O Lanidloes 1839 at Boris Johnson 2019

Diweddarwyd  

Boris Johnson yn lansiad ei ymgyrch i fod yn arweinydd nesa’r Blaid Geidwadol, Mehefin 12, 2019

Llun: Stefan Rousseau/PA Wire

Fel mae’n digwydd, dyddiau Mercher a Iau oedd Gorffennaf 17 ac 18 yn y flwyddyn 1839 hefyd. Union 180 o flynyddoedd yn ôl. Ac yn y Trallwng, roedden nhw’n ddiwrnodau pwysig.

Dyna pryd y cafodd 30 o ddynion eu cosbi am gymryd rhan ym mhrotestiadau Pum Diwrnod o Ryddid yn Llanidloes.

Yn y digwyddiadau hynny, fe lwyddodd criw o Siartrwyr i gipio’r dre’ fach yn Sir Drefaldwyn a’i rheoli, mwy neu lai, nes i’r fyddin gyrraedd.

Yn ôl rhai haneswyr, y Siartrwyr oedd mudiad mawr gwleidyddol cynta’r dosbarth gwaith, wrth iddyn nhw ymgyrchu am hawliau, gan gynnwys yr hawl i bleidleisio i bawb (sori, i bob dyn) ac am y bleidlais gudd.

Darllen rhagor »

Gwrthsefyll y dilyw glas

Diweddarwyd  

Canlyniadau etholiadau Ewrop fesul Sir – gyda’r môr o las yn cynrychioli plaid Brexit

Llun o wefan Wikipedia

Mi fydd Plaid Cymru wedi cael o leiaf rywfaint o le i ddathlu ac ymfalchïo ynddo ar ôl etholiad Ewrop yr wythnos ddiwethaf.

Na, nid am guro’r Blaid Lafur drwy Gymru am y tro cyntaf erioed. Mae hynny i’w briodoli’n llawer mwy i berfformiad truenus Llafur nag i lwyddiant Plaid Cymru. Rhaid cofio mai dim ond trwy groen eu dannedd y llwyddodd Llafur i osgoi dod yn bedwerydd.

Llwyddiant mawr Plaid Cymru yn yr etholiad oedd curo plaid Brexit Farage yn ein tair sir Gymreiciaf – yr unig fannau yng Nghymru lle nad oedd y cenedlaetholwyr Seisnig ar y blaen.

Er mor arwynebol ydi unrhyw fapiau o ganlyniadau etholiadau, mae’r ddelwedd o lecyn gwyrdd yn y gorllewin yn arwydd i’r byd ein bod ni’n wahanol ac nad ydi Cymru wedi cael ei llyncu’n llwyr.

Darllen rhagor »

Cyfle i ddathlu methiant y sefydliad

Diweddarwyd am  
y faner yn cyhwfan

Y faner Ewropeaidd

llun-commons-wikimedia-CC0.jpg

Geiriau un o ganeuon mwyaf poblogaidd Bryn Fôn sy’n dod i’r meddwl wrth wylio Nigel Farage ac ymgeiswyr ei fand un-dyn yn yr etholiad sydd ar ddigwydd:

“… i gyd yn bennau bach

Yn meddwl bod nhw’n rebals

Pan mai nhw ’di’r blydi crach.”

Darllen rhagor »

Brexit am byth!

Diweddarwyd am  
Baner Jac yr Undeb gyda'r gair Brexit drosti

Llun: CC0

Mae Brexitwyr ffyrnig yn dweud eu bod bellach yn fodlon derbyn cytundeb ‘trychinebus’ oherwydd fod crëwr y cytundeb yn mynd.

Mae Jacob Rees-Mogg yn fodlon ei dderbyn er ei fod yn dal i ddweud y bydd yn troi’r Deyrnas Unedig yn gaeth-wladwriaeth i’r Undeb Ewropeaidd … yn hytrach na bod yn aelod mwy na chyfartal fel ar hyn o bryd.

