm hyfforddi Paul Clement ac Abertawe, fe fydd e’n gwireddu’r hyn a ddywedodd cyn-reolwr Ffrainc, Raymond Domenech amdano yn rhagair ei hunangofiant yn 2009.

“Mae ei ddyfodol, i fi, ar yr ystlys. Dyw e ddim credu bod ganddo fe’r gallu i fod yn rheolwr. Ond mae ganddo fe’r gallu. Cafodd ei eni i fod yn hyfforddwr. Rhaid i’r byd pêl-droed beidio â cholli Kéké.”

Am y tro, dyw diffyg profiad y Ffrancwr yn poeni dim ar Paul Clement, sy’n awyddus i dynnu sylw at nodweddion Makélélé fel ysbrydolwr ac ysgogwr y gall rhai o chwaraewyr ifainc yr Elyrch ei edmygu.

Claude Makélélé – yr is-hyfforddwr

“Does gyda fe ddim llawer o brofiad o hyfforddi. Ond yr hyn sydd gyda fe yw’r gallu i adnabod chwaraewyr ar lefel un-i-un. Mae ganddo fe wybodaeth wych o’r gêm gan ei fod e wedi chwarae ar lefel mor uchel. Mae e’n cyfathrebu’n dda â’r chwaraewyr mewn grwpiau bach, a rhoi perlau o wybodaeth iddyn nhw am yr hyn ddylen nhw ei wneud mewn sefyllfa arbennig. Mae e’n cyffwrdd â phobol wrth siarad â nhw.”

Does wybod eto a fydd Makélélé yn dal i fod yn Abertawe’r tymor nesa’, ond un peth sy’n sicr, fe fydd e a Paul Clement yn gwneud yn fawr o’u cyfle ddydd Sadwrn i brofi fod ganddyn nhw bartneriaeth fydd yn ddigon i gadw’r Elyrch yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesa’. Ai arwain ei dîm allan yn Stamford Bridge ddydd Sadwrn fydd uchafbwynt gyrfa Paul Clement hyd yn hyn, tybed?

“Roedd yn wych cael arwain y tîm allan yn Anfield. Roedd yn wych cael arwain y tîm allan yn Manchester City. Ond mae sut fydda i’n teimlo am hynny’n dibynnu sut mae’r gêm yn mynd.”

Mae Paul Clement eisoes wedi profi ei hun drwy arwain ei dîm i fuddugoliaeth dros Lerpwl yn Anfield, a chael ei enwi’n rheolwr y mis fis diwethaf. Mae ei daith yntau a’i is-hyfforddwr wedi mynd â nhw i Real Madrid, Paris St. Germain a Chelsea. Ond fe allai eu taith ddiweddaraf i Stamford Bridge – cyn mis prysur ym mis Mawrth sy’n cynnwys gemau yn erbyn Burnley, Hull a Bournemouth – benderfynu a fydd yr Elyrch yn suddo neu’n arnofio rhwng nawr a mis Mai.

BLOG: Pwy sy’n mynd i lle yn Uwch Gynghrair Cymru


Mae’r cyfnod gwallgo’ gyda ni eto – y ffenestr drosglwyddo bêl-droed. Mae’n amser lle mae gohebwyr yn holi rheolwyr, creu sïon… ac erbyn diwedd Ionawr mae ffair fawr ar y teledu o ohebwyr y tu allan i lawer o stadiymau, a chefnogwyr yn gwneud lol.

Felly, be’ sy’n debygol o ddigwydd y mis yma?

Yn Uwch Gynghrair Cymru mae symudiadau wedi digwydd yn barod. Y stori fawr ei fod arwr Bangor, Sion Edwards, wedi symud i’r Rhyl ar fenthyg tan ddiwedd y tymor. Dydi Sion Edwards heb chwarae llawer y tymor hwn, felly symudiad da i’r ddau barti.

Mae chwaraewr canol cae Y Rhyl, Rob Hughes, yn sumud ‘down under’ i Awstralia, ac mae Ashley Young oedd ar fenthyg o Fangor yn gadael y clwb oherwydd ei waith.

Lawr yn y canolbarth, mae cyn-chwaraewr Port Talbot yn gadael Aberystwyth am Lanelli, gyda theulu ifanc oedd yn teimlo bod y teithio’n ormod. Mae Aber hefyd wedi arwyddo’r chwaraewr dawnus Jon Owen o Landudno. Mae Aber wedi arwyddo cyn chwaraewr Bangor Lee Healey ac Elliot Scotcher o Ferthyr, yn amlwg doedd y rheolwr Mathew Bishop ddim yn hapus efo’i garfan.

Mae Llandudno wedi bod yn brysur, gyda’r amddiffynnwr Nathan Peate yn symud i’r Derwyddon yng Nghefn Mawr. Ac mae rheolwr y Derwyddon, Huw Griffiths, yn brysur yn ceisio eu cadw nhw yn y gynghrair. Mae Filippo Mosetti Casaretto wedi glanio o ‘Serie D’ yr Eidal, ac mae wedi llwyddo i estyn cytundeb Corey Roper o Wrecsam tan ddiwedd y tymor.

