Ymarferydd Chwarae a Gofal Plant – Cyngor Dinas Casnewydd

8 Ionawr 2020

Cyfeirnod swydd: NCC6100

Cyflog: 3, £18,795 – £19,171 p. a. pro-rata


Hoffai Dechrau’n Deg recriwtio siarad Cymraeg Ymarferwyr mewn amryw safleoedd, crèches a Chynlluniau Chwarae trwy’r ddinas. Rhaid bod ymgeiswyr wedi cymhwyso at Lefel 3/Gwaith chwarae mewn cymhwyster cydnabyddedig e.e. CCLD, NVQ neu un tebyg yn unol â’r FfCCh.

Mae’r swyddi am dymor sefydlog tan fis Mawrth 2020 (adolygir estyn contractau yn yr hydref yn dibynnu ar arian Llywodraeth Cymru)

Nifer o swyddi am 17.5 awr yr wythnos, 49 wythnos pro rata (gellir defnyddio hyn i gynorthwyo plant anghenion ychwanegol)

Mae’r Tîm Gofal Plant a Chwarae am benodi Ymarferwyr brwdfrydig a dibynadwy i weithio mewn partneriaeth ag Uwch Ymarferwyr, staff allweddol, rhieni a gofalwyr i hybu gweledigaeth a gwerthoedd rhaglen Dechrau’n Deg a’r Cynllun Chwarae.

Mae’r swydd 35 awr yr wythnos o 8am tan 4pm yn dibynnu ar oriau agor y lleoliad (dydd Llun i ddydd Gwener) yn ystod y tymor ysgol yn unig (49 wythnos). Bydd y swyddi hyn yn aelod staff crwydrol yn gweithio trwy ein lleoliadau Dechrau’n Deg a’r Cynllun Chwarae.

Bydd y swydd yn dechrau cyn gynted â phosibl, ar sail tymor penodol tan 31 Mawrth 2020.

Bydd gan yr ymgeiswyr sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, yn ogystal ag ymrwymiad gwirioneddol i ofal a datblygiad plant ifanc iawn. Bydd yr ymgeiswyr yn meddu ar lythrennedd lefel 2 o leiaf, TGAU Saesneg gradd C neu uwch.

Mae cymhwyster Gofal Plant perthnasol Lefel 3 (neu uwch), profiad o weithio gyda phlant 0 i 12 oed a gwybodaeth dda am ddatblygiad plant a Pholisïau ac Arfer Gofal Plant AGC yn hanfodol. Mae profiad o Leoliadau Dechrau’n Deg/Cynllun Chwarae neu debyg yn ddymunol.

Oherwydd natur y rôl, bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio yn ystod y cyfnod y cyflwynir y cynllun chwarae a bydd disgwyl iddo gymryd gwyliau blynyddol y tu allan i’r cyfnod lle cyflwynir y cynllun chwarae.

Bydd y broses benodi’n cynnwys cyfweliad ag uwch aelodau Tîm Dechrau’n Deg.

Mae’r swydd hon wedi’i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr (1974) ac yn amodol ar wiriad GDG manwl.

Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs-newport.onewales.com/nccitlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=033749BVoo&WVID=32373800AE&LANG=CYM
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.