Maen nhw’n ildio oherwydd addewid Theresa May na fyddai hi’n arwain y trafodaethau nesa’ … er na allai hi arwain y trafodaethau beth bynnag am fod ei hygrededd yn Ewrop yn chwilfriw.

Ac, wrth gwrs, dyna’r Prif Weinidog ei hun … os bydd hi’n llwyddo, mi fydd yn ymddiswyddo; os bydd hi’n methu, aros. Perffaith sens.

Darllen rhagor »

Bargen yn nes, ateb yr un mor bell

Diweddarwyd  

Theresa May

Llun: DonkeyHotey trwy Flickr

Roedd Donald Tusk yn llygad ei le ac mi ddylai Gadawyr ac Arhoswyr allu cytuno ar hynny.

O blaid gadael neu beidio, roedd mynd am Brexit heb gynllun yn waeth na gwirion. Mae hynny ynddo’i hun wedi gwastraffu biliynau o bunnoedd a pheryglu cannoedd o filoedd o swyddi.

Yn y diwedd, os bydd Brexit heb gytundeb o gwbl, fydd y ffigurau yna’n ddim ond chwarae bach.

Bargen yn fwy posib

Darllen rhagor »

Y Bleidlais Fawr

Diweddarwyd am  

Theresa May

Llun: Tiocfaidh ár lá 1916 trwy Flickr (CC ND 2.0)

Yr un peth braf am y llanast Brexit ydi clywed gwleidyddion profiadol a sylwebyddion doeth heb y syniad lleia’ be fydd yn digwydd nesa’.

Y disgwyl ydi y bydd Theresa May a’i llywodraeth yn colli’r bleidlais heddiw ar y fargen i adael yr Undeb Ewropeaidd. Y cwestiwn cynta’, felly, fydd colli o faint.

Gwrthryfel anferth ac mi fyddai’n anodd gweld sut y gall hi barhau; gwrthryfel llai a cholli o rhyw 50 neu lai, ac wedyn pwy a ŵyr? Roedd sŵn paratoi am frwydrau pellach yn natganiad y Prif Weinidog ddoe: mi all hi hawlio ei bod wedi trïo cadw at yr addewid i adael ond mae eraill – gan gynnwys Llafur – oedd wedi ei rhwystro.

Yn sicr, petai yna etholiad cyffredinol, dyna fyddai ei dadl hi a dydi hi ddim yn amhosib mai Theresa May a fyddai’n arwain y Ceidwadwyr eto mewn etholiad o’r fath.

Darllen rhagor »

Cymod ar Brexit? Ddim ar unrhyw gyfrif!

Diweddarwyd  

Llun parth cyhoeddus

Mae angen osgoi rhagor o raniadau ar Brexit, yn ôl prif weinidog newydd Cymru, Mark Drakeford.

Does dim amheuaeth ei fod yn haeddu parch fel dyn galluog, cydwybodol a digon goleuedig ar y rhan fwyaf o bynciau. Ond digalon ydi clywed ystrydebau truenus fel rhain gan gymaint o wleidyddion.

I ddechrau, maen nhw’n dangos dyhead hynod naïf. Fel un o bynciau gwleidyddol mwyaf a mwyaf llosg ei ddydd, mae’n anochel fod Brexit yn mynd i achosi rhaniadau gwleidyddol.

A beth sydd o’i le yn hynny? Ar hyd y blynyddoedd, mae gwahanol bynciau gwleidyddol, boed nhw’n bolisïau economaidd, diarfogi niwclear neu fynd i ryfel yn Irac wedi ennyn teimladau cryfion o ddwy ochr y ddadl. Pa resymeg sydd mewn disgwyl i Brexit fod yn ddim gwahanol?

Darllen rhagor »

Dewis o ddau ddrwg yn dda i ddim

 

Gorymdaith People’s Vote, Llundain Mehefin 23, 2018

Llun: Comin Wicimedia

Ar ôl wythnos mor gythryblus, mi allwn ni ddisgwyl wythnosau o bropaganda didrugaredd gan y Sefydliad i hyrwyddo cytundeb Brexit Theresa May.