Mae newyddion da i gefnogwyr Y Bala gyda Stuart Jones yn arwyddo cytundeb – er mai yr ha’ diwetha’ y cyrhaeddodd o.

Yn sicr gyda Phrestatyn a Chaernarfon yn brwydro am ddyrchafiad i’r gynghrair, mi fydd hi’n werth cadw golwg ar symudiadau yn y ddau glwb yma hefyd. Gwyliwch y gofod hwn am fwy o drosglwyddiadau yn y dyddiau ac wythnosau nesa’ cyn y diwrnod mawr ddiwedd y mis…

BLOG: Canlyniadau – nid iaith – fydd yn achub yr Elyrch


Bob Bradley, Americanwr
Does dim dwywaith fod Clwb Pêl-droed Abertawe wedi cael ei Americaneiddio dros yr wythnosau a’r misoedd diwethaf. Mae gan yr Elyrch Jason Levien a Steve Kaplan yn berchnogion ers yr haf, ac roedd rhai yn dweud bryd hynny ei bod yn anochel y deuai rheolwr o’r Unol Daleithiau yn eu sgil.

Daeth y broffwydoliaeth honno’n wir ddechrau mis Hydref gyda dyfodiad cyn-reolwr tîm cenedlaethol yr Unol Daleithiau, Bob Bradley i Stadiwm Liberty.

Fe ddywedais i bryd hynny y byddai diswyddo’r Eidalwr, Francesco Guidolin, yn benderfyniad hallt o ystyried bod yr Elyrch wedi gorfod herio Man City ddwywaith, Chelsea a Lerpwl mor gynnar yn y tymor. A dw i’n dal i gredu hynny. Does ond angen edrych ar dabl yr Uwch Gynghrair i weld nad yw Bradley wedi cael y dechrau gorau i’w deyrnasiad.

Yn ei 10 gêm wrth y llyw hyd yma, mae Bradley wedi arwain yr Elyrch i ddwy fuddugoliaeth – yn erbyn Crystal Palace a Sunderland – ac wedi cael dwy gêm gyfartal. Ar sail y canlyniadau hynny’n unig y dylai gael ei feirniadu. All neb ddisgwyl llai gan y cefnogwyr na’r cyfryngau ar ôl dechrau mor siomedig. Ond mae ei feirniadu ar sail ei acen, ei dafodiaith ac, yn bennaf oll, ei derminoleg yn hollol hurt.

Ac eithrio’r rheolwr dros dro Alan Curtis a Kenny Jackett (oedd yn gymwys i gynrychioli Cymru oherwydd bod ei dad yn Gymro), Brian Flynn oedd y Cymro diwethaf i fod yn rheolwr ar yr Elyrch. Yn y naw mlynedd ers iddo adael ei swydd, mae’r Elyrch wedi penodi rheolwyr o Sbaen, Portiwgal, Denmarc a’r Eidal, a’r un ohonyn nhw â Saesneg yn iaith gyntaf.

Ond yr unig un y galla i gofio amdano’n cael ei feirniadu ar sail ei acen, ei dafodiaith neu ei derminoleg yw’r Americanwr Bob Bradley. Yr unig reswm am hynny yw fod Abertawe wedi tangyflawni’r tymor hwn, a bod ymdeimlad cryf ymhlith y cefnogwyr fod y clwb wedi cael ei Americaneiddio y tu hwnt i bob synnwyr.

Tasai’r Elyrch yn hanner uchaf tabl yr Uwch Gynghrair lle maen nhw wedi haeddu bod dros y tymhorau diwethaf, fyddwn i ddim yma nawr yn amddiffyn un o reolwyr Abertawe eto fyth. Fyddai’r ddadl hon ynghylch acen, iaith a thafodiaith jyst ddim yn deilwng o sylw.

Ar ôl i Bob Bradley gyfeirio at gic o’r smotyn fel ‘PK’ (talfyriad o ‘penalty kick’) a gêm oddi cartref ym Middlesbrough fel ‘road game’ yn hytrach nag ‘away game’, aeth y cyfryngau cymdeithasol yn fwy gwyllt nag arfer. Am nonsens!

Fel y dywedodd e mewn cynhadledd i’r wasg ddydd Iau, mae e wedi rheoli timau mewn sawl gwlad, a’r termau ym mhob un ohonyn nhw ychydig yn wahanol i’w gilydd. Fe gyfeiriodd, wrth orfod amddiffyn ei hun, at ‘offensive marking’ sy’n cael ei arddel yn Norwy, a diffyg dealltwriaeth y Ffrancwyr o’r term ‘clean sheet’. Eironi’r sefyllfa yw fod Bradley yn amlwg yn deall ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd yr amryw ieithoedd sydd gyda ni yn y byd yma.

Ac fe gafodd hynny ei danlinellu wrth iddo fe ddechrau’r gynhadledd i’r wasg drwy ddymuno ‘Nadolig Llawen’ i ni. Felly mae beirniadu Bob Bradley am fod yn rhy Americanaidd yn dangos anwybodaeth llwyr.

