Tîm criced Cymru yn lle Morgannwg? Dim diolch!

 

Gohebydd golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n pwyso a mesur erthygl y gohebydd criced, George Dobell sydd yn galw am greu tîm criced i Gymru fel ateb i broblemau Clwb Criced Morgannwg.

Fe fu gwylio Morgannwg ers rhai blynyddoedd yn brofiad anodd. Does dim dwywaith am hynny. Fe fu rhai yn cwestiynu a yw’r chwaraewyr yn ddigon da; eraill yn dweud nad yw’r tîm hyfforddi, sy’n frith o gyn-chwaraewyr profiadol, yn ddigon da.

Fe ddaeth y cyfan i fwcwl ar ôl tymor siomedig pan gafodd swydd y prif weithredwr a chyfarwyddwr criced, Hugh Morris ei hollti’n ddwy, sy’n golygu bod Morgannwg bellach yn chwilio am Gyfarwyddwr Criced newydd. Ac maen nhw hefyd yn chwilio am Brif Hyfforddwr yn dilyn diswyddo Robert Croft.

Unwaith y cafodd yr adolygiad allanol annibynnol ei gyhoeddi, ac yna ei gyflawni gan Huw Bevan, roedd hi’n anochel y byddai Hugh Morris yn colli o leia’ hanner ei swydd. A oedd yr adolygiad yn gwbl annibynnol sy’n gwestiwn arall, wrth iddo gael ei gwblhau gan dad i un o chwaraewyr iau y sir.

Darllen rhagor »

Eli i ddolur tymor Morgannwg yw amynedd

Diweddarwyd am  

Mae ciniawau blynyddol Clwb Criced Morgannwg yng Nghaerdydd ac Orielwyr San Helen yn Abertawe’n arwydd sicr fod y tymor wedi dod i ben – a fydd fawr neb sy’n dilyn Morgannwg yn gweld ei eisiau chwaith ar ôl gorffen ar waelod y Bencampwriaeth a chael ymgyrchoedd siomedig yn y cystadlaethau undydd.

Mae’r fath achlysuron yn gyfle i fwrw golwg yn ôl, a dathlu a gwobrwyo’r sawl sy’ wedi rhagori gyda’r bat a’r bêl ar y cae. Ond prin yw’r achos i ddathlu eleni. Serch hynny, roedd y noson flynyddol yng ngwesty’r Towers eleni’n gyfle i gofio un o fuddugoliaethau mawr yn hanes y sir union chwarter canrif yn ôl wrth godi tlws y gynghrair undydd yn 1993.

A finnau’n fachgen bach wyth oed bryd hynny, byddai’r enwau’n llifo oddi ar fy nhafod (yn eu trefn fatio) – Hugh Morris, Steve James, Adrian Dale, Matthew Maynard, Viv Richards, Tony Cottey, Robert Croft, Roland Lefebvre, Colin Metson, Steve Watkin a Steve Barwick. Roedd yn dîm sefydlog o wyth chwaraewr ‘cartref’ (gan gynnwys y ddau Sais – na, Cymry anrhydeddus, Steve James a Matthew Maynard). Yr Iseldirwr Roland Lefebvre, wedyn, ynghyd â’r Sais o wicedwr Colin Metson ac un o fawrion India’r Gorllewin, Viv Richards yn rhoi sglein ar y cyfan.

Nos Lun yn y noson wobrwyo, wrth wylio fideo o’r fuddugoliaeth hanesyddol yng Nghaergaint, cawn fy atgoffa o bwysigrwydd dal ati i feithrin tîm o Gymry ifainc gan fanteisio ar brofiad ambell un o’r tu allan. Wedi’r cyfan, un o ddelweddau enwoca’r fuddugoliaeth yn ’93 oedd honno’n dangos Viv Richards a’r Cymro Tony Cottey yn rhedeg oddi ar y cae ar ddiwedd yr ornest – Cymro ochr yn ochr â thramorwr profiadol.

