2 x Cynghorydd Arbenigol, Dylunio Cynnwys Digidol (Caerdydd) – Cyfoeth Naturiol Cymru

3 Hydref 2019

 • Lleoliad: Caerdydd
 • Cyflog & gradd: 6 – £33,424
 • Rhif y swydd: 202268 & 202269
 • Math o gontract: 30 Mawrth 2020 – gyda phosibilrwydd o estyniad tan Mawrth 2021
 • Patrwm gwaith: 37 awr

Cyfweliadau i’w cynnal: Bangor/Caerdydd/Skype wythnos 21 Hydref

Buddion: pensiwn y gwasanaeth sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cwnsela a chynghori a gofal llygaid, gofal plant di-dreth a chynlluniau aberthu cyflog.

Pwrpas y rôl

Byddwch yn arwain ar ddylunio cynnwys y we ar gyfer lansio’r Datganiadau Ardal ym mis Mawrth 2020. Gan weithio’n agos gydag amrywiaeth o randdeiliaid mewnol, byddwch yn datblygu cynnwys o safon uchel i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Cymwysterau a sgiliau

 1. Profiad sylweddol o ysgrifennu ar gyfer y we, gyda gallu profedig i greu cynnwys sy’n hygyrch ac y gellir ei ddefnyddio’n hawdd.
 2. Profiad o ddefnyddio metrigau ac adborth gan ddefnyddwyr i ddiffinio a gwella cynnwys.
 3. Profiad o reoli perthnasau gyda rhanddeiliaid.
 4. Profiad o weithio ar systemau rheoli cynnwys.
 5. Profiad o ddefnyddio Markdown neu HTML sylfaenol.
 6. Gwybodaeth fanwl o gylch gwaith, rolau, polisïau a blaenoriaethau CNC er mwyn gallu llywio’r dulliau digidol gorau ar gyfer ein cwsmeriaid.
 7. Y gallu i gymryd iaith a phrosesau cymhleth a’u symleiddio.
 8. Byddwch yn groyw ac yn meddu ar sgiliau perswâd, a byddwch yn gallu cyflwyno eich achos ac esbonio eich penderfyniadau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan, gweler isod. 

Gwefan am fwy o wybodaeth
naturalresources.wales/about-us/jobs-and-placements/jobs/202268-202269-specialist-advisor-digital-content-designer-smnr-x2/?lang=cy
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Hydref 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.