Yn wir, mae’r Wall Street Journal yr wythnos hon wedi mynd mor bell ag awgrymu bod Bradley yn fwy ‘Prydeinig’ ei iaith na rhai o reolwyr eraill yr Uwch Gynghrair. Daw’r sylwadau hynny ar sail ymchwil maen nhw wedi’i wneud wrth astudio pob un o gyfweliadau’r Americanwr cyn ac ar ôl gemau – dros bedair awr o ddeunydd.

Mae’r papur yn cyfeirio at ei ddefnydd o ‘clean sheet’ (ac nid ‘shutout’), ‘dressing room’ (yn lle ‘locker room’), ‘supporters’ (yn lle ‘fans’) a ‘training’ (ac nid ‘practice’). Yn bennaf oll, dyw’r gair ‘soccer’ ddim wedi dod o’i enau unwaith! Iawn ocê, mae e’n ynganu ‘premier’, meddai’r Wall Street Journal, fel ‘preMEER’ – ond oes gwir ots?

Pwy, tybed, sy’n cofio cymeriad Paul Whitehouse, Julio Geordio ar y teledu? Mae gwrando ar ambell reolwr yn fy atgoffa o’r sgets lle mae Whitehouse yn dychanu’r chwaraewyr niferus o dramor sy’n dod i’r Uwch Gynghrair heb fawr o Saesneg, ac eithrio ambell air doniol. Fe ellid, dw i’n siŵr, greu sgets yn yr un modd ar gyfer rhai o reolwyr yr Uwch Gynghrair.

Roedd Mauricio Pochettino yn dibynnu ar gyfieithydd am flwyddyn gyfan tra roedd e’n rheolwr ar Southampton. Roedden ni, yn Abertawe, yn eistedd wythnos ar ôl wythnos, yn gwrando ar Saesneg fratiog Francesco Guidolin, oedd hefyd yn dibynnu ar ei gynorthwyydd Gabriele Ambrosetti i fod yn gyfieithydd ar adegau.

Rai blynyddoedd yn ôl, fe gynhaliodd Michael Laudrup gynhadledd i’r wasg yn dairieithog – Saesneg, Sbaeneg a Daneg – ac yntau’n symud yn rhwydd rhwng bob un. Mae’r amrywiaeth a chyfoeth sydd i’w gael yn y byd pêl-droed i’w groesawu. Mae’r feirniadaeth yn ddi-angen.

Yn ysbryd Bob Bradley a’i hoffter amlwg o ieithoedd, dyma ddymuno hwyl yr ŵyl i chi yn ieithoedd y gwledydd lle bu’r Americanwr yn gweithio:

‘Mboni Chrismen’ (Eifftaidd)

‘Joyeux Noël’ (Ffrangeg)

‘Gledelig Jul’ (Norwyeg)

….A ‘Merry Christmas’ (os oes raid).

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda – gan obeithio am fwy o lwyddiant i’r Elyrch (a llai o sylw i Americanebau) yn 2017.

Guidolin yn haeddu mwy o amser

Cyhoeddwyd Medi 30, 2016 gan Pêl-droed.

Tagiau: Alun Rhys Chivers, CPD Abertawe, Franceso Guidolin


Francesco Guidolin
Gyda’r sïon am fwriad i ddiswyddo’r rheolwr yn dew, Alun Rhys Chivers sy’n cynghori Abertawe i ymbwyllo wrth …

Fel cefnogwr pêl-droed Abertawe, mae’n anodd peidio mynd i ramantu ynghylch pa mor bell mae’r clwb wedi dod dros y degawd diwethaf. Ond union ddeng mlynedd i’r penwythnos hwn, fe gollodd yr Elyrch i Notts Forest yn yr Adran Gyntaf.

Pan gafodd y clwb eu dyrchafu i’r Uwch Gynghrair yn 2011, roedd Leon Britton ymhlith yr ychydig chwaraewyr o 2006 oedd dal yn y garfan. Roedd e erbyn hynny’n cael ei ystyried yn un o’r mawrion yn hanes Abertawe ac yn un o’r enwau i’w gynnwys yn awtomatig yn y tîm.

Mae’n amlwg nad oedd y rheolwr presennol Francesco Guidolin wedi darllen y llyfrau hanes ar ôl cael ei benodi. Fe gyfaddefodd sawl wythnos yn ôl nad oedd e’n ymwybodol o bwysigrwydd y chwaraewr lleiaf – ond y dylanwad mwyaf – ar y cae. Mae e’n sylweddoli hynny bellach, ond a yw’n rhy hwyr i’r Eidalwr?

Mae Guidolin bellach yn ei ganfod ei hun mewn sefyllfa lle mae angen, o bosib, i Abertawe guro Lerpwl er mwyn iddo achub ei swydd. Pwy fuasai wedi meddwl hynny ddeng mlynedd yn ôl? Rhyfedd o fyd….

Ond mae deuoliaeth yma. Oes, mae angen canlyniad da yn erbyn Lerpwl. Does dim amau hynny. Ond mae’r union ffaith fod perchnogion yr Elyrch yn gallu defnyddio gêm yn erbyn Lerpwl i roi pwysau ar y rheolwr yn dyst i ba mor bell mae’r clwb wedi dod, a hefyd i’r canlyniadau da gafodd Abertawe yn erbyn prif glybiau’r Uwch Gynghrair dros y blynyddoedd.