Chwarae ar ofnau pobl fydd y brif dacteg mae’n sicr – yn rhybuddio cymaint o lanast fyddai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb ddim cytundeb o gwbl.

Mi allwn ni fod yn sicr hefyd nad at y Brexitwyr eithafol y bydd y neges wedi ei hanelu – gan ei bod yn amlwg y byddan nhw’n gwbl fyddar i neges o’r fath.

Mi fydd y neges yn hytrach wedi ei hanelu at wrthwynebwyr Brexit – sef, os na chefnogwch chi ni, mi fyddwch yn cael rhywbeth llawer gwaeth.

Darllen rhagor »

Dechrau’r frwydr go-iawn i Adam Price

Diweddarwyd  

Adam Price AC

Llun: Plaid Cymru

Huw Prys Jones yn trafod yr her sy’n wynebu arweinydd newydd Plaid Cymru …

Wrth ethol Adam Price, does dim amheuaeth fod gan Blaid Cymru bellach arweinydd mwy dawnus ac ysbrydoledig.

Er mai fo oedd yr olaf i ymuno â’r ras, mae wedi bod yn weddol amlwg dros yr wythnosau diwethaf mai fo oedd yr ymgeisydd fyddai’n cario’r dydd.

Yn y pen draw, nid yw’n syndod bod ei gyfuniad o ddawn i ysbrydoli, ei brofiad a’i barodrwydd i feddwl o’r newydd yn ddigon i sicrhau buddugoliaeth haeddiannol iddo.

Darllen rhagor »

Guto Bebb, Brexit a Phlaid Cymru

Diweddarwyd  

Llun: CC0

Mae galwad Guto Bebb heddiw am refferendwm o’r newydd ar Brexit yn sicr yn rhywbeth i’w groesawu.

Mae’r galwadau cynyddol am refferendwm arall yn ddatblygiad calonogol, am sawl rheswm.  O lwyddo, mi fydden nhw’n rhoi un cyfle arall i rwystro’r gwallgofrwydd sy’n cael ei gyflawni gan y Llywodraeth yn ein henw. Yn ogystal, mae’r syniad o bleidlais arall yn rhoi ias o ofn i gefnogwyr Brexit. Hefyd, mae ymgyrch o’r fath o leiaf yn help i hau mwy o amheuon am ddilysrwydd refferendwm 2016, cadarnhau’r  graddau mae pobl wedi cael eu twyllo a meithrin mwy o ddrwg deimlad yn erbyn y Sefydliad.

Mae galwad o’r fath gan un a oedd yn weinidog yn y Llywodraeth tan lai na deufis yn ôl yn tanlinellu’r rhwygiadau chwerw sydd yn rhengoedd y Torïaid ar hyn o bryd.

Go brin y bydd ei sylwadau heddiw yn cyfrannu at dawelu’r rhyfel agored rhyngddo â rhai o ffigurau amlwg ei blaid yn y gogledd, yn enwedig yr arch-Brexitiwr David Jones, AS Gorllewin Clwyd.

Darllen rhagor »

Os am herio twyll, rhaid herio Brexit hefyd

 

Llun parth cyhoeddus

Mae pwyllgor blaenllaw o Aelodau Seneddol yn galw am weithredu llym yn erbyn ‘gau newyddion’ ac am reolaeth dynnach ar wario mewn etholiadau. Ond geiriau gwag a rhagrith lwyr ar eu rhan fydd hyn oni fyddan nhw’n barod i herio dilysrwydd y bleidlais Brexit yn ogystal, yn ôl Huw Prys Jones

Mi fyddai pawb call yn cytuno â’r Aelodau Seneddol hynny sy’n dadlau bod twyll, celwyddau a chamddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn fygythiad i’r drefn ddemocrataidd.

Ofer fodd bynnag ydi sôn am unrhyw weithredu yn erbyn y bygythiadau hyn yn y dyfodol heb edrych ar yr hyn sydd eisoes wedi digwydd. Yn benodol ar y ffordd mae ‘gau newyddion’ wedi arwain at y llanast a achosir gan Brexit ar hyn o bryd.

