Swyddogion Ymchwilio – Ombwdsmon

1 Ebrill 2019

Mae’r Ombwdsmon yn ymchwilio i gwynion gan aelodau o’r cyhoedd am driniaeth annheg neu lle maent wedi derbyn gwasanaeth gwael oherwydd methiant o ryw fath ar ran cyrff cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’r Ombwdsmon hefyd yn ymchwilio i gwynion bod aelod o awdurdod lleol yng Nghymru efallai wedi torri cod ymddygiad statudol eu cyngor ar gyfer aelodau.

Mae’r Ombwdsmon yn chwilio i benodi’r canlynol:

Swyddogion Ymchwilio (£32,031 – £42,684)

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu asesu, penderfynu ac ymchwilio i gwynion a wneir i’r Ombwdsmon gan ddefnyddio eu liwt eu hunain i ymchwilio i feysydd pwnc sy’n anghyfarwydd iddynt a defnyddio eu pwerau dadansoddi, ymresymu a chasglu i ddod i gasgliadau priodol. Disgwylir iddynt hefyd reoli eu llwyth achosion yn effeithiol a chwrdd â thargedau heriol heb amharu ar ansawdd eu gwaith. Mae profiad ymchwiliol blaenorol yn ddymunol.

Mae sgiliau ysgrifennu adroddiadau ardderchog yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i gyfathrebu gwybodaeth gymhleth mewn ffordd sy’n briodol i dderbynnydd y wybodaeth honno.

Ar gyfer un o’r swyddi, mae sgiliau iaith Gymraeg ysgrifenedig/llafar ardderchog yn hanfodol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus ar gyfer y swydd hon yn cael y cyfle i weithio o swyddfa ym Mangor ar ôl ymgymryd â chyfnod cychwynnol o hyfforddiant yn ein swyddfeydd ym Mhencoed.

Am fwy o wybodaeth am y swydd hyn ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan https://www.ombwdsmon.cymru/careers/

Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Ebrill 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.