Trebannws: “Roedd pawb yn chwarae o fore gwyn tan nos”

Diweddarwyd am  


Mae pentref bach Cymraeg Trebannws yng Nghwm Tawe am gynhyrchu rhai o sêr y byd chwaraeon yng Nghymru ac yn eu plith mae’r cyn-gricedwr Greg Thomas.

Fe ddychwelodd i Gymru o’i gartref yn Northampton yr wythnos ddiwethaf ar gyfer noson arbennig yn Amgueddfa Griced Cymru CC4 yng Nghlwb Criced Morgannwg gydag un arall o gyn-gricedwyr y sir, Winston Davis o India’r Gorllewin.

Mae e’n un o ddim ond dau Gymro Cymraeg, ynghyd â Robert Croft, sydd wedi chwarae criced dros Loegr, ac fe ddisgrifiodd ei deimladau am hynny wrth golwg360 ar ddiwedd y noson.

“Wy bob amser yn dweud bo fi wedi chwarae dros Loegr tra bo fi’n cynrychioli ’ngwlad [Morgannwg]. Roedd yn destun balchder mawr i fi, fel Cymro Cymraeg, i gael chwarae dros Loegr.”

Darllen rhagor »

Diwedd y gân yw’r geiniog

Diweddarwyd am  


Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar berfformiad Morgannwg ers dechrau’r tymor… 

“Siomedig ond calonogol” oedd disgrifiad prif hyfforddwr tîm criced Morgannwg, Robert Croft o’r tymor diwethaf. A dyna i chi ddisgrifiad perffaith o’r tair gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth y tymor hwn hefyd. Ydy, mae’n adeg ryfedd i fynd i ddiflasu am y dyddiau hir o haf sydd o’n blaenau ni’r cefnogwyr criced. Ond dw i’n ofni ’mod i eisoes yn diodde’ o’r hen déjà vu.

Am y tro cyntaf erioed eleni, fe gawson ni gêm sirol gyfan cyn dechrau mis Ebrill. Ond fe ddaeth i’r amlwg yn eitha’ cyflym nad oedd batwyr Morgannwg ddim eto wedi dihuno o’u trwmgwsg hydrefol. Colli o fatiad a 22 o rediadau o fewn deuddydd oedd eu hanes yn Northampton ar ôl cael eu bowlio allan am 101 a 187.

Yr unig un o blith chwaraewyr Morgannwg ddangosodd unrhyw fath o addewid oedd y bowliwr cyflym ifanc o Bontarddulais, Lukas Carey. Yn erbyn Swydd Northampton fis Awst y llynedd y gwnaeth ei farc fel chwaraewr newydd, wrth iddo fe gipio saith wiced yn eu herbyn ar gae San Helen yn Abertawe. Ac fe ddangosodd unwaith eto saith mis yn ddiweddarach fod ganddo fe ddyfodol disglair yn y gêm. Mae ’na farn sy’n dweud na ddylai’r chwaraewyr ifainc chwarae gormod o griced rhag iddyn nhw flino mor gynnar yn eu gyrfaoedd. Ond does gan Forgannwg ddim dyfnder yn eu carfan, ac mae angen dod â chwaraewyr o’r fath drwodd wrth iddyn nhw danio.

Darllen rhagor »

Pedwar Cymro i’w gwylio yn 2017

Diweddarwyd  


Y troellwr addawol, Owen Morgan (Llun Clwb Criced Morgannwg)
“Siomedig ond calonogol” oedd asesiad prif hyfforddwr Clwb Criced Morgannwg, Robert Croft o’r tymor diwethaf.

Siomedig yn yr ystyr fod y tîm wedi tangyflawni’n sylweddol yn y Bencampwriaeth ar ôl anelu am ddyrchafiad i’r Adran Gyntaf, a gorffen yn wythfed allan o naw.

Ond calonogol o safbwynt y ffaith fod cynifer o Gymry da  yn torri drwodd i’r tîm cyntaf erbyn hyn.

Cafodd nifer o’r chwaraewyr ifainc gyfleoedd i serennu’r tymor diwethaf oherwydd anafiadau i rai o’r chwaraewyr mwya’ profiadol, ac mae’n deg dweud iddyn nhw wneud y gorau o’r cyfleoedd hynny drwyddi draw.

Darllen rhagor »

BLOG: A ddaw dyddiau’r daffodil yn ôl?

