Recriwtio Cadeirydd a Chyfarwyddwyr i Fwrdd Rheoli – Llenyddiaeth Cymru

14 Chwefror 2018

Mae Llenyddiaeth Cymru, y Cwmni Cenedlaethol sy’n datblygu ac yn hyrwyddo llenyddiaeth yng Nghymru, yn chwilio am unigolyn llawn gweledigaeth i arwain y sefydliad fel Cadeirydd. Mae’n awyddus hefyd i benodi Cyfarwyddwyr newydd i ymuno â’r Bwrdd Rheoli.

Bydd ymuno â’r Bwrdd yn 2018 yn golygu y byddwch yn rhan annatod o lywio dyfodol y sefydliad, a’r weledigaeth o sicrhau bod llenyddiaeth yn llais i bawb, wrth i ni ddatblygu ein Cynllun Strategol newydd ar gyfer 2019-2022.

Sefydliad sy’n edrych tua’r dyfodol yw Llenyddiaeth Cymru, sy’n croesawu newidiadau ac yn ymateb yn gadarnhaol ac yn uniongyrchol i heriau. Rydym yn chwilio am bobl sy’n awyddus i gyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at greu gwell cymdeithas ac at sicrhau bod llenyddiaeth yn rhoi llais i bawb. Rydym yn chwilio am bobl a all eirioli’n gryf drosom, gan rannu gweledigaeth a gwerthoedd y sefydliad wrth helpu i lywio’r cyfnod nesaf yn natblygiad y sefydliad.

Cadeirydd

Rydym yn chwilio am unigolyn llawn gweledigaeth i arwain y sefydliad wrth i’r Cadeirydd presennol, Damian Walford Davies, gamu i lawr yn unol â’r cyfnod o wasanaeth a ganiateir gan Erthyglau Cymdeithasu’r sefydliad.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol ar gyfer rôl y Cadeirydd.

Cyfarwyddwyr

Mae’r Bwrdd yn cynrychioli sector eang ei natur, a dylai fod ganddo ystod o arbenigedd, profiad a lleisiau. Croesewir yn arbennig geisiadau gan bobl ifanc ac unigolion sy’n cynrychioli nodweddion gwarchodedig.  Yn y broses recriwtio hon, rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â gwybodaeth a/neu brofiad yn o leiaf un o’r meysydd hyn:

  • Llywodraethu
  • Materion cyfreithiol ac Adnoddau Dynol
  • Materion cyllid
  • Datblygu a Busnes
  • Plant a phobl ifanc
  • Rhwydweithiau rhyngwladol
  • Cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus

Mae Llenyddiaeth Cymru yn sefydliad dwyieithog ac mae agwedd bositif tuag at yr iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer rôl Cyfarwyddwr.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 12 Mawrth 2018, 12.00 canol dydd
Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 19 Mawrth 2018

Mae’r Pecyn Recriwtio a manylion sut i wneud cais ar wefan Llenyddiaeth Cymru.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar: post@llenyddiaethcymru.org / 029 2047 2266

Cefnogir Llenyddiaeth Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Mawrth 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.