10 Uchaf Caneuon 2017

Diweddarwyd  

Mae hi’n ddiwedd blwyddyn arall, felly’n amser i Owain Schiavone ddewis ei ddeg cân orau o’r flwyddyn a fu…

Bu 2017 yn glamp o flwyddyn ardderchog arall o ran cerddoriaeth gyfoes Gymraeg. Mae teimlad cryf o deja vu wrth i mi deipio’r frawddeg yma, ond fydda i fyth yn blino ar wneud datganiad fel hyn, wrth i’r dyddiau pan ysgrifennais blog R.I.P. SRG deimlo’n bell iawn i ffwrdd.

Yn ôl yr arfer mae dethol y deg trac newydd sydd wedi creu’r mwyaf o argraff arna’i eleni wedi bod yn her, ond dyma nhw…

10. Drwy Dy Lygaid Di – Yws Gwynedd

Darllen rhagor »

Helo Nostalgia – Lowri Evans yn agor gigs misol Tyrfe Tawe 2017

 


Tyrfe Tawe
Y canwr-cyfansoddwr o Drefdraeth yn Sir Benfro agorodd flwyddyn arall o gigs misol yn Nhŷ Tawe, Abertawe nos Wener ddiwethaf

‘Nos da Nostalgia’ meddai geiriau cân Cadi Gwen. Ond ‘Helo Nostalgia’ oedd hi yn Nhŷ Tawe, Abertawe nos Wener wrth i ni groesawu hen ffrind i noson fisol gynta’ Tyrfe Tawe yn 2017. Roedd Lowri Evans ymhlith y perfformwyr yn yr ŵyl gyntaf un yn 2004, ac mae hi wedi dod nôl aton ni bob blwyddyn heblaw am un yn ystod y tair blynedd ar ddeg diwetha’.

Fe gafodd ‘Tyrfe Tawe’ sawl gwisg ar hyd y blynyddoedd hynny – yn ŵyl benwythnos, yn ŵyl gwrw ac yn gyfres o gigs a nosweithiau unigol. Dyma’r ail flwyddyn i’r ‘Tyrfe’ gynnal nosweithiau misol, a dw i’n gwbl hyderus wrth ddweud y bydd eleni’n rhagori ar y llynedd – yn enwedig os gallwn ni farnu ar sail y cyntaf o’r gigs.

Noson ddigon hamddenol fyddech chi’n ei disgwyl gan Lowri Evans a Lee Mason. Ond roedd eu set yn mynd â’r ‘hamddenol’ i’r eithaf yn y bar bach clyd. Eu gitars a’u lleisiau yn unig oedd eu hangen ar y deuawd  o Sir Benfro i’n swyno. Ac roedd Lowri Evans hithau wrth ei bodd â’r awyrgylch, fel y dywedodd wrth Golwg360 ar ddiwedd y noson:

Darllen rhagor »

10 Uchaf Caneuon 2016

Diweddarwyd  


Ar ddiwedd blwyddyn, mae’r rhestrau
10 uchaf blynyddol anochel yn ymddangos ym mhob twll a chornel. Dyma restr flynyddol Owain Schiavone o ganeuon cyfoes gorau’r flwyddyn…

Mae 2016 wedi bod yn flwyddyn gynhyrchiol o ran cerddoriaeth Cymraeg gyfoes. Un ar bymtheg o recordiau hir, gan gynnwys albyms gan rai o fandiau mwyaf y sin ar hyn o bryd – Cowbois Rhos Botwnnog, Y Bandana a Band Pres Llareggub. Mae yna ddigonedd o EPs a senglau ardderchog wedi cael eu rhyddhau hefyd, felly digon o ddewis eleni.

Gyda digon o gynnyrch newydd, mae cyfyngu i 10 cân yn her a dw i’n gwingo wrth sylwi nad oes gen i un o ganeuon newydd Geraint Jarman, The Gentle Good na CaStLeS ar y rhestr. Yn wahanol i’r rhestrau dw i wedi’u llunio dros y blynyddoedd diwethaf, does ‘na ddim caneuon hollol amlwg i mi eu rhoi ar frig y rhestr chwaith, a dw i’n credu mai rhestr o 10 mwyaf cyfartal i mi ei lunio.