I lawer ohonom, roedd celwyddau arweinwyr yr ymgyrch Brexit a’u hapêl at ragfarnau a hiliaeth yn ddigon o reswm o’r cychwyn dros beidio â bod â gronyn o barch tuag at ganlyniad y refferendwm.

Darllen rhagor »

Sut y mae gwella ‘Dyn Sâl’ y Deyrnas Gyfunol?

Diweddarwyd  

Llun: CC0

Yr Aelod Cynulliad, Simon Thomas, sydd am weld Cymru yn mynd i’r afael go iawn â llygredd awyr…

Mae gennym broblem fawr â llygredd awyr yng Nghymru. Er nad ydych yn medru ei weld na’i arogli – fel y gallwn i wrth gael fy magu yn yr un cwm â’r ffatri Phurnacite enwog yn yr 1980au – mae’n dal yr un mor beryglus.

Mae ansawdd awyr sydd gynnym yng Nghymru ymysg y gwaethaf yn y Deyrnas Gyfunol. Yng Nghaerdydd a Phort Talbot mae lefelau uwch o ronynnau nag yn Birmingham na Manceinion, a lôn ym Mwrdeistref Caerffili yw’r un fwyaf llygredig tu fas i Lundain. Ni yw dyn sâl y Deyrnas Gyfunol.

Nid dim ond Plaid Cymru sy’n dweud hyn – enillodd cyfreithwyr amgylcheddol Client Earth achos yn yr uchel lys yn Chwefror a orfododd Llywodraeth Cymru i weithredu. Cyfranna llygredd awyr at 2,000 o farwolaethau cynamserol bob blwyddyn.

Darllen rhagor »

Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Diweddarwyd am  

Llun parth cyhoeddus

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones

Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar adeg amserol, wrth i rwyg yng nghabinet Theresa May ddod yn fwyfwy amlwg.

I’r rheini ohonom sy’n gwrthwynebu Brexit ar sail diwylliannol a hunaniaethol yn ogystal ag economaidd, mae’n anodd ar un ystyr teimlo brwdfrydedd dros aros yn rhan o undeb tollau Ewrop fel diben ynddo’i hun.

Ar y llaw arall, byddai gorchfygu lluoedd Brexit ar y mater hwn yn fuddugoliaeth bwysig. Yn un peth, byddai’n peri digofiant iddyn nhw ac yn torri cryn dipyn ar eu hysbryd. Yn wir, mae wedi gorfodi rhai ohonyn nhw i gydnabod y gwir plaen y byddai bod yn rhan o’r undeb tollau heb lais ym mhenderfyniadau’r Undeb Ewropeaidd yn waeth na pharhau fel aelod llawn.

Darllen rhagor »

Pont Hafren – beth sydd mewn enw?

Diweddarwyd am  
Huw Webber

Huw Webber, cadeirydd Yes Cymru Colorado

Llun: Huw Webber

Yn dilyn yr helynt tros ailenwi Pont Hafren yn Bont Tywysog Cymru, mae’r gwrthwynebiad i’w deimlo mor bell i ffwrdd â thalaith Colorado yn yr Unol Daleithiau. Huw Webber, cadeirydd mudiad Yes Cymru Colorado, sy’n cefnogi annibyniaeth i Gymru, sy’n rhannu ei feddyliau…

Does dim angen eich bod wedi darllen stori fer Ursula K. Le Guin, The Rule of Names, i ddeall fod symboliaeth bwerus i enwi pethau. Does ond angen i chi ofyn i rywun sydd â ffugenw Cymraeg.