Guidolin heb gael parch

Ond rhaid dweud cyn mynd dim pellach nad yw’r clwb wedi trin yr Eidalwr â pharch. Fe fu gan Huw Jenkins a’i griw enw da am ddewis rheolwyr dros y blynyddoedd. Ond does ganddyn nhw ddim cystal enw am drin eu rheolwyr yn y modd gorau posib. Does ond angen gofyn i Garry Monk a Michael Laudrup. Cafodd y naill ei ddiswyddo mewn sefyllfa debyg i Guidolin, ond roedd yntau hefyd yn un o fawrion y clwb ac roedd ei ddiswyddo’n cael ei ystyried gan rai yn weithred o fradychu arwr. Roedd yr honiad fod Laudrup wedi clywed am ei ddiswyddo ar y teledu yn waeth fyth.

Yn achos Guidolin, mae e’n parhau dan bwysau tra bod adroddiadau bod y cyfarwyddwyr eisoes wedi cynnal trafodaethau â Bob Bradley am y posibilrwydd o’i olynu. Fe fu adroddiadau dros gyfnod o ddiwrnodau hefyd fod Ryan Giggs ar ei ffordd i Abertawe.

Ond mae Guidolin yn mynnu ei fod yn canolbwyntio’n llwyr ar y tîm a sicrhau bod perfformiadau’n gwella ar y cae. Roedd yr arwyddion eisoes yno yn erbyn Man City yn y gynghrair yr wythnos diwethaf. Do, fe gawson nhw ganlyniad hynod siomedig. Ond doedd y sgôr yn sicr ddim yn adlewyrchu’r perfformiad. Roedd y gic o’r smotyn yn erbyn yr Elyrch yn benderfyniad amheus, â dweud y lleiaf, ac yn sicr yn drobwynt yn y gêm.

Fe ddywedais yn fy mlog yr wythnos diwethaf y byddai’n rhaid barnu Guidolin ar yr wythnos a fu. Wel, dyma fi’n gwneud hynny. Mae’n rhaid rhoi mwy o amser i’r Eidalwr tra bod y perfformiadau – os nad y canlyniadau – yn mynd i’r cyfeiriad cywir. Ar ôl y gêm yn erbyn Lerpwl, fe fydd gan Abertawe bron i bythefnos i bwyso a mesur y sefyllfa yn ystod y toriad am y gemau rhyngwladol.

Ond dydy pethau ddim ar fin gwella ryw lawer o ran y rhestr gemau i’r Elyrch. Arsenal yw eu gwrthwynebwyr nesaf – a hynny ar eu tomen eu hunain yn yr Emirates. Unwaith eto, fe fyddai’r clwb yn barnu ar sail gêm yn erbyn tîm mawr. Ar ôl hynny, Watford a Stoke sy ar y gorwel. Llawer tecach fyddai barnu ar sail gemau yn erbyn timau y dylai’r Elyrch fod yn eu curo – timau y mae’n rhaid iddyn nhw gipio pwyntiau oddi arnyn nhw er mwyn goroesi.

Un apêl olaf. Cofiwch Fedi 29, 2006. Tipyn bach o berspectif plis, gyfarwyddwyr. Pwyll piau hi.

BLOG: Wythnos yn Abertawe Fydd


Francesco Guidolin, rheolwr Abertawe
Mae wythnos yn amser hir yn y byd gwleidyddol, yn ôl y cyn-Brif Weinidog Llafur, Harold Wilson. Os felly, mae’n hirach fyth yn y byd pêl-droed. Does ond angen gofyn i reolwr Abertawe, Francesco Guidolin.

Gallai ei saith diwrnod yntau, a ddechreuodd ddydd Sul gyda cholled o 1-0 yn erbyn Southampton yn St Mary’s, fod yn dyngedfennol. Fe allai’r wythnos olygu’r gwahaniaeth rhwng cadw neu golli ei swydd. Dydy wynebu Man City ddwywaith – yng nghwpan yr EFL a’r Uwch Gynghrair – yn y cyfnod hwnnw’n sicr ddim yn mynd i helpu hwyliau Guidolin dros y dyddiau nesaf.

Ar hyn o bryd, teimlad y wasg a’r cefnogwyr ar y cyfan yw fod amser yn rhedeg allan i’r Eidalwr, a gafodd ei benodi’n barhaol ddiwedd y tymor diwethaf. Daeth Guidolin i Stadiwm Liberty dros dro gydag un nod yn unig – cadw’r tîm yn yr Uwch Gynghrair. Roedden nhw’n ddeunawfed pan gafodd Garry Monk ei ddiswyddo, ond fe godon nhw i’r unfed safle ar ddeg erbyn diwedd y tymor.

Bryd hynny, roedd gan Abertawe ddau ddewis, un ai dweud “Grazie Francesco, arrivederci”, neu ei wobrwyo am gyflawni nod tymor byr drwy ymestyn ei gytundeb. Mynd am yr ail ddewis wnaeth y cadeirydd Huw Jenkins a’i griw.

