Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM) – Estyn

13 Ionawr 2020

Rydym yn chwilio am unigolion llawn symbyliad sydd â hanes cryf o arweinyddiaeth lwyddiannus neu brofiad arbenigol yn un neu fwy o’r meysydd arbenigedd canlynd:

 • Anghenion addysgol arbennig (AAA)
 • Addysg uwchradd
 • Addysg gynradd

Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg ledled Cymru.  Bydd eich gwaith o ddydd i ddydd yn cynnwys:

 • Arwain neu gyfrannu at arolygiadau, adroddiadau a gwaith cynghori, gan gynnwys arolygiadau o ddarparwyr addysg unigol ac adolygiadau ‘thematig’ ehangach yn rhychwantu sampl o ddarpariaeth yng Nghymru
 • Cymryd rhan mewn datblygiadau cenedlaethol a llunio cyngor proffesiynol sydd wedi’i lunio i lywio datblygiad polisi yn eich meysydd arbenigedd
 • Ymgymryd â gwaith sydd wedi’i lunio i gipio a lledaenu arfer orau a welwn drwy ein rhaglenni arolygu
 • Gweithio o fewn systemau a phrosesau cytûn a chyfrannu at dwf, datblygiad a newid sefydliadol o fewn Estyn
 • Sicrhau ansawdd adroddiadau arolygu ac arolygon thematig
 • Paratoi a chyflwyno hyfforddiant cychwynnol a hyfforddiant diweddaru i arolygwyr allanol a digwyddiadau i randdeiliaid allweddol
 • Bod yn ddelfryd ymddwyn ar gyfer gwerthoedd Estyn a gweithredu er lles plant a myfyrwyr bob amser
 • Hybu a diogelu lles y plant a phobl ifanc y byddwch yn dod i gysylltiad â nhw

Cyflog:  £62,320 – £72,905

Oriau gwaith – pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad – Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00yb, dydd Iau, 30 Ionawr 2020.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.estyn.llyw.cymru/amdanom-ni/gweithio-i-estyn/swyddi-gwag?_ga=2.203649360.1355291270.1578915626-972530586.1574333753
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Ionawr 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.