Swyddog Sefydlu a Symud y De Ddwyrain (ail-hysbyseb) – Mudiad Meithrin

9 Gorffennaf 2018

AIL-HYSBYSEB

Y Mudiad: Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o Gylchoedd Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, gofal cofleidiol a meithrinfeydd dydd Cymraeg yw Mudiad Meithrin. Y Mudiad yw’r darparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Sefydlwyd y Mudiad ym 1971 gydag oddeutu 50 cylch. Erbyn hyn, wedi tyfu’n aruthrol, mae tua 1000 o Gylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi, grwpiau ‘Cymraeg i Blant’ a meithrinfeydd dan faner Mudiad Meithrin. Mae’r rhain yn darparu profiadau blynyddoedd cynnar i oddeutu 22,000 o blant bob wythnos. Yn ogystal, mae’r Mudiad yn gweithio yn agos iawn gyda rhieni er mwyn darparu cymorth a chyngor i’w galluogi i ddatblygu a chefnogi gwaith y cylchoedd yn y cartref.  Er mwyn cyflawni hyn, mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig sy’n cyflogi dros 200 o bobl yn genedlaethol, gyda 2000 ychwanegol yn gweithio yn y cylchoedd eu hunain. Cefnogir y cylchoedd gan rwydwaith cenedlaethol o staff proffesiynol sy’n eu cynghori ar amrediad o faterion er enghraifft hybu ymarfer da, hyfforddiant staff a chyswllt ag Awdurdodau Lleol.

Y swydd a’r person: Mae hon yn swydd am dymor penodol o Ebrill 2018 hyd at mis Mawrth 2020 (gyda phosibilrwydd o 3edd blwyddyn). Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol sef sefydlu ac agor isafswm o ddau Gylch Meithrin/Ti a Fi mewn ardal ddaearyddol benodol mewn blwyddyn. Disgwylir y bydd y Cylchoedd Meithrin/Ti a Fi cyntaf yn agor yn nhymor yr Hydref 2018.  Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill.

Lleoliad: Bydd cyfleusterau swyddfa leol ar gael yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Cross Hands, Llangefni neu Wrecsam) a gellir gweithio o adref.

Car: Bydd angen i’r person llwyddiannus fod â mynediad i gar y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith. Bydd angen bod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol yn achlysurol.

 Oriau: Mae Mudiad Meithrin yn cynnig patrwm gweithio’n hyblyg ar gyfer y swydd ond bydd disgwyl i’r Swyddog fod ar gael yn rheolaidd i ymateb i anghenion y swydd. 27 awr yr wythnos

Gwneud Cais: Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CV yn lle ffurflen gais. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd nodi sut y mae yn ateb y gofynion hanfodol, a dymunol os yn berthnasol, fel y nodir yn y fanyleb person.

Mwy am Mudiad Meithrin: I ddarganfod mwy o fanylion am Mudiad Meithrin, ewch i’n gwefan www.meithrin.cymru dilynwch ni ar ‘Twitter’ (@MudiadMeithrin) neu ewch i’n tudalen ‘facebook’.

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Ann Angell                                      01970 639639 ann.angell@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad Cau: 22.07.18 am 11:59yh

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-2.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd_Swyddog-Sefydlu-a-Symud-De-Ddwyrain-Cymru.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.