Darllen rhagor »

Hanner canrif ers chwech chwech Garfield Sobers yn Abertawe

Diweddarwyd  
Cerflun yn ei ddangos yn taro ergyd efo'r bat

Cerflun o Gary Sobers yn Barbados

Llun: Winton Edghill CCA3.0

Awst 31, 1968. Dair wythnos wedi’r fuddugoliaeth dros Awstralia – am yr ail waith mewn pedair blynedd – roedd tîm criced Morgannwg yn y llyfrau hanes unwaith eto.

Swydd Nottingham oedd yr ymwelwyr â chae San Helen yn Abertawe, ar gyfer gêm ym Mhencampwriaeth y Siroedd. Ymhlith tîm yr ymwelwyr roedd nifer o gricedwyr rhyngwladol – Brian Bolus, Deryck Murray ac, o bosib, y chwaraewr gorau yn hanes y gêm, Garfield St Auburn Sobers.

Roedd y batiwr llaw chwith o ynys Barbados ar fin cyflawni rhywbeth nad oedd unrhyw gricedwr arall yn hanes y gêm wedi’i gyflawni o’r blaen – a rhywbeth na fyddai, ac na allai, fyth gael ei guro. Ac fe fyddai’r bowliwr – Malcolm Andrew Nash o’r Fenni – yn cael ei anfarwoli am y rhesymau anghywir.

Bowliwr lled-gyflym oedd Malcolm Nash fel arfer, ond wrth i Swydd Nottingham geisio rhediadau cyflym er mwyn cau’r batiad, fe wnaeth y bowliwr droi at sbin. Ac roedd e ar fin bowlio at y batiwr byd-enwog am y tro cyntaf yn ei yrfa.

Darllen rhagor »

Maesu ffug – be’ nesa’ i’r byd criced?

 

Llun parth cyhoeddus CC0 trwy Commons Wikimedia

Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar ddeddfau newydd y gêm…

Mae’r byd criced, i ni’r puryddion, yn symud ymhell oddi wrth y gêm ry’n ni’n ei charu ers degawdau – peli pinc, gemau nos Wener yn esgus i dancio, a chysgod y gystadleuaeth ‘100 pelen’ ddomestig sy’n cael ei chefnogi a’i harddel gan nemor neb.

Ond un peth y bu pawb, bron, yn gytûn yn ei gylch ers y dechrau’n deg yw bod angen cynnal ysbryd y gêm a chadw at y deddfau (nid rheolau, ond deddfau, cofiwch).

Cafodd deddfau criced eu dyfeisio gan Glwb Criced Marylebone (yr M.C.C.) yn 1787. Ond bob hyn a hyn, mae’r awdurdodau criced yn gweld yn dda i’w haddasu yn ôl yr angen.

Darllen rhagor »

Criced – gêm onest, neu gam yn nes at yr ergyd farwol?

Diweddarwyd am  

Llun: CC0

“Despite recent sad developments, cricket will survive and remain our most noble game.”

Geiriau un o fawrion y byd criced yn Awstralia, y diweddar Donald Bradman yn 2000 yn sgil sgandal trefnu canlyniadau gemau. Mae’n rhaid bod y geiriau’n atseinio unwaith eto yng nghlustiau’r Awstraliaid ar ôl i’r capten Steve Smith, y chwaraewr profiadol David Warner a’r batiwr cymharol ifanc Cameron Bancroft gyfaddef eu rhan mewn helynt am ymyrryd â chyflwr y bêl mewn gêm brawf yn Ne Affrica.

Mae Steve Smith a David Warner wedi’u gwahardd am flwyddyn yr un, a Cameron Bancroft am naw mis. Maen nhw’n dweud na fydd Warner – fel yr un oedd y tu ôl i’r cynllwyn – fyth yn cael bod yn gapten ar ei wlad.

