Cynorthwywyr Meithrin – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

7 Chwefror 2019

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hysbysebu’r ar gyfer Cynorthwywyr Meithrin.

Oriau ar gael rhwng 16 a 23 yr wythnos, ar sail barhaol neu dymor sefydlog.

Cyflog: £9.20 yr awr (gan gynnwys atchwanegiadau)

Meithrinfa Y Gamfa Wen, Campws Caerfyrddin

Adeiladwyd meithrinfa Y Gamfa Wen i’r pwrpas ac mae’n cynnig amgylchedd braf, cyfeillgar ac ysgogol i blant o amrywiol gefndiroedd. Mae ganddi gysylltiadau cryf ag Ysgol Plentyndod Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n enwog ar draws Cymru am ei harbenigedd. Mae’r Gamfa Wen yn derbyn plant o 0 i 5 oed.

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.

– Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

– Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hon.

Dyddiad cau: 18 Chwefror 2019, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Ymgeiswyr sydd â chwestiynau am y swyddi, neu sydd â diddordeb mewn oriau gwahanol, cysylltwch â Nia Maynard (nia.maynard@uwtsd.ac.uk) / 01267 676645

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swyddi bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Cyfeirnod Swydd: 00931

Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.