Ysgrifenyddes/ Ysgrifennydd – Llŷr James, Cyfrifwyr Siartredig

17 Mai 2018

Dyletswyddau:  Dyletswyddau ysgrifenyddol safonol, yn cynnwys teipio awdio, ateb a chymryd galwadau ffôn, gwaith derbynnydd.

Yn gyfrifol i: Y Cyfarwyddwyr

Cyflog:  yn dibynnu ar brofiad

Oriau: Cyfanswm 21 awr yr wythnos (3 diwrnod) o fewn yr oriau 9 i 5.

Cyfnod ar brawf: Y mae’r swydd yn ddibynnol ar gwblhau, yn llwyddiannus, dri mis o gyfnod prawf.

Pensiwn: Telir cyfraniadau tuag at gynllun pensiwn yn unol â rheolau pensiynau.

Bwriad hanfodol y swydd

Bwriad hanfodol y swydd yw darparu gwaith ysgrifennydd/ysgrifenyddes a chymorth gweinyddol i’r cyfarwyddwyr.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd y swydd yn golygu gweithio gydag aelodau eraill staff y swyddfa fel rhan o dîm, a chyflawni’r dyletswyddau canlynol:

  1. Ymgymryd â gwaith teipio awdio gan gynhyrchu gwaith o’r safon uchaf drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.
  2. Derbyn a gwneud galwadau ffôn gan ddelio yn broffesiynol gyda chleientiaid a chwmnïau.
  3. Bod yn ymwybodol o natur cyfrinachol y gwaith a thrin pob mater yn unol â hynny.
  4. Ymgymryd â gwaith derbynnydd.

Gofynion Personol

Hanfodol

  1. Sgiliau teipio ynghyd â sgiliau ysgrifenyddol o safon dda.
  2. Sgiliau T.G. o safon dda a dealltwriaeth o raglenni Microsoft Office.
  3. Y gallu i gymryd cyfrifoldeb a gweithio’n annibynnol, ac i drefnu a blaenoriaethu dyletswyddau gwaith heriol er mwyn cyflawni gwaith y swyddfa.
  4. Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Dymunol

  1. Profiad o weithio mewn swyddfa cyfrifwyr.

Penodiad

Dyddiad cychwyn ar gyfer y swydd hon fydd 2ail Gorffennaf 2018 neu cyn gynted â phosib wedi’r dyddiad hwn.

Sut i wneud cais

Bydd angen cyflwyno C.V. ynghyd â llythyr cais trwy e-bost i bethanvaughan@llyrjames.co.uk sy’n esbonio sut y mae eich profiad, sgiliau a diddordebau yn berthnasol i’r swydd,

Gofynnir i chi hefyd ddarparu enw a chyfeiriad dau ganolwr y gellir cysylltu â hwy os bydd eich cais yn llwyddiannus.

Y mae croeso i unrhyw ddarpar ymgeiswyr gysylltu â Bethan Vaughan, ar 01267 237754 i drafod y swydd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Iau, 31ain o Fai (Ganol dydd).

Bwriedir cyfweld ag ymgeiswyr llwyddiannus y rhestr fer yn fuan wedi’r dyddiad cau.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mai 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.