Mae’r triawd, yn sgil eu gweithredoedd, wedi codi amheuon am onestrwydd y gamp sydd â delwedd o fod yn frith o gymeriadau gonest a nobl. Ar yr olwg gyntaf, roedd hi’n ymddangos bod cyflwr y bêl wedi cael ei addasu – rhywbeth sy’n ddigon cyffredin, pa mor anfoesol bynnag y gellir ystyried hynny.

Darllen rhagor »

Trebannws: “Roedd pawb yn chwarae o fore gwyn tan nos”

Diweddarwyd am  


Mae pentref bach Cymraeg Trebannws yng Nghwm Tawe am gynhyrchu rhai o sêr y byd chwaraeon yng Nghymru ac yn eu plith mae’r cyn-gricedwr Greg Thomas.

Fe ddychwelodd i Gymru o’i gartref yn Northampton yr wythnos ddiwethaf ar gyfer noson arbennig yn Amgueddfa Griced Cymru CC4 yng Nghlwb Criced Morgannwg gydag un arall o gyn-gricedwyr y sir, Winston Davis o India’r Gorllewin.

Mae e’n un o ddim ond dau Gymro Cymraeg, ynghyd â Robert Croft, sydd wedi chwarae criced dros Loegr, ac fe ddisgrifiodd ei deimladau am hynny wrth golwg360 ar ddiwedd y noson.

“Wy bob amser yn dweud bo fi wedi chwarae dros Loegr tra bo fi’n cynrychioli ’ngwlad [Morgannwg]. Roedd yn destun balchder mawr i fi, fel Cymro Cymraeg, i gael chwarae dros Loegr.”

Darllen rhagor »

Diwedd y gân yw’r geiniog

Diweddarwyd am  


Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar berfformiad Morgannwg ers dechrau’r tymor… 

“Siomedig ond calonogol” oedd disgrifiad prif hyfforddwr tîm criced Morgannwg, Robert Croft o’r tymor diwethaf. A dyna i chi ddisgrifiad perffaith o’r tair gêm gyntaf yn y Bencampwriaeth y tymor hwn hefyd. Ydy, mae’n adeg ryfedd i fynd i ddiflasu am y dyddiau hir o haf sydd o’n blaenau ni’r cefnogwyr criced. Ond dw i’n ofni ’mod i eisoes yn diodde’ o’r hen déjà vu.

Am y tro cyntaf erioed eleni, fe gawson ni gêm sirol gyfan cyn dechrau mis Ebrill. Ond fe ddaeth i’r amlwg yn eitha’ cyflym nad oedd batwyr Morgannwg ddim eto wedi dihuno o’u trwmgwsg hydrefol. Colli o fatiad a 22 o rediadau o fewn deuddydd oedd eu hanes yn Northampton ar ôl cael eu bowlio allan am 101 a 187.

Yr unig un o blith chwaraewyr Morgannwg ddangosodd unrhyw fath o addewid oedd y bowliwr cyflym ifanc o Bontarddulais, Lukas Carey. Yn erbyn Swydd Northampton fis Awst y llynedd y gwnaeth ei farc fel chwaraewr newydd, wrth iddo fe gipio saith wiced yn eu herbyn ar gae San Helen yn Abertawe. Ac fe ddangosodd unwaith eto saith mis yn ddiweddarach fod ganddo fe ddyfodol disglair yn y gêm. Mae ’na farn sy’n dweud na ddylai’r chwaraewyr ifainc chwarae gormod o griced rhag iddyn nhw flino mor gynnar yn eu gyrfaoedd. Ond does gan Forgannwg ddim dyfnder yn eu carfan, ac mae angen dod â chwaraewyr o’r fath drwodd wrth iddyn nhw danio.

Darllen rhagor »

Pedwar Cymro i’w gwylio yn 2017

Diweddarwyd  


Y troellwr addawol, Owen Morgan (Llun Clwb Criced Morgannwg)
“Siomedig ond calonogol” oedd asesiad prif hyfforddwr Clwb Criced Morgannwg, Robert Croft o’r tymor diwethaf.