 


Carfan '97
Gohebydd Golwg360 Alun Rhys Chivers sy’n edrych yn ôl ar ddiwedd tymor digon siomedig i Glwb Criced Morgannwg…

Ro’n i wedi gobeithio gallu dechrau’r darn yma drwy longyfarch Matthew Maynard, prif hyfforddwr Gwlad yr Haf – a chyn-gapten a phrif hyfforddwr Morgannwg – ar arwain y sir i’w tlws Pencampwriaeth cyntaf erioed.

Daethon nhw’n ôl o waelodion yr adran (roedden nhw, fel Morgannwg, heb fuddugoliaeth yn eu chwe gêm gyntaf ddechrau’r tymor) i ddod o fewn trwch blewyn i orfoledd. Ond doedd dim diweddglo hapus – er iddyn nhw ddangos cryn gymeriad yn ystod y gêm olaf i guro Swydd Nottingham. Trueni na fuasai’r un cymeriad yn perthyn i Forgannwg y tymor hwn.

Pwyso a mesur y da a’r drwg

Darllen rhagor »

Cofio 1966: Ble’r oeddech chi?

 


Wrth i’r Saeson hel atgofion di-ri hanner canrif union ar ôl i dîm pêl-droed Lloegr guro Gorllewin yr Almaen yn rownd derfynol Cwpan y Byd, mae gan un Cymro Cymraeg o Felindre ger Abertawe resymau cwbl wahanol am fod ag atgofion melys o Orffennaf 30, 1966. Gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers fu’n sgwrsio â Llywydd Clwb Criced Morgannwg, Alan Jones.

Gorffennaf 30, 1966. Tîm pêl-droed Lloegr yn hawlio sylw’r cyfryngau chwaraeon wrth iddyn nhw godi cwpan Jules Rimet ar ôl trechu Gorllewin yr Almaen yn ffeinal Cwpan y Byd yn Wembley. Pwy (Sais neu beidio) all anghofio’r llun eiconig hwnnw o Bobby Moore – y cwpan yn ei ddwylo – yn cael ei godi i’r awyr gan Geoff Hurst a Ray Wilson? Llun a allai arwain at y cwestiwn, ‘Ble’r oeddech chi pan enillodd Lloegr Gwpan y Byd?’

Dim ond eiliadau fyddai eu hangen ar un o fawrion Clwb Criced Morgannwg i ateb y cwestiwn hwnnw. Ymhell o fwrlwm a phrysurdeb Wembley, roedd Alan Jones yn 27 oed ac ar lan y môr ar gae San Helen, ar ôl taro canred di-guro yn erbyn dau o fowlwyr cyflymaf a ffyrnicaf India’r Gorllewin. Beth, tybed, fyddai Alan Jones, 77 oed, yn ei gofio hanner canrif yn ddiweddarach am ei fatiad o 161 heb fod allan?

“Roedd tîm da gydag India’r Gorllewin yr adeg hynny. Pan wyt ti’n agor y batio, rwyt ti bob amser yn edrych am y bowlwyr cyflym sy’n mynd i chwarae yn dy erbyn di. Wrth gwrs, yn nhîm India’r Gorllewin bryd hynny roedd Wes Hall a Charlie Griffith.”

Darllen rhagor »

Atgyfodi’r gorffennol er lles cenedlaethau’r dyfodol

Diweddarwyd am  


Clwb Criced Casnewydd, Parc Spytty
Ar Fehefin 24, 1990 roedd hi’n ymddangos y byddai criced dosbarth cyntaf ar gae Rodney Parade yn dirwyn i ben o dan gwmwl a glaw’r dref ddiwydiannol heb i’r un belen o’r ornest olaf gael ei bowlio. Swydd Efrog oedd gwrthwynebwyr Morgannwg ar y diwrnod y byddai’r llen yn cwympo’n derfynol ar ganrif a chwarter o griced ar y cae hanesyddol yn Rodney Parade. Roedd ar fin cael ei werthu gyda’r byd rygbi yng Nghymru’n paratoi i droi’n broffesiynol.

Yn ddi-gartref ac yn ansicr o’u dyfodol, chwaraeodd Clwb Criced Casnewydd eu holl gemau oddi cartref cyn cael hyd i bencadlys newydd ym Mharc Spytty, cartre’r tîm pêl-droed, yn 1992. Chwarter canrif yn ddiweddarach a Pharc Spytty wedi’i hen sefydlu fel cartref newydd y clwb, roedd perygl bod tolc sylweddol o hanes yn mynd yn angof, fel yr eglurodd y prif hyfforddwr Mike Knight wrth Golwg360.

