Penodi Aelodau i’r Cynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru – Llywodraeth Cymru

6 Mehefin 2019

CYNGHORAU IECHYD CYMUNED YNG NGHYMRU

Penodi Aelodau i’r Cynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru

Ymrwymiad amser

Aelodau’r Cynghorau Iechyd Cymuned – Rhwng 3 a 5 diwrnod y mis

Cydnabyddiaeth ariannol

Ni oes tâl am gyflawni’r rôl yma.

Llywio iechyd y genedl

Rydym yn ceisio penodi aelodau i bob un o’r Cynghorau Iechyd Cymuned lleol yng Nghymru. Cynghorau Iechyd Cymuned yw llais annibynnol cleifion a’r cyhoedd sy’n defnyddio’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru ac maent yn chwarae rôl bwysig o ran dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio a’u darparu.

Rôl Aelodau’r Cynghorau Iechyd Cymuned

Gwirfoddolwyr lleol yw aelodau’r Cynghorau Iechyd Cymuned, sy’n gweithredu fel llygaid a chlustiau i’r cleifion a’r cyhoedd yng Nghymru. Maent yn ymweld â gwasanaethau’r GIG ac yn siarad â phobl yn eu cymunedau i glywed am brofiadau a barn pobl leol am eu GIG. Mae aelodau’r Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio’n uniongyrchol gyda’r rhai sy’n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau’r GIG er mwyn helpu i wella ansawdd gofal i gleifion.  Rydym yn chwilio am aelodau newydd i’r Cynghorau Iechyd Cymuned ar gyfer pob ardal yng Nghymru, ac eithrio Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a’r Fro gan nad oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

Nodwch: mae’r penodiad yma ar wahân i Benodi dau Aelod Annibynnol i Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru, ac ni chaniateir i ymgeiswyr gael eu penodi i’r ddwy rôl.  I gael rhagor o fanylion am y penodiadau ac i wneud cais, ewch i https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus. Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â’ch cais, cysylltwch â Desg Gymorth y Cydwasanaethau ar 03000 255454 neu ebostiwch desggymorthcydwasanaethau@llyw.cymru.

I gael fersiwn print bras, Braille neu sain o’r hysbyseb hon, ffoniwch 03000 255454.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
4 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.