Rheolwr Datblygu Bwyd Môr – De Cymru, Menter a Busnes

1 Chwefror 2019

Manyleb Swydd

 

Teitl Swydd:                           Rheolwr Datblygu Bwyd Môr – De Cymru

Prosiect:                                 Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr yng Nghymru a Cywain

Adran:                                     Bwyd

Lleoliad:                                  Aberystwyth, Caerdydd, y Trallwng neu weithio o adref

Rheolwr Llinell:                      Rheolwr Prosiect EMFF

Graddfa:                                 5

Cyflog:                                    £32,300 – £34,320

Cytundeb:                              Llawn amser

Sgiliau Dwyieithog:               Dymunol

 

Cefndir

Bydd  y  Rheolwr  Datblygu  Marchnadoedd  Bwyd  Môr  yn gweithio ar draws dau o’n prosiectau cefnogi, sef Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd  Môr  a  Cywain,  gan  ddarparu  cefnogaeth  wedi’i  deilwra  i  ddatblygu marchnadoedd newydd a phresennol ar gyfer busnesau bwyd môr.

Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain

Mae Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr yn fenter a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Menter a Busnes a Seafish, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru. Mae cyllid wedi’i sicrhau tan fis Hydref 2021. Nod yw prosiect yw datblygu’r farchnad ddomestig a rhyngwladol ar gyfer Bwyd Môr o Gymru, ynghyd â chynorthwyo busnesau bwyd môr presennol i ddiffinio brand bwyd môr clir, deall tueddiadau presennol ar y farchnad, cynyddu arbenigedd marchnata o fewn y sector ac annog llongau pysgota i sicrhau safon RFS (Cynllun Pysgota Cyfrifol). Bydd y Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr Cymru yn cynnig cymorth i’r diwydiant drwy’r tair ffrwd ganlynol:

 1. Marchnata Uniongyrchol
 2. Cefnogaeth Marchnata
 3. Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd Môr

 Cywain – Clwstwr Bwyd Môr Cymru

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu  i  fusnesau  yn  y  sector  bwyd  a  diod  yng Nghymru. Rydym yn cychwyn cam newydd erbyn hyn ac rydym wedi derbyn arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Raglen Datblygu Gwledig 2014- 2020. Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y prosiect tan fis Hydref 2022.

Mae cefnogaeth ar gael er mwyn datblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a newyddion y diwydiant yn ogystal â chryfhau integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Darperir y gwasanaeth ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio trwy glystyrau, ychwanegu gwerth, datblygu marchnad ar gyfer twf a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac mae’r dull cydlynol gyda phartneriaid darpariaeth yn allweddol ar gyfer datblygu cleientiaid.

Yn ei hanfod, mae clwstwr yn cael ei arwain gan y busnesau lle mae grŵp o gwmnïau sy’n gweithredu yn yr un sector ac mewn ardaloedd sy’n agos i’w gilydd yn ddaearyddol yn gweld bod ganddynt yr un math o gyfleoedd a phroblemau. Mae’r ffocws ar gynyddu gallu cystadleuol cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod ynghyd i gydweithio ar  brosiect penodol. Mae’r prosiectau maent yn gweithio arnynt yn amrywio, o fynd i’r afael â phroblemau sydd eisoes yn effeithio ar allu busnesau i gystadlu neu dyfu, i gyrraedd marchnadoedd newydd a datblygu marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli.

Mae Clwstwr Bwyd Môr Cymru yn dod ag ystod o bysgotwyr, gwerthwyr pysgod, proseswyr a busnesau dyframaeth sydd â chynnyrch o ansawdd uchel ac uchelgais i dyfu. Mae’r Clwstwr Bwyd Môr yn ymgysylltu â busnesau bwyd môr ledled Cymru ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru ar gyfer masnachwyr a chwsmeriaid.

Nod y Rôl

Bydd y Rheolwr Datblygu Bwyd Môr Rhanbarthol yn gyfrifol am ddatblygu a darparu gweithgareddau clwstwr a datblygu marchnadoedd bwyd môr ar draws rhanbarth De Cymru. Mae’r rôl yn allweddol er mwyn sicrhau bod y ddau brosiect yn cyflawni eu hamcanion trwy gydlynu gweithgareddau’r diwydiant, gan fynychu cyfarfodydd a rheoli digwyddiadau.  Ynghyd ag annog proses ddatblygu’r clwstwr a sicrhau bod y fenter yn parhau i ddatblygu yn yr hir dymor.

Prif Gyfrifoldebau

 • Rheoli prosiectau gydag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect
 • Gweithredu fel prif gyswllt, gan hybu a recriwtio unigolion a grwpiau i ymgysylltu gyda’r ddau brosiect, a meithrin perthynas agos gyda physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth, er mwyn adnabod eu gofynion
 • Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i fusnesau ac aelodau’r clwstwr, yn ogystal â hwyluso cyfarfodydd clwstwr
 • Rheoli rhanddeiliaid a datblygu cysylltiadau cyfathrebu gydag unigolion, busnesau a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yn eich rhanbarth
 • Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr, proseswyr ac aelodau’r clwstwr i sicrhau bod unrhyw anghenion twf yn cael eu hadnabod a bod cefnogaeth berthnasol yn cael ei ddarparu, ynghyd ag atgyfeiriadau i ffynonellau eraill o wasanaethau busnes yn y sectorau cyhoeddus a phreifat
 • Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn a rheoli adnoddau o fewn cyllideb y ddau brosiect fel y nodwyd gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol ble bo hynny’n bosibl
 • Mynychu arddangosfeydd, sioeau masnach a digwyddiadau o fewn y diwydiant.
 • Ymchwilio i gyfleoedd cydweithio mewn gweithgareddau masnachol – allforio a masnach, cysylltu gyda digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru
 • Cydlynu gweithgareddau’n ymwneud â diddordeb penodol a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau clwstwr
 • Monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio
 • Annog perchnogaeth o’r clwstwr a’i ddatblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau
 • Gweithio’n agos gyda busnesau ac aelodau clwstwr i adnabod, cynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau megis digwyddiadau/arddangosfeydd, teithiau astudio, gweithdai ayb, mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol
 • Cynrychioli’r ddau brosiect mewn cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG)

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen
 • Cynrychioli Menter a Busnes mewn digwyddiadau fel bo’r angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfwerth, neu’n uwch mewn pwnc perthnasol, a phrofiad dangosadwy mewn maes tebyg
 • Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid/busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn
 • Sgiliau cydlynu a threfnu o’r radd flaenaf
 • Profiad o drefnu gweithgareddau
 • Gallu asesu a deall anghenion busnes yn glir
 • Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth
 • Person hunanysgogol, sy’n derbyn cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni ei waith a’i amcanion ei hun, gan ystyried gofynion y cwsmer
 • Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth; yn meddwl yn synhwyrol, gan ddatgan manteision, anfanteision a risgiau opsiynau penodol
 • Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Gallu bod yn rhagweithiol ac yn awyddus i yrr materion yn eu blaen yn effeithiol
 • Gallu gweithio fel unigolyn ac fel rhan o dîm
 • Sgiliau TG, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint a’r Cyfryngau Cymdeithasol
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio – mae’r swydd yn cynnwys teithio ac aros dros nos ar adegau
 • Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol

Dymunol

 • Dealltwriaeth ddaearyddol o arfordir a phorthladdoedd Cymru
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector bwyd môr yng Nghymru
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio dwyieithog (Cymraeg/Saesneg), gan gynnwys sgiliau cyflwyno

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Caroline Dawson ar 01745 770272 neu 07577 934106.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Llun, 25 Chwefror. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan:

http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.