Cydlynydd Codi Arian yn y Gymuned – Mind

8 Awst 2019

£27,924 gan gynnwys lwfans Caerdydd

Llawn amser, parhaol

Caerdydd

Dyma gyfnod cyffrous iawn i fod yn rhan o dîm Codi Arian – Cymunedol a Digwyddiadau Mind. Mae iechyd Meddwl yn sicr ar agenda’r cyhoedd, ac mae mwy o bobl nag erioed eisiau gwneud yn siŵr bod Mind ar gael i helpu unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl trwy godi arian i ni. Rydym ni’n chwilio am Gydlynydd Codi Arian yn y Gymuned i helpu tîm Codi Arian ar gyfer Digwyddiadau a’r Gymuned i gyflawni targedau incwm a sicrhau bod ein codwyr arian yn cael profiad gwerthfawr wrth godi arian i Mind, trwy roi cefnogaeth o ansawdd uchel iddyn nhw.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cynllun cyfathrebu cadarn i’n cefnogwyr sy’n codi arian sydd wedi dewis trefnu gweithgaredd, her neu ddigwyddiad eu hunain ar ran Mind. Byddwch wedi eich lleoli yn y swyddfa yng Nghaerdydd ac yn adrodd i Uwch Swyddog Codi Arian yn y Gymuned Cymru.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, dilynwch y ddolen i’n gwefan isod.

Cyfweliadau: 4 Medi 2019

Mae Mind wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac anogir ceisiadau gan unigolion waeth beth fo’u hoedran, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.mind.org.uk/vacancies-and-volunteering/senior-account-manager/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.