Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned Prosiect Camau Bach – Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur

14 Medi 2018

DISGRIFIAD SWYDD

Mae Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur yn gwmni elusennol, a’i amcanion yw cadw treftadaeth hanesyddol a phensaernïol adeiladau Fferm Mynachlog Fawr yn Ystrad Fflur, ac addysgu’r cyhoedd ynghylch safle Ystrad Fflur, ei dreftadaeth a’r dirwedd o’i amgylch.

Teitl: Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned Prosiect Camau Bach

Cyflog: £21,843 pro rata y flwyddyn, ar gyfer 4 diwrnod yr wythnos

Lleoliad: Bydd angen cyflawni’r swydd hon yn y swyddfa, ond gellir trafod y posibilrwydd o wneud rhywfaint o waith gartref. Bydd canolbwynt y gwaith sydd i’w gyflawni ym Mhontrhydfendigaid ac Ystrad Fflur.

Hyd y contract: 4 diwrnod yr wythnos am 24 mis, o fis Tachwedd 2018 i fis Hydref 2020

Oriau: Hyblyg ac amrywiol

Yn adrodd i’r canlynol: Cadeirydd Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur

Bydd y Swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned yn nodi ac yn cydlynu cyfres o weithgareddau i wirfoddolwyr a fydd yn canolbwyntio’n benodol ar dreftadaeth Gymreig gyfoethog safle Ystrad Fflur, ei adeiladau a’r fro o’i gwmpas. Bydd yn helpu’r gymuned leol i greu archif ddigidol a chasglu hanes llafar, ac yn cynorthwyo â’r broses o greu canolbwynt digidol, ymysg pethau eraill. Bydd y prosiect yn gam mawr yn y broses o grynhoi, cofnodi a pharatoi gwybodaeth i’w defnyddio yng Nghanolfan Ystrad Fflur, sydd yn yr arfaeth.

Prif ddyletswyddau

 • Helpu i roi cychwyn ar grŵp hanes ac achau lleol fel modd o greu carfan o wirfoddolwyr, drwy gynnal gweithdai a digwyddiadau ac ati.
 • Darparu a chydlynu hyfforddiant sgiliau i wirfoddolwyr er mwyn iddynt allu creu a churadu archif o ddeunyddiau’n ymwneud â threftadaeth, i gynnwys recordiadau digidol a fforwm ar-lein ar wefan Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur. Un o brif amcanion y prosiect yw llunio cysylltiadau rhwng Ystrad Fflur ac elfennau hanesyddol eraill sy’n rhan o dirwedd y rhanbarth. Bydd yr archif hwn yn defnyddio effemera a gwrthrychau o ffermdy Mynachlog Fawr yn ogystal ag archifau lleol a rhanbarthol eraill. Mae angen i’r sgil hwn y mae modd ei drosglwyddo alluogi gwirfoddolwyr i gofnodi hanes lleol arall yn yr ardal. Darperir y cyfarpar digidol y mae ei angen i wneud y gwaith hwn.
 • Cofnodi hanes llafar i’w ffrydio ar-lein. Bydd hynny’n cynnwys y gallu i ymdopi â defnydd helaeth o’r Gymraeg.
 • Creu cyfeirlyfr sgiliau ar gyfer gwaith cyfranogi a hyfforddi yn y dyfodol, y gall masnachwyr a gweithwyr proffesiynol lleol ei ddefnyddio.
 • Gwneud gwaith ymchwil a darparu deunydd ar gyfer ceisiadau am gyllid, a fydd yn ategu cynaliadwyedd rhaglenni a arweinir gan y gymuned yng nghyswllt Prosiect Ystrad Fflur.
 • Trafod â busnesau twristiaeth lleol a darparu gwybodaeth iddynt, a chysylltu’n benodol â Swyddog Twristiaeth Pentir Pumlumon.
 • Cydweithio’n agos â Grŵp Cyswllt Cymunedol Ystrad Fflur
 • Llunio adroddiad ar y prosiect a pharatoi cyflwyniad a deunyddiau arddangos i’w defnyddio wrth rannu gwybodaeth a methodolegau â phobl eraill.
 • Datblygu gwefan y prosiect i gynnwys elfen gymunedol benodol ar sail y gweithgareddau a gaiff eu disgrifio isod.
 • Creu deunydd ar gyfer y wefan ar sail gwaith a wnaed mewn gweithdai lleol a gweithgareddau eraill yn ymwneud â’r prosiect.
 • Crynhoi allbynnau, gan sicrhau y cydymffurfir â gofynion cynllun LEADER (cyhoeddusrwydd, monitro ac ati).