Siomedig yn yr ystyr fod y tîm wedi tangyflawni’n sylweddol yn y Bencampwriaeth ar ôl anelu am ddyrchafiad i’r Adran Gyntaf, a gorffen yn wythfed allan o naw.

Ond calonogol o safbwynt y ffaith fod cynifer o Gymry da  yn torri drwodd i’r tîm cyntaf erbyn hyn.

Cafodd nifer o’r chwaraewyr ifainc gyfleoedd i serennu’r tymor diwethaf oherwydd anafiadau i rai o’r chwaraewyr mwya’ profiadol, ac mae’n deg dweud iddyn nhw wneud y gorau o’r cyfleoedd hynny drwyddi draw.

Darllen rhagor »

BLOG: A ddaw dyddiau’r daffodil yn ôl?

 


Carfan '97
Gohebydd Golwg360 Alun Rhys Chivers sy’n edrych yn ôl ar ddiwedd tymor digon siomedig i Glwb Criced Morgannwg…

Ro’n i wedi gobeithio gallu dechrau’r darn yma drwy longyfarch Matthew Maynard, prif hyfforddwr Gwlad yr Haf – a chyn-gapten a phrif hyfforddwr Morgannwg – ar arwain y sir i’w tlws Pencampwriaeth cyntaf erioed.

Daethon nhw’n ôl o waelodion yr adran (roedden nhw, fel Morgannwg, heb fuddugoliaeth yn eu chwe gêm gyntaf ddechrau’r tymor) i ddod o fewn trwch blewyn i orfoledd. Ond doedd dim diweddglo hapus – er iddyn nhw ddangos cryn gymeriad yn ystod y gêm olaf i guro Swydd Nottingham. Trueni na fuasai’r un cymeriad yn perthyn i Forgannwg y tymor hwn.

Pwyso a mesur y da a’r drwg

Darllen rhagor »

Cofio 1966: Ble’r oeddech chi?

 


Wrth i’r Saeson hel atgofion di-ri hanner canrif union ar ôl i dîm pêl-droed Lloegr guro Gorllewin yr Almaen yn rownd derfynol Cwpan y Byd, mae gan un Cymro Cymraeg o Felindre ger Abertawe resymau cwbl wahanol am fod ag atgofion melys o Orffennaf 30, 1966. Gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers fu’n sgwrsio â Llywydd Clwb Criced Morgannwg, Alan Jones.

Gorffennaf 30, 1966. Tîm pêl-droed Lloegr yn hawlio sylw’r cyfryngau chwaraeon wrth iddyn nhw godi cwpan Jules Rimet ar ôl trechu Gorllewin yr Almaen yn ffeinal Cwpan y Byd yn Wembley. Pwy (Sais neu beidio) all anghofio’r llun eiconig hwnnw o Bobby Moore – y cwpan yn ei ddwylo – yn cael ei godi i’r awyr gan Geoff Hurst a Ray Wilson? Llun a allai arwain at y cwestiwn, ‘Ble’r oeddech chi pan enillodd Lloegr Gwpan y Byd?’

Dim ond eiliadau fyddai eu hangen ar un o fawrion Clwb Criced Morgannwg i ateb y cwestiwn hwnnw. Ymhell o fwrlwm a phrysurdeb Wembley, roedd Alan Jones yn 27 oed ac ar lan y môr ar gae San Helen, ar ôl taro canred di-guro yn erbyn dau o fowlwyr cyflymaf a ffyrnicaf India’r Gorllewin. Beth, tybed, fyddai Alan Jones, 77 oed, yn ei gofio hanner canrif yn ddiweddarach am ei fatiad o 161 heb fod allan?

“Roedd tîm da gydag India’r Gorllewin yr adeg hynny. Pan wyt ti’n agor y batio, rwyt ti bob amser yn edrych am y bowlwyr cyflym sy’n mynd i chwarae yn dy erbyn di. Wrth gwrs, yn nhîm India’r Gorllewin bryd hynny roedd Wes Hall a Charlie Griffith.”