Ces i fy magu yng Nghymru’r 1980au, a gadael Cymru yn 1996, gan bleidleisio gyda fy nhraed. Ar y pryd, ro’n i’n teimlo nad oedd gobaith i’r diwylliant na’r economi, ac na fyddai’r wlad yn codi ar ei thraed eto gan ei bod yn wladwriaeth gaeth ac yn economi echdynnol oedd yn cael ei rheoli er lles y “DU” ac yn enwedig de-ddwyrain Lloegr. Ac fe ges i fy narbwyllo yn ystod rhai blynyddoedd o astudio a gweithio yn Lloegr y byddai rhagfarn wrth-Gymreig yn fy nal i’n ôl yn fy ngyrfa. Do’n i ddim am aros i hynny ddigwydd.

Yna, pan bleidleisiodd Cymru o blaid ymreolaeth ac yna dros bwerau deddfu sylfaenol, fe welais i’n raddol fod gobaith ar y gorwel. Hynny yw, dechreuadau uchelgais i wella economi Cymru ac i gryfhau ei diwylliant a’i hiaith. Wedi’r cyfan, mae gwledydd eraill wedi gwneud yn well gyda llai o adnoddau, ac mae gan Gymru gryn dipyn i’w gynnig (prifysgolion gwych, cynhyrchu ynni, economi’n seiliedig ar allforion – a gwarged masnach os tynnwch chi allan y pethau dibwynt fel Trident a rhyfeloedd wedi’u harwain gan Loegr).

Darllen rhagor »

Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Diweddarwyd am  

Mae’n sicr fod llawer o aelodau blaenllaw Plaid Cymru wedi rhoi ochenaid o ryddhad ar ôl eu cynhadledd wanwyn yn Llangollen y penwythnos diwethaf.

Mi allasai fod wedi bod yn llawer gwaeth, ac o gofio’r gwrthdaro sydd wedi bod, mae’n debyg fod deuddydd digon tawel a digyffro yn gyfystyr â llwyddiant.

Roedd yn anochel mai gwaharddiad Neil McEvoy am 18 mis o Blaid Cymru a gafodd y prif sylw yn y dyddiau’n arwain at y gynhadledd. Ar y llaw arall, er gwaethaf adroddiadau o tua 40 wedi mynd i gyfarfod y ‘gwrthryfelwyr’ mewn tafarn yn y dref brynhawn Sadwrn, doedd dim llawer o arwyddion o bryder i’w weld ymysg y cynadleddwyr.

Y farn gyffredinol yw mai ei rwystro rhag bod yn ymgeisydd yn etholiad nesaf y Cynulliad yn 2021 oedd y cymhelliad y tu ôl i’w wahardd am 18 mis.

Darllen rhagor »

Canlyniad refferendwm yw unig ddadl cefnogwyr Brexit

Diweddarwyd  
Baner Jac yr Undeb gyda'r gair Brexit drosti

Llun: CC0

Gydag un adroddiad ar ôl y llall yn dangos ffolineb Brexit, mae’n hen bryd i’r gwrthwynebwyr ddechrau ymwroli a tharo’n ôl o ddifrif, yn ôl Huw Prys Jones

Prin fod diwrnod yn mynd heibio na ddaw’r anawsterau sy’n codi yn sgil Brexit a’i ddrwg-effeithiau tebygol yn amlycach inni.

Gyda rhagolygon cynyddol o ddirywiad yn yr economi – yn enwedig mewn ardaloedd tlawd – a rhybuddion o effeithiau ffin galed ar heddwch bregus Iwerddon, mi fyddai disgwyl i fwy o’n harweinwyr godi llais dros ohirio a dangos rhyw fymryn o bwyll.

Synnwn i ddim fod mwyafrif pur sylweddol o’n gwleidyddion etholedig o’r farn fod Brexit yn syniad hollol wirion ac na ddaw unrhyw dda ohono.

Darllen rhagor »

Ydi Ffeministiaeth yn prysur droi’n Ffeministiaith?

Diweddarwyd  

Cefnogwyr Neil McEvoy yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru, Mawrth 2017

Mae Ffeministiaeth wedi symud i gyfeiriad newydd a phur ofidus, yn ôl Aled Gwyn Job…

Yn ddi-gwestiwn, un o symudiadau pwysicaf ein cymdeithas dros y genhedlaeth neu ddwy ddiwethaf fu ffeministiaeth.