Ond fe allen ni weld hanes yn ailadrodd ei hun o fewn dim o dro. Fe lwyddodd Monk, a gafodd ei benodi dros dro fel olynydd i Michael Laudrup, i gadw ei afael ar ei swydd tan y flwyddyn newydd. Ateb dros dro oedd ei benodiad yntau hefyd, ond fe gafodd gytundeb parhol ar ôl bodloni’r gofynion gwreiddiol.

Does ond un casgliad o gymharu sefyllfaoedd Monk a Guidolin. Dydy bod yn rheolwr dros dro llwyddiannus ddim o reidrwydd yn golygu y byddwch chi’n rheolwr parhaol da. Mae’r disgwyliadau’n wahanol. Mae rheolwr dros dro yn ceisio achub sefyllfa neu lanast sydd wedi cael ei achosi gan rywun arall.

Mae disgwyl i reolwr parhaol osod ei stamp ei hun ar garfan neu dîm ac mae’n cael ei farnu ar sail hynny. Os felly, fe basiodd Guidolin ei brawf cyntaf. Fe fethodd yr ail brawf yn y modd gwaethaf posib. Y tymor diwethaf, enillodd Abertawe 24 o bwyntiau allan o 45 pwynt posib o dan arweiniad Guidolin. Y tymor hwn, pedwar pwynt sydd ganddyn nhw allan o 15 pwynt posib. Gwnewch chi’r symiau – mae’r gwahaniaeth yn drawiadol.

Pe bawn i’n cesio achub cam Guidolin (mae’n anodd iawn gwneud hynny), byddai’n rhaid dweud ei fod e wedi bod yn anlwcus o golli’r ymosodwr Andrew Ayew i West Ham, Bafetimbi Gomis ar fenthyg i Marseille a’r capten Ashley Williams i Everton. Daeth Borja Baston, Martin van Hoorn, Alfie Mawson a Fernando Llorente i’r Liberty yn eu lle.

Ond dydyn nhw ddim wedi tanio. Does ond angen edrych ar sefyllfaoedd Borja Baston a Mawson er mwyn mynd at graidd prif broblem Guidolin y tymor hwn. Does ganddo fe ddim rheolaeth dros drosglwyddiadau. Ac mae’r perchnogion Americanaidd newydd wedi ychwanegu at y dryswch ymhellach.

Mae Borja Baston wedi landio yng Nghymru, yn record o drosglwyddiad o Atletico Madrid am £15.5 miliwn, ond deg munud yn unig (fel eilydd ddydd Sul diwethaf) y mae e wedi bod ar y cae. Yn ôl Guidolin a’i gynorthwy-ydd (a’i gyfieithydd) Gabriele Ambrosetti, fe gafodd ei anafu ar ôl dod i Gymru. Mae amheuon ei fod e eisoes wedi’i anafu cyn dod ar yr awyren o Sbaen.

Yn achos Mawson, fe gyfaddefodd Guidolin nad oedd e wedi clywed am yr amddiffynnwr canol 22 oed, sydd wedi symud i Dde Cymru o Barnsley yn lle Williams. Jordi Amat, i bob pwrpas, sydd wedi cymryd lle Williams yng nghanol yr amddiffyn. Fe fu Guidolin dros yr wythnosau diwethaf yn cyfleu negeseuon digon cymysg am Mawson. Ar y naill law, fe fu’n ceisio cyfiawnhau’r penderfyniad i ddod â’r chwaraewr ifanc i mewn i lenwi esgidiau’r capten profiadol. Ar y llaw arall, mae’n cyfaddef nad yw’n barod am yr her o chwarae’n gyson yn yr Uwch Gynghrair.

Mae achosion y ddau chwaraewr yn ein harwain ni at broblem fwyaf Guidolin, ei allu – neu ei ddiffyg gallu – i gyfathrebu yn Saesneg. Ar ôl wyth mis yn Abertawe, mae’r Eidalwr yn dal i ddibynnu’n helaeth ar sgiliau cyfieithu Ambrosetti gerbron y wasg. Negeseuon ail law ydyn nhw yn hynny o beth.

Digon gwir fod hyn yn eilbeth i sicrhau perfformiad da ar y cae. Ond mae Guidolin yn ceisio newid tactegau sydd wedi bod yn eu lle ers sawl tymor. Mae’r chwaraewyr wedi hen arfer â defnyddio system 4-5-1. O newid hynny, mae angen rheolwr sy’n gallu cyfleu syniadau newydd ac sy’n gallu darbwyllo’r chwaraewyr fod angen bod yn amyneddgar.

Mae’r ddwy ffrae dros yr wythnosau diwethaf – y naill gyda Neil Taylor a’r llall gyda Ki Sung-yueng – yn awgrymu bod gan Guidolin dipyn o waith egluro i’w wneud eto. Ond unwaith mae’r rheolwr yn colli cefnogaeth ei chwaraewyr, does dim troi nôl. Mae perygl fod Guidolin eisoes wedi cyrraedd y fan honno, er bod y capten Leon Britton wedi gwrthod yr honiad hwnnw pan aeth gerbron y wasg ddydd Mawrth.