Darllen rhagor »

Atgyfodi’r gorffennol er lles cenedlaethau’r dyfodol

Diweddarwyd am  


Clwb Criced Casnewydd, Parc Spytty
Ar Fehefin 24, 1990 roedd hi’n ymddangos y byddai criced dosbarth cyntaf ar gae Rodney Parade yn dirwyn i ben o dan gwmwl a glaw’r dref ddiwydiannol heb i’r un belen o’r ornest olaf gael ei bowlio. Swydd Efrog oedd gwrthwynebwyr Morgannwg ar y diwrnod y byddai’r llen yn cwympo’n derfynol ar ganrif a chwarter o griced ar y cae hanesyddol yn Rodney Parade. Roedd ar fin cael ei werthu gyda’r byd rygbi yng Nghymru’n paratoi i droi’n broffesiynol.

Yn ddi-gartref ac yn ansicr o’u dyfodol, chwaraeodd Clwb Criced Casnewydd eu holl gemau oddi cartref cyn cael hyd i bencadlys newydd ym Mharc Spytty, cartre’r tîm pêl-droed, yn 1992. Chwarter canrif yn ddiweddarach a Pharc Spytty wedi’i hen sefydlu fel cartref newydd y clwb, roedd perygl bod tolc sylweddol o hanes yn mynd yn angof, fel yr eglurodd y prif hyfforddwr Mike Knight wrth Golwg360.

“Roedd nifer ohonon ni’n eistedd o gwmpas y bwrdd yn y bar yn trafod caeau dosbarth cyntaf da. Cafodd nifer o enwau eu crybwyll a wnes i awgrymu Rodney Parade. Roedd y cae yn dda, a’r llain yn wych i’r batwyr.

“Symudodd y sgwrs ymlaen ac ar ôl ychydig funudau, dywedodd ein capten Mike Claydon wrtha i, ‘Mike, dywedaist ti Rodney Parade. Ble’r oedd y cae criced yn Rodney Parade?’”

Darllen rhagor »

Morgannwg yn “dîm all ennill” y T20

 


Mewn cyfweliad arbennig â gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers, y bowliwr cyflym o Dde Affrica, Dale Steyn sy’n edrych yn ôl ar ei gyfnod byr yn chwarae i Glwb Criced Morgannwg yng nghystadleuaeth ugain pelawd y T20 Blast, ac yn pwyso a mesur gobeithion y sir ar gyfer gweddill y gystadleuaeth.

Wrth ddod i mewn i’r tîm, roeddech chi’n nabod rhai o’ch cydwladwyr o Dde Affrica. Faint o gymorth oedd hynny wrth i chi ymgartrefu ym Morgannwg?

Ar unwaith, wrth gerdded i mewn i’r stafell newid a gweld wynebau cyfarwydd, ry’ch chi’n teimlo bod croeso i chi. Wnes i gerdded allan ar gyfer y sesiwn hyfforddi gyntaf ac fe wnaethon ni ddechrau gyda rhywfaint o bêl-droed ac ro’n i yn ei chanol hi. Erbyn y gêm gyntaf yn erbyn Swydd Essex, ro’n i’n lled nabod pawb ac yn teimlo’n gartrefol. Dyna ry’ch chi am ei deimlo. Ry’ch chi am gerdded i mewn i’r stafell newid a theimlo’n gartrefol ar unwaith. Mae’n eich helpu chi i berfformio ar y cae ac mae’r pedair wythnos diwethaf wedi bod yn wych. Dw i wedi bod allan am ginio gyda’r bois, wedi treulio amser gyda nhw rhwng y gemau undydd a’r gemau pedwar diwrnod. Mae wedi bod yn gyfnod pleserus iawn.

Ydy hi’n anodd ymgartrefu wrth ddod i mewn am gyfnod mor fyr?

