Rheolwr Gweithrediadau: Cynllunio, Llywodraethu a Seilwaith – (Mind Cymru)

21 Mawrth 2019

Cyflog: £39,154 gan gynnwys lwfans Caerdydd

Oriau: Llawn amser 35 awr yr wythnos

Lleoliad: Caerdydd, Cymru

Contract: Parhaol

Mae Mind Cymru yn tyfu ac mae cyfle cyffrous wedi codi i berson newydd ymuno â’n tîm i arwain ein gwaith ym maes cynllunio corfforaethol, datblygu strategaeth, llywodraethu a threfniadau seilwaith. Mae’r rôl hon yn allweddol i lywio’r gwaith o ddatblygu a chynnal gwaith Mind yng Nghymru. Byddwch chi’n gyfrifol am gynllunio strategol, rheoli cyllideb, rheolaeth gorfforaethol a threfniadau llywodraethu o fewn Mind Cymru.  Rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n llawn cymhelliant, sy’n benderfynol ac sy’n meddu ar sgiliau arwain a rhyngbersonol gwych sy’n cyd-fynd â gwerthoedd a diben Mind Cymru.

Mae cydweithio â chydweithwyr corfforaethol ym mhob rhan o Mind yn allweddol i’r rôl hon er mwyn integreiddio gwaith Mind Cymru â’r cyfeiriad sefydliadol ehangach a’r trefniadau gwaith yn y ddwy wlad.  Byddwch chi hefyd yn datblygu, cryfhau ac yn meithrin cydberthnasau gydag amrywiaeth eang o sefydliadau, rhanddeiliaid a chysylltiadau allanol ledled Cymru fel llysgennad gan gynrychioli Mind Cymru, hyrwyddo ac arddangos pwy ydyn ni a’r hyn rydyn ni’n ei wneud yng Nghymru, a sicrhau ein bod ni’n canolbwyntio ar yr effaith ar fuddiolwyr yn ein gwaith cynllunio.

Dyddiad cyfweld: Mai 10 2019

I ymgeisio, gweler wefan isod.

Mae Mind wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.mind.org.uk/vacancies-and-volunteering/operations-manager-planning-governance-infrastructure-rheolwr-gweithrediadau-cynllunio-llywodraethu-a-seilwaith-mind-cymru/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Ebrill 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.