“Roedd nifer ohonon ni’n eistedd o gwmpas y bwrdd yn y bar yn trafod caeau dosbarth cyntaf da. Cafodd nifer o enwau eu crybwyll a wnes i awgrymu Rodney Parade. Roedd y cae yn dda, a’r llain yn wych i’r batwyr.

“Symudodd y sgwrs ymlaen ac ar ôl ychydig funudau, dywedodd ein capten Mike Claydon wrtha i, ‘Mike, dywedaist ti Rodney Parade. Ble’r oedd y cae criced yn Rodney Parade?’”

Darllen rhagor »

Morgannwg yn “dîm all ennill” y T20

 


Mewn cyfweliad arbennig â gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers, y bowliwr cyflym o Dde Affrica, Dale Steyn sy’n edrych yn ôl ar ei gyfnod byr yn chwarae i Glwb Criced Morgannwg yng nghystadleuaeth ugain pelawd y T20 Blast, ac yn pwyso a mesur gobeithion y sir ar gyfer gweddill y gystadleuaeth.

Wrth ddod i mewn i’r tîm, roeddech chi’n nabod rhai o’ch cydwladwyr o Dde Affrica. Faint o gymorth oedd hynny wrth i chi ymgartrefu ym Morgannwg?

Ar unwaith, wrth gerdded i mewn i’r stafell newid a gweld wynebau cyfarwydd, ry’ch chi’n teimlo bod croeso i chi. Wnes i gerdded allan ar gyfer y sesiwn hyfforddi gyntaf ac fe wnaethon ni ddechrau gyda rhywfaint o bêl-droed ac ro’n i yn ei chanol hi. Erbyn y gêm gyntaf yn erbyn Swydd Essex, ro’n i’n lled nabod pawb ac yn teimlo’n gartrefol. Dyna ry’ch chi am ei deimlo. Ry’ch chi am gerdded i mewn i’r stafell newid a theimlo’n gartrefol ar unwaith. Mae’n eich helpu chi i berfformio ar y cae ac mae’r pedair wythnos diwethaf wedi bod yn wych. Dw i wedi bod allan am ginio gyda’r bois, wedi treulio amser gyda nhw rhwng y gemau undydd a’r gemau pedwar diwrnod. Mae wedi bod yn gyfnod pleserus iawn.

Ydy hi’n anodd ymgartrefu wrth ddod i mewn am gyfnod mor fyr?

Darllen rhagor »

T20 yn gyfle i Forgannwg newid ffocws

Diweddarwyd am  


Alun Rhys Chivers
Mae tîm criced Morgannwg yn dal i chwilio am eu buddugoliaeth gynta’r tymor hwn ar ôl dechrau mor siomedig yn y Bencampwriaeth. Gohebydd Golwg360 Alun Rhys Chivers sy’n edrych ymlaen at eu gêm agoriadol yn erbyn Swydd Surrey ar gae’r Oval nos Iau.

Allai amseru dechrau cystadleuaeth ugain pelawd y T20 Blast ddim bod yn well i Forgannwg ar ôl dechrau mor siomedig i’r tymor yn y Bencampwriaeth. Un o’r cwynion yn gyson y tymor diwethaf oedd bod strwythur y cystadlaethau’n golygu nad oedd modd canolbwyntio ar un gystadleuaeth ar y tro. Ond fydd dim modd defnyddio’r un esgus eleni ar ôl i Fwrdd Criced Cymru a Lloegr benderfynu grwpio’r gemau’n flociau.

Bydd Morgannwg yn sicr yn edrych am welliant yn y gystadleuaeth eleni ar ôl methu â chyrraedd yr wyth olaf y tymor diwethaf, ond mae ganddyn nhw record reit dda ar yr Oval yn y T20 – yn wir dydyn nhw erioed wedi colli ar y cae hwnnw yn hanes y gystadleuaeth ugain pelawd. Hon, i fi, oedd gêm orau’r tymor y llynedd ar ôl i’r capten Jacques Rudolph a’i gydwladwr Colin Ingram adeiladu partneriaeth o 141 mewn deuddeg pelawd i sicrhau cyfanswm o 240 sy’n record i Forgannwg yn y gystadleuaeth hon. Ac fe sgoriodd Rudolph 75 yn y gêm ar yr Oval ddau dymor yn ôl. Mae dirfawr angen rhediadau ar y capten, a dyma’i gyfle gorau i anghofio’r dechrau gwael gafodd e i’r tymor pedwar diwrnod.