Darllen rhagor »

T20 yn gyfle i Forgannwg newid ffocws

Diweddarwyd am  


Alun Rhys Chivers
Mae tîm criced Morgannwg yn dal i chwilio am eu buddugoliaeth gynta’r tymor hwn ar ôl dechrau mor siomedig yn y Bencampwriaeth. Gohebydd Golwg360 Alun Rhys Chivers sy’n edrych ymlaen at eu gêm agoriadol yn erbyn Swydd Surrey ar gae’r Oval nos Iau.

Allai amseru dechrau cystadleuaeth ugain pelawd y T20 Blast ddim bod yn well i Forgannwg ar ôl dechrau mor siomedig i’r tymor yn y Bencampwriaeth. Un o’r cwynion yn gyson y tymor diwethaf oedd bod strwythur y cystadlaethau’n golygu nad oedd modd canolbwyntio ar un gystadleuaeth ar y tro. Ond fydd dim modd defnyddio’r un esgus eleni ar ôl i Fwrdd Criced Cymru a Lloegr benderfynu grwpio’r gemau’n flociau.

Bydd Morgannwg yn sicr yn edrych am welliant yn y gystadleuaeth eleni ar ôl methu â chyrraedd yr wyth olaf y tymor diwethaf, ond mae ganddyn nhw record reit dda ar yr Oval yn y T20 – yn wir dydyn nhw erioed wedi colli ar y cae hwnnw yn hanes y gystadleuaeth ugain pelawd. Hon, i fi, oedd gêm orau’r tymor y llynedd ar ôl i’r capten Jacques Rudolph a’i gydwladwr Colin Ingram adeiladu partneriaeth o 141 mewn deuddeg pelawd i sicrhau cyfanswm o 240 sy’n record i Forgannwg yn y gystadleuaeth hon. Ac fe sgoriodd Rudolph 75 yn y gêm ar yr Oval ddau dymor yn ôl. Mae dirfawr angen rhediadau ar y capten, a dyma’i gyfle gorau i anghofio’r dechrau gwael gafodd e i’r tymor pedwar diwrnod.

Hwb i Forgannwg fydd gweld Ingram yn dychwelyd i’r garfan wedi anaf i’w ben-glin. Er y cyffro, rhaid bod yn ofalus nad yw’r anaf yn cael ei gwaethygu – mae Ingram eisoes wedi dweud ei fod e wedi gohirio llawdriniaeth er mwyn cael dychwelyd i Gymru am ran helaeth o’r tymor.

Darllen rhagor »

Robert o’r Hendy i Forgannwg?

 


Gohebydd Golwg360, Alun Rhys Chivers sy’n dadlau pam mai Robert Croft ddylai gael ei benodi’n Brif Hyfforddwr newydd Clwb Criced Morgannwg yn dilyn ymadawiad Toby Radford y llynedd

Misoedd segur fel arfer yw’r rheiny rhwng Medi ac Ebrill i gefnogwyr criced sirol yng Nghymru a Lloegr. Ond prin roedden ni wedi gorffen ein llwyaid olaf o bwdin Nadolig yn 2015 pan ddaeth y newyddion am ymadawiad Prif Hyfforddwr Morgannwg, Toby Radford. Go brin fod chwilio am Brif Hyfforddwr newydd ar restr addunedau Blwyddyn Newydd Hugh Morris!

Ond dyna sydd wedi digwydd i’r Prif Weithredwr wrth i Forgannwg baratoi ar gyfer y bennod nesaf yn eu hanes. Doedd neb, am wn i, wedi rhagweld y byddai’n rhaid i’r sir fynd yn ôl i’r dechrau’n deg yn y gobaith o allu dod o hyd i olynydd i Radford, i adeiladu ar y gwaith cadarnhaol a wnaed ganddo fe dros y ddau dymor diwetha.

Blynyddoedd Radford

Darllen rhagor »

Golwg o’r ffin: Cnoi cil ar dymor Morgannwg

Diweddarwyd am  


Wrth edrych yn ôl dros dymor Clwb Criced Morgannwg yn 2015, mae’n bosib y bydd y digwyddiadau oddi ar y cae yn fwy cofiadwy na rhai o’r perfformiadau ar y cae.

