Prif Swyddog Cenedlaethol Sefydlu a Symud – Mudiad Meithrin

14 Mai 2020

Y Mudiad: Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o Gylchoedd Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, gofal cofleidiol a meithrinfeydd dydd Cymraeg yw Mudiad Meithrin. Y Mudiad yw’r darparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Sefydlwyd y Mudiad ym 1971 gydag oddeutu 50 cylch. Erbyn hyn, wedi tyfu’n aruthrol, mae tua 1000 o Gylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi, grwpiau ‘Cymraeg i Blant’ a meithrinfeydd dan faner Mudiad Meithrin. Mae’r rhain yn darparu profiadau blynyddoedd cynnar i oddeutu 22,000 o blant bob wythnos. Yn ogystal, mae’r Mudiad yn gweithio yn agos iawn gyda rhieni er mwyn darparu cymorth a chyngor i’w galluogi i ddatblygu a chefnogi gwaith y cylchoedd yn y cartref.  Er mwyn cyflawni hyn, mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig sy’n cyflogi dros 200 o bobl yn genedlaethol, gyda 2000 ychwanegol yn gweithio yn y cylchoedd eu hunain. Cefnogir y cylchoedd gan rwydwaith cenedlaethol o staff proffesiynol sy’n eu cynghori ar amrediad o faterion er enghraifft hybu ymarfer da, hyfforddiant staff a chyswllt ag Awdurdodau Lleol.

 

Y swydd a’r person: Mae hon yn swydd barhaol. Rydym yn chwilio am Brif Swyddog brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun cenedlaethol newydd Mudiad Meithrin sef sefydlu ac agor Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi mewn ardaloedd daearyddol penodol ar draws Cymru. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill.

 

Lleoliad: Bydd cyfleusterau swyddfa leol ar gael yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Llangefni neu Wrecsam).

Car: Bydd angen i’r person llwyddiannus fod â mynediad i gar y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith. Bydd angen bod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol a theithio dros Gymru yn achlysurol.

 

Oriau: Mae’r swydd yn un llawn amser sef 37.5 awr yr wythnos.  Mae Mudiad Meithrin yn cynnig patrwm gweithio’n hyblyg ar gyfer y swydd ond bydd disgwyl i’r Swyddog fod ar gael yn rheolaidd i ymateb i anghenion y swydd

 

Gwneud Cais: Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CV yn lle ffurflen gais. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd nodi sut y mae yn ateb y gofynion hanfodol, a dymunol os yn berthnasol, fel y nodir yn y fanyleb person.

 

Mwy am Mudiad Meithrin: I ddarganfod mwy o fanylion am Mudiad Meithrin, ewch i’n gwefan www.meithrin.cymru, dilynwch ni ar ‘Twitter’ (@MudiadMeithrin) neu ewch i’n tudalen ‘facebook’.

 

Dyletswyddau’r Swydd:

Bydd yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Pennaeth Datblygu Gwasanaethau am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

 

Sefydlu a Symud:

 • Cydlynu holl waith Sefydlu a Symud. Bydd hyn yn cynnwys:
 • Trefnu, cydlynu a chofnodi cyfarfodydd tim arbenigol SAS a chyfarfodydd monitro Llywodraeth Cymru yn dymhorol
 • Gweinyddu systemau electroneg cadarn er mwyn casglu adroddiadau chwarterol a monitro datblygiad cynlluniau SAS yn rheolaidd
 • Paratoi adroddiadau ar sail y wybodaeth a gesglir ar gyrhaeddiad yn erbyn y targedau a’u cyflwyno i’r Pennaeth Datblygu Gwasanaethau
 • Paratoi newyddlen chwarterol i rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid a’r tîm Sefydlu a Symud
 • Monitro cynlluniau unigol i sicrhau bod gwaith Sefydlu a Symud yn gweithredu yn erbyn yr amserlen ddisgwyliedig
 • Monitro cyflawniad yn erbyn targedau cenedlaethol disgwyliedig Sefydlu a Symud
 • Cydweithio’n agos gyda’r Rheolwyr Talaith, Rheolwr Materion Elusennol a Chyfansoddiadaol, a Rheolwr Cymraeg i Blant i drafod lleoliadau CM newydd SAS
 • Trefnu hyfforddiant perthnasol i staff mewn partneriaeth â’r tîm taleithiol a Academi
 • Cydweithio gyda thîm ehangach Mudiad Meithrin i wireddu’r cynllun
 • Hybu a hyrwyddo’r Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi newydd gan gynnal tudalen cylchoedd newydd ar wefan Mudiad Meithrin a chydweithio gyda’r adran Cyfathrebu a Marchnata i sicrhau hyrwyddo cenedlaethol o gylchoedd meithrin Sefydlu a Symud
 • Cynnal a chadw ‘adran i bwyllgorau rheoli’ ar wefan Mudiad Meithrin gan gadw’r wybodaeth yn gyfredol ar faterion sydd yn ymwneud â rheoli Cylch Meithrin.
 • Cefnogi’r Swyddogion Sefydlu a Symud a phwyllgorau rheoli i adnabod ffynonellau nawdd a grant a chefnogi ac arwain y pwyllgor ar brosesau ymgeisio
 • adnabod ffynonellau incwm amgen ac ychwanegol er budd y Cylchoedd SAS a’r prosiect
 • Sefydlu a datblygu perthnasoedd cryf gyda chyllidwyr a darpar gyllidwyr.
 • Ymchwilio ac adnabod grantiau a nawdd gan rannu’r cyfleoedd sy’n dod i’r amlwg gyda’r Swyddogion Sefydlu a Symud a’rpwyllgorau rheoli.
 • Gweithio’n agos gyda’r tîm Cyfathrebu a Marchnata i hyrwyddo llwyddiannau cyllido a chreu ymgyrchoedd llwyddiannus.
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt cyson a chydweithio gyda’r Pennaeth Datblygu      Gwasanaethau er mwyn darparu cyngor ac arweiniad i’r Tîm Sefydlu a Symud

 

Gwaith Cyffredinol:

 • Gweithredu yn unol â nod ac amcanion Mudiad Meithrin, yn benodol polisi iaith Mudiad Meithrin
 • Darparu gwybodaeth a pharatoi adroddiadau (ar lafar ac yn ysgrifenedig) at bwrpas cynllunio strategol ar lefel lleol a chenedlaethol e.e. Adroddiad Diweddaru Gwybodaeth
 • Eirioli a hyrwyddo gwaith darpariaethau Mudiad Meithrin a manteision addysg Gymraeg a dilyniant
 • Cynnal a datblygu perthynas gyda phobl a sefydliadau perthnasol
 • Manteisio ar gyfleoedd i fynychu hyfforddiant proffesiynol parhaus a rhannu arfer dda pan fo’n berthnasol
 • Mynychu digwyddiadau ac achlysuron lleol perthnasol ar gyfer hyrwyddo cyfleoedd gwaith yn y sector Gofal Plant a Chwarae  e.e sioeau gyrfaoedd cyflwyniadau gyrfaoedd gyda phrif ysgolion a chyflogwyr., eisteddfodau yn ôl yr angen
 • Mynychu cyfarfodydd tîm yn dymhorol a chyfarfodydd eraill yn ôl y gofyn
 • Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr.

 

Enw’r cwmni neu sefydliad
Mudiad Meithrin
Cyflog
£28,463 – £31,117
Hyd cytundeb
Parhaol
E-bost am fwy o wybodaeth
leanne.marsh@meithrin.cymru
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd_Prif-Swyddog.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Mai 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.