Cadeirydd – Coleg Cymraeg Cenedlaethol

8 Ionawr 2020

Y mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dymuno penodi Cadeirydd i wasanaethu’r Coleg am dymor o dair blynedd, gan ddechrau ar 1 Ebrill 2020.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn profiadol sydd yn awyddus i ddefnyddio’i sgiliau a phrofiadau helaeth ym myd llywodraethiant, arweinyddiaeth ac addysg i arwain corff cynllunio cenedlaethol uchelgeisiol sydd â’r Gymraeg wrth wraidd ei bwrpas a’i weledigaeth.

Y Coleg sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy weithio yn effeithiol mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i adeiladu cyfundrefn addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg gynhwysol o’r radd flaenaf.

Bydd y Cadeirydd yn arwain y Bwrdd Cyfarwyddwyr a’r Coleg wrth weithredu Cynllun Strategol newydd y Coleg, sydd yn canolbwyntio ar ehangu a datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr a dysgwyr yng nghyd-destun Strategaeth Iaith Llywodraeth Cymru a blaenoriaethau polisi eraill.

Disgwylir ymrwymiad o tua dau ddiwrnod y mis ar gyfartaledd. Telir honorariwm o £7,500 y flwyddyn ac ad-delir costau yn unol â pholisi costau’r Coleg.

Mae’r Coleg yn croesawu ceisiadau gan unigolion o bob rhan o’r gymuned. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored, a gwneir y penodiad ar sail teilyngdod.

Ceir manylion llawn a ffurflen gais ar wefan y Coleg, www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi, neu drwy gysylltu gyda Dr Dylan Phillips (d.phillips@colegcymraeg.ac.uk).

The above advertisement is for the Chair of the Board of Directors for Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, for which Welsh language skills are essential

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.