Hwb i Forgannwg fydd gweld Ingram yn dychwelyd i’r garfan wedi anaf i’w ben-glin. Er y cyffro, rhaid bod yn ofalus nad yw’r anaf yn cael ei gwaethygu – mae Ingram eisoes wedi dweud ei fod e wedi gohirio llawdriniaeth er mwyn cael dychwelyd i Gymru am ran helaeth o’r tymor.

Darllen rhagor »

Robert o’r Hendy i Forgannwg?

 


Gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n dadlau pam mai Robert Croft ddylai gael ei benodi’n Brif Hyfforddwr newydd Clwb Criced Morgannwg yn dilyn ymadawiad Toby Radford y llynedd

Misoedd segur fel arfer yw’r rheiny rhwng Medi ac Ebrill i gefnogwyr criced sirol yng Nghymru a Lloegr. Ond prin roedden ni wedi gorffen ein llwyaid olaf o bwdin Nadolig yn 2015 pan ddaeth y newyddion am ymadawiad Prif Hyfforddwr Morgannwg, Toby Radford. Go brin fod chwilio am Brif Hyfforddwr newydd ar restr addunedau Blwyddyn Newydd Hugh Morris!

Ond dyna sydd wedi digwydd i’r Prif Weithredwr wrth i Forgannwg baratoi ar gyfer y bennod nesaf yn eu hanes. Doedd neb, am wn i, wedi rhagweld y byddai’n rhaid i’r sir fynd yn ôl i’r dechrau’n deg yn y gobaith o allu dod o hyd i olynydd i Radford, i adeiladu ar y gwaith cadarnhaol a wnaed ganddo fe dros y ddau dymor diwetha.

Blynyddoedd Radford

Darllen rhagor »

Golwg o’r ffin: Cnoi cil ar dymor Morgannwg

Diweddarwyd am  


Wrth edrych yn ôl dros dymor Clwb Criced Morgannwg yn 2015, mae’n bosib y bydd y digwyddiadau oddi ar y cae yn fwy cofiadwy na rhai o’r perfformiadau ar y cae.

Roedd gorffen yn bedwerydd yn ail adran y Bencampwriaeth yn un o’r uchafbwyntiau, ond tymor digon siomedig gafodd y Cymry yn y cystadlaethau undydd. Fe gollon nhw ornest T20 dyngedfennol yn erbyn Swydd Gaerloyw yng Nghaerdydd a gafodd ei chwtogi i bum pelawd yr un, gan olygu nad oedden nhw wedi llwyddo i gyrraedd yr wyth olaf.

Cafodd Morgannwg ddechrau cryf yng nghystadleuaeth 50 pelawd Royal London, ond daeth y gystadleuaeth i ben dan gwmwl. Cafodd eu gornest yn erbyn Swydd Hampshire, a gafodd ei darlledu’n fyw gan Sky Sports, ei therfynu ar ôl llai na saith pelawd o’r ail fatiad wrth i’r dyfarnwyr benderfynu bod y llain yn rhy beryglus. Arweiniodd yr helynt at golli pwyntiau, dirwy a ffarwelio â’r prif dirmon Keith Exton, oedd wedi ennill cryn ganmoliaeth am baratoi llain ar gyfer prawf cyntaf Cyfres y Lludw ychydig wythnosau ynghynt.

Roedd y Lludw’n gyfle da i Forgannwg brofi y gall Cymru gynnal digwyddiadau chwaraeon o’r radd flaenaf. Roedd y digwyddiad yn hwb sylweddol i Forgannwg yn wyneb beirniadaeth lem ar ôl i Gyngor Caerdydd orfod camu i mewn i ddileu dyledion y clwb.

Darllen rhagor »

Criced Cymru’n gwobrwyo perfformiadau penigamp

Diweddarwyd am  


Mae nifer o gricedwyr ifanc addawol wedi derbyn gwobrau chwaraewr y mis Criced Cymru am eu perfformiadau penigamp ar y meysydd criced.

