Arolygwyr Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi (AEM) – Estyn

7 Ionawr 2019

Rydym yn chwilio am unigolion llawn cymhelliant sydd â hanes cadarn o lwyddo mewn rôl arwain, neu brofiad arbenigol mewn ysgolion cynradd, uwchradd, ysgolion arbennig neu unedau cyfeirio disgyblion.

Fel arolygydd, bydd y cyngor a’r argymhellion y byddwch yn eu rhoi yn dylanwadu ar ddyfodol addysg ledled Cymru.  Bydd eich gwaith o ddydd i ddydd yn cynnwys:

  • Arwain neu gyfrannu at waith arolygu, adrodd a chynghori, gan gynnwys arolygiadau darparwyr addysg unigol ac adolygiadau ‘thematig’ ehangach sy’n amrywio ar draws sampl o ddarpariaeth yng Nghymru.
  • Cyfrannu at lunio cyngor proffesiynol sydd â’r nod o lywio datblygiad polisi ym maes eich arbenigedd.
  • Ymgymryd â gwaith sy’n anelu at ddal a lledaenu’r arfer orau a welwn yn ein rhaglenni arolygu.
  • Gweithio yn unol â systemau a phrosesau cytûn a chyfrannu at dwf, datblygiad a newid sefydliadol yn Estyn.
  • Bod â rhan i’w chwarae mewn perthynas â sicrhau ansawdd a hyfforddiant Arolygwyr Ychwanegol.
  • Cyfrifoldeb am hyrwyddo a diogelu lles y plant a’r bobl ifanc yr ydych yn gyfrifol amdanynt, neu’n dod i gysylltiad â nhw.

Cyflog – £61,090 – £71,475

Oriau gwaith – pum diwrnod (dydd Llun i ddydd Gwener) o 37 awr, ac eithrio amser cinio

Lleoliad – Yn gweithio gartref, gan deithio i bob cwr o Gymru yn rheolaidd

Ewch i’n gwefan i weld ein swyddi gwag presennol neu anfonwch neges e-bost atom am ragor o wybodaeth.  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00yb, dydd Llun, 28 Ionawr 2019.

I ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.estyn.llyw.cymru/amdanom-ni/gweithio-i-estyn/swyddi-gwag
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Ionawr 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.