Roedd gorffen yn bedwerydd yn ail adran y Bencampwriaeth yn un o’r uchafbwyntiau, ond tymor digon siomedig gafodd y Cymry yn y cystadlaethau undydd. Fe gollon nhw ornest T20 dyngedfennol yn erbyn Swydd Gaerloyw yng Nghaerdydd a gafodd ei chwtogi i bum pelawd yr un, gan olygu nad oedden nhw wedi llwyddo i gyrraedd yr wyth olaf.

Cafodd Morgannwg ddechrau cryf yng nghystadleuaeth 50 pelawd Royal London, ond daeth y gystadleuaeth i ben dan gwmwl. Cafodd eu gornest yn erbyn Swydd Hampshire, a gafodd ei darlledu’n fyw gan Sky Sports, ei therfynu ar ôl llai na saith pelawd o’r ail fatiad wrth i’r dyfarnwyr benderfynu bod y llain yn rhy beryglus. Arweiniodd yr helynt at golli pwyntiau, dirwy a ffarwelio â’r prif dirmon Keith Exton, oedd wedi ennill cryn ganmoliaeth am baratoi llain ar gyfer prawf cyntaf Cyfres y Lludw ychydig wythnosau ynghynt.

Roedd y Lludw’n gyfle da i Forgannwg brofi y gall Cymru gynnal digwyddiadau chwaraeon o’r radd flaenaf. Roedd y digwyddiad yn hwb sylweddol i Forgannwg yn wyneb beirniadaeth lem ar ôl i Gyngor Caerdydd orfod camu i mewn i ddileu dyledion y clwb.

Darllen rhagor »

Criced Cymru’n gwobrwyo perfformiadau penigamp

Diweddarwyd am  


Mae nifer o gricedwyr ifanc addawol wedi derbyn gwobrau chwaraewr y mis Criced Cymru am eu perfformiadau penigamp ar y meysydd criced.

Cafodd gwobrau 2015 eu cyflwyno mewn un seremoni gynhwysfawr ar ddiwedd y tymor yn y Swalec SSE yn ystod gornest Clwb Criced Morgannwg yn erbyn Swydd Gaint.

Dyma’r enillwyr:

Mai/Mehefin

Darllen rhagor »

Llwyddiant timau criced Cymru’n parhau

 


Mae timau criced Cymru wedi parhau gyda’u haf llwyddiannus, gyda thimau ar draws grwpiau oedran gwahanol yn mwynhau buddugoliaethau.

Dan 11 oed

Curodd tîm dan 11 Cymru dîm cadarn o Swydd Gaint, gyda Frank MacDonald, o Ogledd Ddwyrain Cymru’n cipio 3-5, sef y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar ddiwedd y dydd.

Yna cawsant dair buddugoliaeth arall.  Y gyntaf yn erbyn Swydd Essex, lle bowliodd Cymru’n dda gan ennill yn hawdd o 38 rhediad.  A phan wynebon nhw Ysgolion Llundain, serennodd Ben Kellaway o Went (2-18 a 34) gyda’r bat a’r bêl i sicrhau buddugoliaeth o ddwy wiced.  Ben Mulcahy (3-9) o Gaerdydd a’r Fro a sicrhaodd drydedd fuddugoliaeth y mis i dîm dan 11 Cymru yn erbyn tîm cryf o Swydd Gaerwrangon.

Darllen rhagor »

Cyfres y Lludw: Diweddglo cyffrous ar y gorwel

 


Peth digon anarferol yw sôn am ddiweddglo cyffrous ar bedwerydd diwrnod prawf criced sydd i fod i bara pum niwrnod, ond dyna’r sefyllfa yn y Swalec SSE yn y prawf cyntaf yng Nghyfres y Lludw.

Gallai buddugoliaeth yng Nghaerdydd osod y seiliau ar gyfer gweddill y gyfres i’r naill dîm a’r llall, ond mae Awstralia’n gwybod fod rhaid iddyn nhw greu hanes er mwyn rhoi eu hunain ar y droed flaen.