Cafodd gwobrau 2015 eu cyflwyno mewn un seremoni gynhwysfawr ar ddiwedd y tymor yn y Swalec SSE yn ystod gornest Clwb Criced Morgannwg yn erbyn Swydd Gaint.

Dyma’r enillwyr:

Mai/Mehefin

Darllen rhagor »

Llwyddiant timau criced Cymru’n parhau

 


Mae timau criced Cymru wedi parhau gyda’u haf llwyddiannus, gyda thimau ar draws grwpiau oedran gwahanol yn mwynhau buddugoliaethau.

Dan 11 oed

Curodd tîm dan 11 Cymru dîm cadarn o Swydd Gaint, gyda Frank MacDonald, o Ogledd Ddwyrain Cymru’n cipio 3-5, sef y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar ddiwedd y dydd.

Yna cawsant dair buddugoliaeth arall.  Y gyntaf yn erbyn Swydd Essex, lle bowliodd Cymru’n dda gan ennill yn hawdd o 38 rhediad.  A phan wynebon nhw Ysgolion Llundain, serennodd Ben Kellaway o Went (2-18 a 34) gyda’r bat a’r bêl i sicrhau buddugoliaeth o ddwy wiced.  Ben Mulcahy (3-9) o Gaerdydd a’r Fro a sicrhaodd drydedd fuddugoliaeth y mis i dîm dan 11 Cymru yn erbyn tîm cryf o Swydd Gaerwrangon.

Darllen rhagor »

Cyfres y Lludw: Diweddglo cyffrous ar y gorwel

 


Peth digon anarferol yw sôn am ddiweddglo cyffrous ar bedwerydd diwrnod prawf criced sydd i fod i bara pum niwrnod, ond dyna’r sefyllfa yn y Swalec SSE yn y prawf cyntaf yng Nghyfres y Lludw.

Gallai buddugoliaeth yng Nghaerdydd osod y seiliau ar gyfer gweddill y gyfres i’r naill dîm a’r llall, ond mae Awstralia’n gwybod fod rhaid iddyn nhw greu hanes er mwyn rhoi eu hunain ar y droed flaen.

Pe baen nhw’n llwyddo i sgorio’r 412 rhediad sydd eu hangen i ennill, fe fydden nhw’n torri’r record am y cyfanswm uchaf sydd erioed wedi cael ei gwrso yn hanes Cyfres y Lludw – a’r trydydd cyfanswm uchaf yn hanes gemau prawf. Byddai’n dipyn o gamp i guro ymdrechion Bradman a’i dîm i gyrraedd 404 yn Headingley yn 1948. Mae treigl amser yn golygu mai dau yn unig o’r tîm hwnnw sy’n dal ar dir y byw heddiw.

Er bod llygaid y byd yn anochel yn mynd i fod ar ymdrechion Awstralia dros y deuddydd nesaf, mae Lloegr dan bwysau hefyd gan fod rhaid iddyn nhw ennill y gyfres er mwyn adennill y Lludw – dydy cyfres gyfartal yn dda i ddim. Pwy feiddiodd ddweud fod criced yn gêm ddiflas?!

Darllen rhagor »

Criced y Lludw’n rhoi hwb ariannol sylweddol i Gaerdydd

Diweddarwyd am  


Mae disgwyl i Ranbarth Prifddinas Caerdydd gael hwb o £24 miliwn yn ystod y flwyddyn wrth i’r Swalec SSE yn cynnal y prawf cyntaf yng Nghyfres y Lludw.

Mae ymchwil gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a Mandix Consultancy wedi dangos y cyfraniad sylweddol all criced rhyngwladol a digwyddiadau cysylltiedig ei wneud i economi rhanbarth, gyda chyfraniad blynyddol arferol o £19 miliwn. Ond mae ychwanegu prawf cyntaf Cyfres Investec y Lludw yn 2015 yn golygu bod criced yn debygol o roi hwb ychwanegol o £5 miliwn i economi’r rhanbarth.

Athro Entrepreneuriaeth Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Brian Morgan arweiniodd y prosiect oedd wedi archwilio maint torfeydd a gwariant y Swalec SSE dros 15 mlynedd rhwng 2000 a 2014, gan ddefnyddio’r ffigurau i amcangyfrif yr effaith flynyddol uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gyfartaledd ar y stadiwm.

“Nid yn unig y mae criced rhyngwladol yng Nghaerdydd yn helpu i hybu’r ddinas i gynulleidfa deledu fyd-eang o filiynau o bobol, ond mae hefyd yn cael effaith unionsyth ac uniongyrchol ar economi Rhanbarth Prifddinas Caerdydd,” meddai.

