Rheolwr Plant a Phobl Ifanc – Mind Cymru

11 Gorffennaf 2019

£39,154 gan gynnwys. Pwysiad Caerdydd

35 awr yr wythnos • Cyfnod Mamolaeth Cyfnod Penodol

Wedi’i leoli yng Nghaerdydd

Mae gan Mind Cymru gyfle cyffrous i berson newydd ymgymryd â swydd Rheolwr Plant a Phobl Ifanc dros gyfnod mamolaeth, i helpu i fwrw ymlaen â’n gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Mae’r swydd hon yn ganolog i’r gwaith o ddarparu a datblygu ein strategaeth plant a phobl ifanc, ac i barhau i ddatblygu ein dull polisi ac ymgyrchu, gan ymgysylltu â rhanddeiliaid a chynnwys plant a phobl ifanc yn ein gwaith.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad o wneud gwaith polisi ac ymgyrchu ar lefel uwch, o fewn y maes polisi plant neu iechyd meddwl yn ddelfrydol, sy’n gallu rheoli amrywiaeth o brosiectau, ac sy’n ymroddedig i sicrhau bod pob plentyn neu berson ifanc sy’n profi problemau iechyd meddwl yn cael y canlyniadau gorau posibl. Mae’r swydd hon yn rhan o’n tîm Polisi ac Ymgyrchoedd ehangach yn Mind Cymru, ac mae’n ymwneud â phob rhan o’r sefydliad yng Nghaerdydd, Llundain ac ar draws ein rhwydwaith o wasanaethau Mind lleol.

 I wneud cais, dilynwch y ddolen i’n gwefan isod.

Dyddiad cau: 12 canol dydd, 23 Gorffennaf 2019

Cyfweliadau: 2 Awst 2019

Mae Mind wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.mind.org.uk/vacancies-and-volunteering/children-and-young-people-s-manager-mind-cymru-rheolwr-plant-a-phobl-ifanc-mind-cymru/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.