Cafodd ddylanwad mawr ar sawl elfen o fywyd preifat a chyhoeddus yma yng Nghymru fel pobman arall, gan lwyddo i ryddfreinio merched mewn pob math o feysydd a hynny mewn modd a fyddai y tu hwnt i ddirnadaeth cenedlaethau’r gorffennol.

Ac yn gyffredinol, bu’r datblygiadau hyn yn llesol i’r gymdeithas drwyddi draw ac yn dderbyniol a chymeradwy fel modd i wneud yn iawn am ganrifoedd lawer o anghyfartaledd sylfaenol rhwng dynion a merched. Ac, wrth gwrs, mae yna ffordd i’w thramwyo eto cyn cyrraedd cyfartaledd ystyrlon yn ein byd.

Darllen rhagor »

Angen trafodaeth lawn ac agored ar Wylfa Newydd

Diweddarwyd  

Safle Wylfa Newydd

Llun: Gwefan Horizon

Does dim hanner digon o graffu wedi bod ar y cwestiwn sylfaenol a oes angen atomfa newydd o gwbwl ym Môn, yn ôl Huw Prys Jones …

Ar yr olwg gyntaf mae Brexit a Wylfa Newydd yn ddau fater gwleidyddol cwbwl wahanol.

Eto i gyd mae mwy nag un peth sy’n eu cysylltu.

Y peth cyntaf sy’n gyffredin rhwng y ddau bwnc ydi bod y Sefydliad yn ceisio gwahardd a mygu lleisiau unrhyw rai sy’n barod i fynegi amheuaeth o ddoethineb y naill neu’r llall.

Darllen rhagor »

Trasiedi ac adwaith – plaid a gwlad ar brawf?

Diweddarwyd  
Llun agos o'i wyneb

Carl Sargeant

Llun oddi ar gyfrif Twitter Carl Sargeant

Aled Gwyn Job sy’n edrych yn ôl ar farwolaeth yr Aelod Cynulliad Carl Sargeant…

Roedd marwolaeth drasig Carl Sargeant yr wythnos hon yn un o’r digwyddiadau mwyaf sobreiddiol yn hanes diweddar Cymru.

Ond er mor dywyll ac erchyll oedd yr hanes, tybed hefyd nad oedd y drasiedi hon yn un o’r digwyddiadau trawsffurfiannol hynny sy’n aml yn gallu diffinio cenedl a hyd yn oed newid trywydd y genedl honno.

Dydi hi ddim yn ormodiaith i ddweud fod llawer iawn o bobl yma yng Nghymru – y tu hwnt i’r byd gwleidyddol arferol – mewn galar, sioc a dychryn wedi clywed am hunanladdiad Aelod Cynulliad Alyn a Glannau Dyfrdwy ddydd Mawrth diwethaf.

Darllen rhagor »

Y Brexit Cyntaf a William Salesbury – Ffydd Mewn Iaith

Diweddarwyd am  

Aled Gwyn Job sy’n bwrw golwg ar weledigaeth a phenderfyniad William Salesbury o Lansannan…

MAE’N anodd osgoi’r term Brexit y dyddiau hyn. Mae’n fater sydd yn llwyr ddominyddu’r gofod gwleidyddol ac economaidd presennol ac yn debyg o wneud hynny am beth amser i ddod.

Beth bynnag eich barn am y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd y llynedd, byddai’r rhan fwyaf yn cytuno mai dyma’r her fwyaf i wynebu Gwledydd Prydain ers diwedd yr Ail Ryfel Byd yn 1945.

Mae ambell sylwebydd wedyn yn awgrymu bod rhaid mynd yn ôl i 1776 i ddarganfod daeargryn gwleidyddol cymharol – pan enillodd America ei rhyddid oddi wrth yr Ymerodraeth Brydeinig a’r Ymerodraeth honno wedyn yn colli 30% o’i masnach y flwyddyn ganlynol fel canlyniad i hynny.

Darllen rhagor »