Swyddog Cyllid a Gweinyddol – Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

13 Tachwedd 2017

Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Bydd prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant mewn garddwriaeth, a gwybodaeth am arddwriaeth, i unigolion a grwpiau, o gynulleidfaoedd amrywiol, ledled Cymru. Mae’n brosiect pum mlynedd a ariennir trwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen eiconig a deinamig, sydd wedi ymrwymo i ymchwil i fioamrywiaeth  a’i chadwraeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr.

Bydd dewis eang o gyrsiau garddwriaeth ac ymgysylltiad â’r cyhoedd ar gael i oedolion a phlant, a hynny ar werth gerddi er mwyn tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd. Byddwn hefyd yn arddangos amrywiaeth cynnyrch garddwriaeth Cymru, a’u hansawdd, ac yn helpu achub peillwyr Cymru. Bydd Tyfu’r Dyfodol wedi’i leoli yn yr Ardd Fotaneg ac mewn nifer o hybiau ledled Cymru.

Y Rôl: Swyddog Cyllid a Gweinyddol

Rydym yn chwilio am rywun sy’n drefnus iawn, ac sydd â’r gallu i roi sylw rhagorol i fanylder a lefel uchel o rifedd, i ddarparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiect Tyfu’r Dyfodol. Byddwch yn ein helpu i sicrhau bod canlyniadau a dangosyddion y prosiect yn cael eu mesur a’u hadrodd yn gywir, gan gasglu a chrynhoi’r metrigau y mae arnom eu hangen fel tystiolaeth o hyn. Byddwch yn paratoi hawliadau, ac yn helpu eu cyflwyno, gan ddefnyddio system ar-lein Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, gan goladu anfonebau a thaflenni amser a sicrhau bod y cofnodion wedi’u diweddaru ac yn gywir. Yn aml, chi fydd y cyswllt cyntaf ar gyfer y prosiect, a byddwch yn cyfathrebu ag unigolion a grwpiau ledled Cymru. Byddwch yn gweithio gyda Gweinyddwyr Addysg yr Ardd Fotaneg i reoli ymholiadau bob dydd, cymryd manylion y rheiny sydd eisiau cadw lle ar gwrs a darparu cymorth gweinyddol ar draws pob elfen o’r gwaith o weithredu’r prosiect. Mae’r gallu i ysgrifennu ac i siarad Cymraeg yn rhugl hefyd yn ddymunol iawn, ac mae dealltwriaeth o genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac ymrwymiad iddi, yn hanfodol.

AMLINELLIAD O FANYLION Y PENODIAD

Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd.

Am fwy o wybodaeth, gweler wefan isod.

Croesewir ymholiadau anffurfiol a dylech eu cyfeirio at Bennaeth Gwyddoniaeth (Dr Natasha de Vere – natasha.devere@gardenofwales.org.uk)

Dylech anfon eich cais, ar ffurf llythyr a CV sy’n dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf, ynghyd â manylion cyswllt llawn dau ganolwr, at charlotte.lumby@gardenofwales.org.uk erbyn 8 Rhagfyr 2017. Ar hyn o bryd, y bwriad yw cynnal cyfweliadau ym mis Ionawr 2018.

Cyflog
Mae’r cyflog hyd at £19,000 y flwyddyn gan ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad.
Gwefan am fwy o wybodaeth
garddfotaneg.cymru/get-involved/work-for-us/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Rhagfyr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.