Darllen rhagor »

Fawr o Gymraeg…

 


Capten Awstralia, Michael Clarke (Llun: PA)
Does dim angen gradd mewn seicoleg i ddeall diben y dacteg fyd-enwog ar y maes chwarae sy’n cael ei alw’n ‘sledging’. Gweithred eiriol ymosodol yw hi sy’n gorfodi’ch gwrthwynebydd i golli ffocws. Mae’n cael ei chysylltu’n bennaf â’r byd criced, ac mae’n un o’r tactegau seicolegol hynaf sy’n cael ei defnyddio hyd heddiw.

Un o’r bowlwyr ffyrnicaf yn hanes criced yw cyn-fowliwr cyflym Awstralia, Dennis Lillee, sy’n mantesio ar y cyfle yn ei hunangofiant ‘Menace’ [Headline, 2003] i grisialu pwysigrwydd ochr seicolegol criced, yn enwedig i chwaraewyr ifainc:

“…There were two games going on out there, a mind game as well as a physical game of cricket, and you must never let anyone dominate you. The tough survive and the weak do not.”

Ar drothwy Cyfres y Lludw, mae Awstralia eisoes wedi awgrymu bod batiwr ifanc Lloegr a Swydd Durham, Ben Stokes yn debygol o gael ei dargedu am ei fod yn un o’r chwaraewyr mwyaf di-brofiad yn y garfan.

Darllen rhagor »

Awstralia yng Nghymru

Diweddarwyd am  


Awst 4, 2014. Dydd Llun Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr. Dim gêm gan Forgannwg, felly bant â fi i’r Maes yn Llanelli. Rhaglen swyddogol y Brifwyl yn disodli’r Cricketers’ Who’s Who yn fy llaw, a chriced yn cael ei symud i gefn fy meddwl… am rywfaint o leiaf! Wrth ddrws y pafiliwn, digwyddais weld un o’m darlithwyr o’m dyddiau coleg – un yr oeddwn fwy na thebyg wedi cael mwy o sgyrsiau ag e am griced nag yr oeddwn wedi’u cael am lenyddiaeth Gymraeg! “Hanner can mlynedd i heddiw,” meddai, “ro’n i yn Sain Helen yn gwylio Morgannwg yn curo Awstralia.” Pe bai Morgannwg wedi bod yn herio’r Awstraliaid yn ystod wythnos gyntaf mis Awst y llynedd, y pafiliwn criced – nid y pafiliwn pinc – fyddai fy newis innau hefyd.

Yn 1964, roedd sylw’r rhai a ddewisodd fynd i’r Eisteddfod wedi’i rannu rhwng y Brifwyl ym Mharc Singleton a’r criced dafliad carreg i ffwrdd yn Sain Helen. Cymaint oedd y cyffro nes bod setiau teledu o amgylch y Maes er mwyn i Eisteddfodwyr fwynhau’r gêm yn ogystal â’r arlwy arferol o gerdd a chân. Daeth y ddau fyd at ei gilydd pan oedd toriad yn y gêm ar y Saboth. Cafodd y ddau dîm eu cyflwyno i’r gynulleidfa yn y pafiliwn ar noswyl ail ddiwrnod y gêm.

Byddai cael gwylio gornest o’r fath yn cyffroi’r cefnogwr ynof fi; cyflawni uchelgais fyddai cael gohebu arni. A’m dychymyg wedi tanio, ystyriais sut y byddwn i, pe bawn i’n gohebu’r diwrnod hwnnw, wedi disgrifio buddugoliaeth hanesyddol Morgannwg yn 1964.

Pa mor wahanol fyddai’r profiad o ohebu yn Gymraeg ar ornest ddau ddegawd cyn i fi gael fy ngeni, tybed? Doedd y rhyngrwyd ddim yn bod bryd hynny, heb sôn am wefan www.golwg360.cymru na’i hadran griced. Dim Twitter, chwaith, i gyflymu’r broses o ledaenu newyddion.

Darllen rhagor »

Buddugoliaethau i dimau Cymru ar ddechrau’r tymor

 


Mae timau criced Cymru wedi dechrau’r tymor newydd mewn modd addawol ar draws ystod o grwpiau oedran, meddai Martyn Bicknell.

