Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid – Capita

1 Gorffennaf 2019

Yn atebol i: Arweinydd y tîm

Lleoliad: Darwen

Cyflog: £17300 i ddechrau ac yna yn symud hyd at £18,000 y flwyddyn ar ôl secondiad chwe mis

I wneud cais am y rôl hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol i Stuart.Smith@Capita.co.uk

Ar hyn o bryd mae busnes FTSE 250 yn edrych i recriwtio 2 Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid llawn amser i ymuno â’i thîm siarad Cymraeg wedi’i leoli yn Darwen. Mae’r tîm yn gyfrifol am drin amrywiaeth o alwadau sy’n dod i mewn gan gwsmeriaid sy’n cwmpasu amryw o bynciau yn ogystal â hyrwyddo dulliau talu addas fel ateb i’r cwestiynau lle y bo’n briodol.

Mae’r Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth proffesiynol ag effeithlon ar y ffôn a drwy ohebiaeth, gan ganolbwyntio ar y cwsmer ar gyfer cysylltiadau i mewn neu allan o’r swyddfa. Yn ogystal â chymryd galwadau yn yr Iaith Gymraeg, mae angen i’r tîm hefyd i dderbyn galwadau yn Saesneg ac ymateb i ymholiadau gohebiaeth a negeseuon e-bost oddi wrth gwsmeriaid yn Gymraeg, felly rhaid i chi fod yn rhugl mewn ysgrifenedig a llafar yn Gymraeg.

Ar ôl hyfforddiant helaeth, byddwch yn mabwysiadu ymagwedd broffesiynol gan ddatrys problemau ac ymdrin â galwadau sy’n dod i mewn, datrys ymholiadau cwsmeriaid a phrosesu trafodion. Mae’r wythnos waith yn seiliedig ar batrwm sifft gylchdro 3 wythnos, rhwng 8:30-19:00 (Dydd Llun i ddydd Gwener) a 8:30-13:00 (Dydd Sadwrn) a bydd gofyn i chi weithio 1 allan o bob 3 dydd Sadwrn gyda diwrnod i ffwrdd yn ystod yr wythnos.

Cymwyseddau allweddol:

Cyfrifoldebau craidd

  • I fod yn gyfrifol i hyrwyddo gofynion cyfreithiol ar gyfer Trwydded Deledu.
  • Ymateb i geisiadau am gyngor neu gamau gan gwsmeriaid a chydweithwyr yn unol â pholisïau cyfredol Trwyddedu Teledu, gweithdrefnau a deddfwriaeth.
  • I dderbyn, dehongli, deall a chyflawni ceisiadau am Drwyddedau Teledu newydd ac i ddiweddaru Trwyddedau Teledu presennol, mewnbynnu gwybodaeth i mewn i’r systemau priodol.Amcanion Allweddol:
  • I ddarparu gwasanaeth o ansawdd i gwsmeriaid drwy sicrhau bod yr holl gamau gweithredu angenrheidiol yn cael eu cymryd i sicrhau datrys y tro cyntaf o gyswllt cwsmeriaid.
  • Er mwyn dangos agwedd gyson broffesiynol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.
  • Er mwyn cyflawni targedau a chytunwyd arnynt yn y ganolfan gyswllt mewn perthynas â gwerthu, casgliadau, galwadau a gohebiaeth gan sicrhau ein bod yn bodloni safonau ansawdd, cywirdeb a chynhyrchiant.
  • I gymryd cyfrifoldeb personol am eu perfformiad eu hunain, ymddygiad ac ymddygiad o fewn y gweithle, gan gadw at bolisïau gweithdrefnau safonol Capita.

Tasgau a Chyfrifoldebau Allweddol:

  • I mabwysiadu dull rhagweithiol wrth ddelio â phob cyswllt i mewn ac allan gan gwsmeriaid.
  • I gasglu data yn gywir ac i nodi ar y systemau perthnasol er mwyn sicrhau bod manylion trwydded y cwsmer yn cael eu diweddaru.

I gyrraedd yr holl dargedau ansawdd ar galwadau a gohebiaeth a gytunwyd ar er mwyn cyfrannu at y lefel gyffredinol o foddhad cwsmeriaid.

I gyflawni targedau cynhyrchiant personol a chyfrannu tuag at gyflawni targedau adrannol.

I gynorthwyo cydweithwyr ag ymholiadau.

I rheoli amrywiaeth o sefyllfaoedd gwahanol ac ymateb yn briodol, gyda phwyll, empathi a diplomyddiaeth gan sicrhau bod cyswllt cwsmeriaid yn cael ei drin mewn modd sensitif a heb gwrthdaro.

I ymdrin â gwybodaeth gyfrinachol mewn modd sensitif, gan sicrhau bod yr holl waith yn cael ei gwblhau gan gadw at ofynion Diogelwch Gwybodaeth Trwyddedu Teledu, Diogelu Data a pholisïau a phrosesau Ymwybyddiaeth Twyll.

I gadw at yr holl safonau busnes, gan gymryd cyfrifoldeb personol am gadw at bolisïau a gweithdrefnau sefydliadol.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.