Un peth sy’n sicr. O ychwanegu dau ganlyniad gwael at y pair sy’n bygwth ffrwydro yn ei wyneb, byddai hi ar ben ar Guidolin unwaith ac am byth, ac fe allai Abertawe fod yn union yr un sefyllfa ag yr oedden nhw ar ddechrau’r flwyddyn. Un rhybudd i’r Elyrch – os diswyddo Guidolin, rhaid sicrhau bod unrhyw reolwr dros dro yn gwybod mai dros dro yw e, a bod rheolwr parhaol yn mynd i gael ei benodi yn y pen draw.

Ffolineb yw gwneud camgymeriad unwaith, twpdra yw ei ailadrodd eilwaith. Ond tair gwaith? Loes calon yw ceisio dychmygu’r goblygiadau.

Yr ‘Italian Job’: Darganfod aur neu’r drysau ar fin ffrwydro?

Cyhoeddwyd Medi 9, 2016 gan Alun Rhys Chivers.

Tagiau: Chelsea, Franceso Guidolin


Alun Rhys Chivers yn edrych ymlaen at yr her fawr sy’n wynebu Abertawe wrth iddyn nhw herio cewri Chelsea ddydd Sul…

Dim ond unwaith yn ei yrfa fel rheolwr y mae Francesco Guidolin wedi llwyddo i guro un o dimau Antonio Conte. A phan fydd y ddau Eidalwr, y naill yn rheolwr ar Abertawe a’r llall ar Chelsea, yn mynd ben-ben ddydd Sul, fe fydd angen ‘Italian Job’ o’r mwyaf ar Guidolin a’i dîm.

Yn y ffilm, sy’n serennu Michael Caine, roedd angen i’w gymeriad Charlie Croker a’i griw o ladron gasglu bariau o aur oddi ar y bws cyn iddo gwympo dros y dibyn.

Tra bod Conte wedi arwain ei dîm newydd i dair buddugoliaeth allan o dair yn yr Uwch Gynghrair mor belled, tri phwynt yn unig sydd gan yr Elyrch hyd yn hyn yn nhymor llawn cyntaf Guidolin wrth y llyw.

Gyda Guidolin yn wynebu dyfodol ansicr cyn arwyddo cytundeb newydd ddiwedd y tymor diwethaf, roedd adroddiadau fod ganddo ddiddordeb yn swydd rheolwr yr Eidal yn lle Conte, a arweiniodd ei dîm i wyth olaf Ewro 2016. Roedd hefyd yn cael ei gysylltu â’r swydd yn 2014 cyn i Conte gael ei benodi.

Ond mae’r ddau bellach yn canfod eu hunain yn mynd ben-ben am y nawfed tro erioed wrth i Chelsea, sy’n un o’r ffefrynnau i ennill yr Uwch Gynghrair ar ôl tymor siomedig yn 2015-16. Mae’r Llundeinwyr yn gydradd gyntaf gyda Man City a Man U, tra bod yr Elyrch yn bedwerydd ar ddeg.

Guidolin v Conte – hyd yn hyn

10/11/2008: Parma (Guidolin) 1 Bari (Conte) 1
4/4/2009: Bari (Conte) 0 Parma (Guidolin) 2
25/10/2009: Atalanta (Conte) 3 Parma (Guidolin) 1
21/12/2011: Udinese (Guidolin) 0 Juventus (Conte) 0
28/1/2012: Juventus (Conte) 2 Udinese (Guidolin) 1
19/1/2013: Juventus (Conte) 4 Udinese (Guidolin) 0
1/12/2013: Juventus (Conte) 1 Udinese (Guidolin) 0
14/4/2014: Udinese (Guidolin) 0 Juventus (Conte) 2

11/9/2016: Abertawe (Guidolin) ? Chelsea (Conte) ?

Y cast

Roedd yr Elyrch wedi colli eu capten Ashley Williams, Andre Ayew a Bafetimbi Gomis cyn i’r ffenest drosglwyddo gau, a doedd gan Guidolin fawr o ddylanwad wrth benderfynu pwy fyddai’n eu disodli. Alfie Mawson, amddiffynnwr 22 oed o Barnsley sy’n llenwi esgidiau’r capten. Ond mae Guidolin, a gyfaddefodd ar y pryd nad oedd e wedi clywed am Mawson, wedi dweud ei fod e “bron yn barod” am yr her o chwarae’n rheolaidd yn yr Uwch Gynghrair. Ond mae’r amddiffyn wedi ildio pum gôl mewn tair gêm, gan sgorio dwy gôl yn unig – a’r chwaraewr canol cae Leroy Fer wedi sgorio’r ddwy. Yn absenoldeb sgoriwr yn rheng flaen y cae, roedd sicrhau gwasanaeth amddiffynnwr profiadol yn bwysicach fyth i atal y goliau ben arall y cae. Amheus gen i bydd Abertawe’n gallu ‘parcio’r bws’.

Mae Borja Baston, a gostiodd £15.5 miliwn – sy’n record i’r clwb – yn dal i geisio profi ei ffitrwydd ar ôl cyrraedd o Atletico Madrid, ac mae’n debygol y bydd e ar y fainc ddydd Sul. Fernando Llorente yw’r ymosodwr arall sydd bellach ar lyfrau Abertawe. Roedd e’n aelod o garfan Sbaen yng Nghwpan y Byd 2010 ac Ewro 2012, ond dydy e ddim eto wedi edrych fel chwaraewr rhyngwladol yn ei dair gêm i Abertawe.

