Swyddog Gweinyddol (Gwynedd) – Menter Môn

10 Hydref 2019

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol i brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd.

Gweithredu prosiectau: Cynorthwyo i sefydlu a chynnal amryw o brosiectau, yn bennaf rhaglen LEADER Gwynedd, sef “Arloesi Gwynedd Wledig”.

Cydymffurfiaeth a monitro prosiectau: Cynorthwyo â’r system gasglu allbynnau a rheolaeth ariannol i brosiectau amrywiol. Gweithio’n agos gydag Uwch Swyddogion a’r Rheolwr Prosiectau er mwyn cyrraedd amcanion penodol, yn ogystal â chynnal system ffeilio trefnus er mwyn gallu cofnodi’r holl ddata perthnasol a manylion prosiectau.

Adrodd am brosiectau: Cynorthwyo â chasglu ac adrodd ar gyfer hawliadau Llywodraeth Cymru a chyllidwyr eraill.

Cydlynu’r GGLl: Cydlynu a rheoli’r Gwaith o redeg Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd o ddydd i ddydd, gan gynnwys trefnu nifer o gyfarfodydd GGLl drwy gydol y flwyddyn, cydlynu gwaith papur paratoadol ar gyfer pob cyfarfod GGLl, cymryd cofnodion a chyfathrebu parhaus gydag aelodau’r GGLl a delio â gweithdrefnau recriwtio ac aelodaeth y GGLl.

Cyfarfodydd a Digwyddiadau: Trefnu a chydlynu cyfarfodydd amrywiol, yn ôl yr angen. Mynychu digwyddiadau thematic neu berthnasol arall os yn briodol.

Cynrychioli’r cwmni: Cynrychioli’r cwmni a hyrwyddo Menter Môn yn rhagweithiol; ei gwaith a’i nodau ac amcanion. Cyfeirio gwybodaeth a gwaith papur perthnasol I swyddogion, ymgynghorwyr a chleientiaid allanol fel bo angen.

Dyddiad cau: 11.59pm  03/11/2019

Cyswllt: Carys@mentermon.com

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.mentermon.com
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Swydd-Menter-2.docx
Disgrifiad swydd
JD-Gwynedd-AdminOfficer-20.08.19-2.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Tachwedd 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.