Pe baen nhw’n llwyddo i sgorio’r 412 rhediad sydd eu hangen i ennill, fe fydden nhw’n torri’r record am y cyfanswm uchaf sydd erioed wedi cael ei gwrso yn hanes Cyfres y Lludw – a’r trydydd cyfanswm uchaf yn hanes gemau prawf. Byddai’n dipyn o gamp i guro ymdrechion Bradman a’i dîm i gyrraedd 404 yn Headingley yn 1948. Mae treigl amser yn golygu mai dau yn unig o’r tîm hwnnw sy’n dal ar dir y byw heddiw.

Er bod llygaid y byd yn anochel yn mynd i fod ar ymdrechion Awstralia dros y deuddydd nesaf, mae Lloegr dan bwysau hefyd gan fod rhaid iddyn nhw ennill y gyfres er mwyn adennill y Lludw – dydy cyfres gyfartal yn dda i ddim. Pwy feiddiodd ddweud fod criced yn gêm ddiflas?!

Darllen rhagor »

Criced y Lludw’n rhoi hwb ariannol sylweddol i Gaerdydd

Diweddarwyd am  


Mae disgwyl i Ranbarth Prifddinas Caerdydd gael hwb o £24 miliwn yn ystod y flwyddyn wrth i’r Swalec SSE yn cynnal y prawf cyntaf yng Nghyfres y Lludw.

Mae ymchwil gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a Mandix Consultancy wedi dangos y cyfraniad sylweddol all criced rhyngwladol a digwyddiadau cysylltiedig ei wneud i economi rhanbarth, gyda chyfraniad blynyddol arferol o £19 miliwn. Ond mae ychwanegu prawf cyntaf Cyfres Investec y Lludw yn 2015 yn golygu bod criced yn debygol o roi hwb ychwanegol o £5 miliwn i economi’r rhanbarth.

Athro Entrepreneuriaeth Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Brian Morgan arweiniodd y prosiect oedd wedi archwilio maint torfeydd a gwariant y Swalec SSE dros 15 mlynedd rhwng 2000 a 2014, gan ddefnyddio’r ffigurau i amcangyfrif yr effaith flynyddol uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gyfartaledd ar y stadiwm.

“Nid yn unig y mae criced rhyngwladol yng Nghaerdydd yn helpu i hybu’r ddinas i gynulleidfa deledu fyd-eang o filiynau o bobol, ond mae hefyd yn cael effaith unionsyth ac uniongyrchol ar economi Rhanbarth Prifddinas Caerdydd,” meddai.

Darllen rhagor »

Fawr o Gymraeg…

 


Capten Awstralia, Michael Clarke (Llun: PA)
Does dim angen gradd mewn seicoleg i ddeall diben y dacteg fyd-enwog ar y maes chwarae sy’n cael ei alw’n ‘sledging’. Gweithred eiriol ymosodol yw hi sy’n gorfodi’ch gwrthwynebydd i golli ffocws. Mae’n cael ei chysylltu’n bennaf â’r byd criced, ac mae’n un o’r tactegau seicolegol hynaf sy’n cael ei defnyddio hyd heddiw.

Un o’r bowlwyr ffyrnicaf yn hanes criced yw cyn-fowliwr cyflym Awstralia, Dennis Lillee, sy’n mantesio ar y cyfle yn ei hunangofiant ‘Menace’ [Headline, 2003] i grisialu pwysigrwydd ochr seicolegol criced, yn enwedig i chwaraewyr ifainc:

“…There were two games going on out there, a mind game as well as a physical game of cricket, and you must never let anyone dominate you. The tough survive and the weak do not.”

Ar drothwy Cyfres y Lludw, mae Awstralia eisoes wedi awgrymu bod batiwr ifanc Lloegr a Swydd Durham, Ben Stokes yn debygol o gael ei dargedu am ei fod yn un o’r chwaraewyr mwyaf di-brofiad yn y garfan.

Darllen rhagor »