Ennill – neu colli’r plot?

Dyna ddigon am y ‘Spanish Job’. Yn ôl at y plot dan sylw. Ym mharc Crystal Palace y cafodd golygfa enwocaf ‘The Italian Job’ – y car yn ffrwydro –  ei ffilmio. Mae’r parc wyth milltir i ffwrdd o stadiwm Chelsea yn Stamford Bridge.

Fe orffennodd y ffilm oedd yn serennu Michael Caine ar ymyl dibyn. Wnaethon ni byth ddod i wybod beth oedd “great idea” ei gymeriad Charlie Croker. Ar ddechrau cyfnod pan fydd yr Elyrch yn wynebu Southampton, Arsenal, Man City a Lerpwl rhwng nawr a chanol mis Hydref, mae tymor Abertawe’n mynd yn nes ac yn nes at y dibyn. Wrth wynebu Chelsea ddydd Sul, mae angen “syniad gwych” ar Guidolin i achub y sefyllfa.

Cip ar y Cymry – cau’r ffenestr drosglwyddo

Cyhoeddwyd Medi 1, 2016 gan Owain Schiavone.


Ymunodd Hal Robson-Kanu â West Brom yn hwyr bnawn ddoe
Wrth i’r ffenestr drosglwyddiadau gau’n glep nes mis Ionawr, mae Owain Schiavone’n bwrw golwg dros y symudiadau Cymreig o ddiddordeb.

Er mai dim ond llond llaw o gemau sydd wedi bod hyd yma, i nifer, mae diwrnod mwyaf cyffrous y tymor pêl-droed eisoes wedi bod. Do, fe gaeodd y ffenestr drosglwyddo neithiwr ac fe ddylai’r cyfrifon Twitter niferus sy’n honni bod â gwybodaeth ecsgliwsif am ba chwaraewyr sy’n denu diddordeb pa glwb, dawelu am y tro…o leiaf nes i’r ffenestr nesaf agor ym mis Ionawr.

Yn nghanol y clecs, yr arian mawr yn newid dwylo, a’r gohebwyr Sky yn stelcian tu allan i faesydd pêl-droed amrywiol, mae nifer o Gymry sy’n ennill eu plwyf yng nghynghreiriau Lloegr wedi symud i borfeydd brasach.

Yr enwau mawr

Mae rhai o chwaraewyr prif garfan Cymru wedi symud clybiau dros y ddeufis diwethaf.

Ar yr unfed awr ar ddeg, er mawr rhyddhad i bawb, mae Hal Robson-Kanu wedi setlo ar West Brom fel ei gartref newydd ar ôl i’w gytundeb â Reading ddod i ben yng nghanol yr Ewros.

Yn sicr fe roddodd Robson-Kanu ei hun yng nghanol y ffenest siop gydag Y GÔL YNA yn erbyn Gwlad Belg…ac mae’n debyg bod diddordeb yn yr ymosodwr o bedwar ban byd. Os felly, mae West Brom, fydd yn ymladd y gwymp o’r Uwch Gynghrair eleni, yn ddewis rhyfedd…a beryg bod angen asiant newydd ar Hal.

Y trosglwyddiad Cymreig mwyaf drudfawr oedd Joe Allen o Lerpwl i Stoke am £13m. Bargen a hanner i Stoke a’u rheolwr o Gymro, Mark Hughes a bydd ‘Pirlo Penfro’ yn ganolog i’w gynlluniau.

Jonny Williams ydy un o chwaraewyr mwyaf cyffrous carfan Chris Coleman, ond mae’n methu’n glir ag ennill ei le yn nhîm Crystal Palace, felly mae nôl ar fenthyg gydag Ipswich yn y bencampwriaeth am y pedwerydd tro.

Gobeithio y gall Emyr Huws anghofio am ei siom o golli ei le yng ngharfan Cymru ar gyfer yr Ewros, a chreu argraff gyda Chaerdydd, ble bydd yn ymuno a Jazz Richards.

Rhai i’w gwylio

Mae tipyn o sôn am ymosodwr ifanc West Brom, Tyler Roberts, ers rhai blynyddoedd. Mae’r chwaraewr dwy ar bymtheg oed wedi bod yn ymarfer gyda thîm cyntaf Cymru, ac wedi bod ar y fainc i West Brom yn yr Uwch Gynghrair. Mae ei reolwr, y Cymro Tony Pulis, wedi ei yrru ar fenthyg i’r adran gyntaf gyda Rhydychen ac fe sgoriodd ei gôl broffesiynol gyntaf nos Fawrth wrth i’w dîm guro Exeter City yn Nhlws Checkatrade. Os fydd Roberts yn chwarae’n rheolaidd, ac yn chwarae’n dda, fe allai fod yn cystadlu â Robson-Kanu am safle yn nhîm cyntaf West Brom a Chymru’n fuan.