Dan 12

Dechreuodd tîm dan 12 Cymru yn y modd gorau posib, gan ennill mewn modd cadarnhaol o bum wiced yn erbyn tîm dan 13 Swydd Henffordd.

Ar ôl colli’r dafl, cafodd Cymru eu gorfodi i faesu ond fe wnaethon nhw gymryd camau breision ar unwaith wrth i Jack Parry (GDdn Cymru) gipio wiced gyda phelen gynta’r ornest. Gwellodd Swydd Henffordd gyda phartneriaeth ail wiced o 46 ond methodd canol y batiad i fwrw iddi, wrth i droellwyr Cymru, Luc Rees (Gorllewin Morgannwg, 2-12) a Sean Buchanan (Eryri, 2-9) gyfyngu’r ymwelwyr i 105-7.

Darllen rhagor »

Cwrs antur? Man a man a mwnci!

Diweddarwyd am  


A hithau bron yn dymor newydd, mae paratoadau Clwb Criced Morgannwg wedi hen ddechrau. A pha le gwell i brofi ffitrwydd a doniau’r chwaraewyr na…. chwrs antur Go Ape?! Pwy, meddech chi, oedd y ‘King of the Swingers’?! Oce, dyna ddigon o’r jôcs sâl.

Yng ngwynt Parc Margam, daeth y garfan ynghyd i gael seibiant o’u paratoadau yng Nghaerdydd er mwyn i’r chwaraewyr “gael dringo trwy’r coed fel mwncïod”, meddai’r prif hyfforddwr Toby Radford.

Ar ôl yr hwyl a sbri, mae’r gwaith caled yn parhau wrth i Forgannwg baratoi i herio Swydd Gaerlŷr yn y Bencampwriaeth yn Grace Road ar Ebrill 12. Dywedodd Toby Radford wrth Golwg360 ei fod yn fodlon ar y gwaith gafodd ei wneud ers i’r garfan ddod nôl at ei gilydd.

“Mae’r cyfan wedi mynd yn dda iawn. Ry’n ni yn ein trydedd neu bedwaredd wythnos o ymarfer nawr. Fe ddechreuon ni yn y babell ar y glaswellt tua mis yn ôl, ry’n ni wedi cael cwpwl o gemau, ry’n ni wedi ymarfer ar y llain a heddi, ry’n ni’n cael gwibdaith i’r bois gael dringo trwy’r coed fel mwncïod yma!

Darllen rhagor »

O ‘Ffin-landia’ i ‘Wiced-geidwad y Goleudy’

Diweddarwyd  Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg tafod-yn-y-boch ar rai o’r caneuon Cymraeg fyddai’n addas i greu trac sain yr haf i gefnogwyr criced yng Nghymru.

Rhybudd: Nid barn fy nghyflogwr a geir yn y darn hwn – nid fy marn i yw rhai ohonyn nhw chwaith!

Gyda’r newyddion bod Bwrdd Criced Cymru a Lloegr yn lansio cystadleuaeth i ddod o hyd i gasgliad o ganeuon sy’n adlewyrchu’r tymor criced, a’r caneuon hynny’n cael eu chwarae drwy gydol cystadleuaeth y T20, dwi wedi bod yn crafu ’mhen i gael dod o hyd i ambell i glasur Cymraeg fyddai’n addas i ni’r Cymry sy’n caru prif gamp yr haf. Dyma’r 12 ddaeth i’r brig:

Darllen rhagor »

A fydd anthem yn uno India’r Gorllewin?

 


Cricedwyr India'r Gorllewin
Yn yr ail ddarn mewn cyfres ar hunaniaeth genedlaethol ym myd chwaraeon, gohebydd golwg360 Alun Rhys Chivers sy’n trafod anthem tîm criced India’r Gorllewin …

Fis diwethaf, fe ddangosodd yr helynt yn Kashmir tros gefnogaeth myfyrwyr y rhanbarth i dîm criced Pacistan sut gall gwleidyddiaeth rannu carfannau o bobol trwy fyd chwaraeon.

Ond yng ngwlad Bangladesh ar hyn o bryd, trwy gystadleuaeth Cwpan T20 y Byd, cawn weld ymdrechion i uno grŵp o ynysoedd sy’n wleidyddol ac yn ddiwylliannol wahanol i’w gilydd o dan un ymbarél, trwy greu anthem.

Rally Round …

Darllen rhagor »