  Manyleb person

Manyleb Ein gofyniad Statws
Cymwysterau Gradd berthnasol (Hanes, Treftadaeth, Cadwraeth, Rheoli Gwirfoddolwyr, Adfywio Cymunedol ac ati) Hanfodol
Profiad Recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr a chydweithio â nhw Dymunol
Datblygu a darparu rhaglenni cymunedol Dymunol
Hanes o reoli a chyflawni prosiect perthnasol yn llwyddiannus Dymunol
Profiad ym maes ymgysylltu â chymunedau Dymunol
Cofnodi, monitro a gwerthuso rhaglenni gwaith Dymunol
Llunio adroddiadau ysgrifenedig at ddefnydd y cyhoedd Dymunol
Recordio deunydd digidol a chasglu hanes llafar Dymunol
Gwybodaeth Gwybodaeth am hanes Cymru, ein treftadaeth a’n hadeiladau hanesyddol Dymunol
Gwybodaeth am y materion sy’n effeithio ar gymunedau cefn gwlad yng Ngheredigion Dymunol
Cymeriad Cyfathrebu: y gallu i hybu Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur yn allanol ar bob lefel, o wirfoddolwyr lleol i asiantaethau partner, ac yn fewnol yn yr Ymddiriedolaeth (yn ysgrifenedig ac ar lafar) Hanfodol
Rheoli: y gallu i weithio heb oruchwyliaeth, yn ogystal â chydweithio ag asiantaethau mewnol ac allanol Hanfodol
Trefnu: y gallu i gynllunio’n dda a bod yn drefnus, gan roi sylw i fanylion Hanfodol
Arall Ymrwymiad i gyflawni nodau ac amcanion Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur Hanfodol
Car a thrwydded yrru lân Hanfodol
Sgiliau dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) – ar lafar ac yn ysgrifenedig Dymunol iawn
Gallu defnyddio TGCh yn hyderus Hanfodol

Y camau nesaf

I ymgeisio am y swydd cysylltwch â Lowri Goss, gan gynnwys CV llawn, dau eirda (nodwch a fyddech yn barod i ni gysylltu â nhw cyn y cyfweliad ai peidio), ac un dudalen A4 yn disgrifio eich diddordeb yn y swydd.

Y dyddiad cau yw canol dydd, 1 Hydref 2018. I gael rhagor o fanylion cysylltwch â Lowri Goss (Ymgynghorydd Grantiau Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur): lowri@lowrigoss.co.uk

Y broses ddewis

Cynhelir cyfweliadau ar 9 Hydref 2018 ym Mhontrhydfendigaid a byddant yn cynnwys dwy elfen – cyflwyniad anffurfiol byr (heb gymorth TG) a chyfweliad ffurfiol. Gofynnir i’r ymgeiswyr ddod ag unrhyw ddogfennau perthnasol gyda nhw. Gwahoddir yr ymgeisydd llwyddiannus i ddechrau ar y gwaith ar y dyddiad cynharaf sy’n gyfleus i’r ymgeisydd a’r Ymddiriedolaeth.

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan gynllun LEADER Cynnal y Cardi yng Ngheredigion, drwy gynllun Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.