Difyr gweld ymosodwr ifanc arall, Wes Burns, yn mynd ar fenthyg i Aberdeen yn Uwch Gynghrair yr Alban. Yn ôl ei hyfforddwr gyda Bristol City, Lee Johnston, gwnaed y penderfyniad iddo fynd yno er mwyn cael blas ar bêl-droed Ewropeaidd ac ar awyrgylch gemau mawr yn erbyn timau fel Celtic a Rangers. Er i’w dîm golli o 4-1 yn erbyn Celtic, mae rheolwr Aberdeen Derek McInnes wedi bod yn canmol cyfraniad Burns a gobeithio y gall greu argraff yn ystod y tymor.

Timau Cymreig y Bencampwriaeth

Mae ‘na deimlad reit Gymreig i sawl tîm yn y Bencampwriaeth eleni, ac mae’n werth cadw golwg ar yr hyn sy’n digwydd ar ail reng pyramid Lloegr.

Yn ogystal â Jonny Williams, mae Tom Lawrence wedi ymuno ag Ipswich ar fenthyg o Gaerlŷr ac os all y ddau gadw’n ffit bydd yn ddiddorol gweld sut maen nhw’n cyfuno yn ymosod bois y tractors.

Mae ‘na bresenoldeb Cymreig amlwg yn Barnsley, gyda dau Gymru yn yr ymosod iddyn nhw yng ngemau cyntaf y tymor – Tom Bradshaw a Marley Watkins a ddenodd gynnig o £1m gan Ipswich ddoe yn ôl pob sôn. Mae’r golwr Adam Davies hefyd yn gymwys i chwarae dros Gymru.

Da gweld Caerdydd yn buddsoddi mewn gwaed Cymreig hefyd gydag Emyr Huws a Jazz Richards, tra bod Declan John wedi dechrau’r bedair gêm gyntaf o’r tymor ar ôl bod ar fenthyg yn Chesterfield llynedd.

Cofio rhain?

Mae cwpl o enwau fu’n amlwg yng ngharfan Cymru ar un pryd wedi pacio eu bagiau a symud i glybiau newydd.

Mae Lewis Price wedi symud o Sheffield Wednesday i Rotherham yn rhad ac am ddim. Enillodd y golwr, sydd bellach yn 32 oed, 11 o gapiau dros Gymru, y diwethaf yn erbyn Croatia yn Hydref 2012.

A beth am Lewin Nyatanga? Yr amddiffynnwr canol oedd y cyntaf o’r to o chwaraewyr ifanc a gafodd eu taflu i mewn i dîm cyntaf Cymru gan John Toshack – yn 17 mlwydd a 195 diwrnod oed, Nyatanga oedd y chwaraewr ieuengaf i chwarae dros ei wlad pan chwaraeodd ei gêm gyntaf yn erbyn Paraguay ym Mawrth 2006. Ddeufis yn ddiweddarach fe dorrwyd ei record yntau gan foi arall o’r enw Gareth Bale…a teg dweud bod eu gyrfaoedd wedi mynd i gyfeiriadau go wahanol ers hynny.

Yn ddim ond 27 oed o hyd, mae Nyatanga wedi ennill 34 o gapiau dros Gymru, ond y diwethaf yn 2011 yn nyddiau cynnar Gary Speed fel rheolwr. Pwy a ŵyr, efallai y gall symud ar fenthyg i Northampton fod yn sbardun ar gyfer adfer ei yrfa ryngwladol. Wel, mae pethau rhyfeddach wedi digwydd!

 

Trosglwyddiadau Cymreig haf 2016

Awst 2016

Hal Robson-Kanu (Reading i West Brom) Am ddim

Aaron Collins (Wolves i Notts County) Ar fenthyg

Jonny Williams (Crystal Palace i Ipswich) Ar fenthyg

Simon Church (MK Dons i Roda JC)

Rhoys Wiggins (Bournemouth i Birmingham) Ar fenthyg

Tom Lawrence (Caerlŷr i Ipswich) Ar fenthyg

Connor Roberts (Abertawe i Bristol Rovers) Ar fenthyg

Shaun MacDonald (Bournemouth i Wigan) Ffi heb ei ddatgelu

Emyr Huws (Wigan i Gaerdydd) Ffi heb ei ddatgelu

Lewis Nyatanga (Barnsley i Northampton) Ar fenthyg

Josh Sheehan (Abertawe i Gasnewydd) Ar fenthyg

Lloyd Jones (Lerpwl i Swindon) Ar fenthyg

Arron Davies (Exeter i Accrington) Am ddim

 

Gorffennaf 2016

George Williams (Fulham i MK Dons) Ar fenthyg

Adam Matthews (Sunderland i Bristol City) Ar fenthyg

Tyler Roberts (West Bro mi Oxford) Ar fenthyg

Joe Allen (Lerpwl o Stoke City) £13m

Andrew Crofts (Brighton i Charlton) Am ddim

Jazz Richards (Fulham – Caerdydd) Cyfnewid

Lewis Price (Sheffield Wednesday i Rotherham) Am ddim

Tom Bradshaw (Walsall i Barnsley) Ffi heb ei ddatgelu

Wes Burns (Bristol City i Aberdeen) Ar fenthyg

Danny Ward (Lerpwl i Huddersfield) Ar fenthyg

Ryan Hedges (Abertawe i Yeovil) Ar fenthyg