Cynghorydd Arbenigol, Cydlyniant Strategol Brexit x8 (Sir Gaerfyrddin) – Cyfoeth Naturiol Cymru

12 Ebrill 2019

Gofynion y Gymraeg

Gogledd-ddwyrain – Lefel 1

Gogledd-orllewin – Lefel 4

Canol De-Cymru – Lefel 1

De-ddwyrain – Lefel 1

De-orllewin – Dymunol Lefel 4 Hanfodol Lefel 1

Canolbarth Cymru – Dymunol Lefel 4 Hanfodol Lefel 1

Lleoliad           Lleoliadau amrywiol o amgylch Gymru (Sir Gaerfyrddin)

Rhif y swydd  202074 – 202081

Gradd  6 – £33,424

Math o gontract        penodiad cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2022

Patrwm gwaith          37 awr yr wythnos

Amgylchedd gwaith    Bydd eich swydd wedi’i lleoli yn y swyddfa yn bennaf ond gallai olygu teithio rhwng lleoliadau gwahanol Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â gweithio mewn sefydliadau partner ac adeiladau eraill.

 

Gwybodaeth ar gyfer gwneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau        24 o Ebrill 2019

Cyfweliad i’w gynnal ar \ a ble        30 Ebrill  i  1 Mai  2019

 

Diben y swydd

Arwain y gwaith o ddarparu cyngor a gwybodaeth arbenigol a thechnegol i lunio a llywio penderfyniadau’r llywodraeth a Cyfoeth Naturiol Cymru mewn perthynas ag ymateb i ddigwyddiadau strategol o ran Brexit.  Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr o dimau eraill o fewn cyfarwyddiaethau Gweithrediadau, Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu a

Gwasanaethau Galluogi,  swyddogion o awdurdodau lleol, a chynrychiolwyr Fforymau Lleol Cymru Gydnerth a’r sector.

Ble mae’r rôl yn eistedd

Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu – Tîm Prosiect Strategol – Gweithrediadau, Gogledd-ddwyrain Cymru – 1650

Gwneud cais am swydd wag

Bydd y categorïau canlynol yn cael eu defnyddio i asesu ansawdd y ceisiadau yn y broses ddidoli a chyfweld. A fyddech cystal â darllen y Disgrifiad Rôl cyfan er mwyn canfod ar ba lefel y mae angen cyflwyno’r wybodaeth hon.

  • Blaenger
  • Dadansoddi a Barnu
  • Cydweithio ag eraill
  • Cynghori a Dylanwadu
  • Ffocws ar gwsmeriaid
  • Cymwysterau a Sgiliau

(dilëwch fel y bo’n briodol)

I ymgeisio:

https://naturalresources.wales/about-us/jobs-and-placements/jobs/202074-202081-specialist-advisor-strategic-brexit-co-ordination-x8/?lang=cy

Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Ebrill 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.