Felly, heb oedi ymhellach, dyma 10 uchaf 2016…

Darllen rhagor »

Beyoncé yng Nghaerdydd – ‘un sgrech fawr o ffeministiaeth’

 


Beyonce yng Nghaerdydd, Llun: Mared Ifan
Roedd mynd i weld y seren bop byd-enwog, Beyoncé, yn brofiad newydd i mi.

Er fy mod i’n nabod y rhan fwyaf o’i chaneuon, fel y rhan fwyaf o bobol eraill fy oedran am wn i, doeddwn i byth yn ffan fawr a hynny am nad oedd llawer yn cael ei ddweud yn ei chaneuon.

Ond daeth tro ar fyd pan gyhoeddodd ei halbwm diweddaraf, Lemonade, sy’n un sgrech fawr o ffeministiaeth a brwydr pobol ddu America am hawliau sifil dros y ganrif ddiwethaf.

Ac os mai dyma beth oeddwn yn ei ddisgwyl wrth fynd i’w gwylio yng Nghaerdydd nos Iau, chefais mo fy siomi.

Darllen rhagor »

10 Uchaf caneuon 2015

Diweddarwyd  


Yn dilyn traddodiad y
blynyddoedd diwethaf, mae Uwch-golygydd cylchgrawn cerddoriaeth Y Selar wedi mynd ati i restru ei 10 cân orau o’r flwyddyn ar gyfer Golwg360. Y Reu oedd rhif 1 rhestr 2014, yr anthem ‘Elin’ gan Yr Eira oedd rhif 1 2013, tra bod Candelas wedi cyrraedd y brig gyda ‘Symud Ymlaen’ yn 2012. Tybed pwy fydd ei ddewis ar gyfer 2015?

Mae 2015 wedi bod yn flwyddyn ddifyr arall o ran cynnyrch cerddoriaeth Cymraeg cyfoes. Yn wahanol i 2014, ble roedd 26 o albyms yn gymwys ar gyfer categori ‘Record Hir Orau’ Gwobrau’r Selar, doedd 2015 ddim yn flwyddyn gynhyrchiol iawn o ran recordiau hir. Wedi dweud hynny, roedd hi’n flwyddyn debyg i 2014 yn yr ystyr nad ydan ni wedi gweld cynnyrch newydd gan nifer o’r bandiau amlycaf fel Y Bandana, Cowbois Rhos Botwnnog a Candelas tra bod Yr Ods wedi rhyddhau dwy gân fel sengl ‘dwbl A’ yn unig. Sŵnami ydy’r eithriad gyda’i halbwm cyntaf ardderchog.

Efallai nad ydy hynny’n ddrwg o beth cofiwch, gyda chyfle i rai o’r bandiau ac artistiaid eraill hawlio’r sylw a gwneud eu marc. Mae’r ffaith ei bod hi wedi bod yn anodd iawn rhoi trefn blaenoriaeth ar y rhestr isod, a dewis rhif 1 yn arbennig, wedi bod yn her yn adrodd cyfrolau am safon uchel ac amrywiaeth cynnyrch y flwyddyn.

Er nad oes caneuon oddi arnyn nhw ar y rhestr isod, dwi am grybwyll dau albwm a rhyddhawyd yn hwyr yn y flwyddyn sef Tir a Golau gan Plu a Porwr Trallod gan Datblygu. Mae caneuon Plu’n rai sy’n tyfu arnoch chi, a dwi am gyfaddef nad ydw i wedi gallu gwrando digon ar y casgliad eto. Er nad ydw i wedi cynnwys trac gan Datblygu, mae’n wych gweld y grŵp arloesol yma’n ôl gyda record newydd ac roedd Je Suis David yn agos iawn at gyrraedd y rhestr yma.

Darllen rhagor »

10 Cân Gymraeg Nadoligaidd Orau

Diweddarwyd am  


Beth yw eich hoff gân Nadolig chi?
Ydy, mae’r Nadolig ger ein bron unwaith eto, a’r llwch yn cael ei chwythu oddi-ar gloriau’r senglau Nadoligaidd sy’n eistedd ar silffoedd gorsafoedd radio ledled y byd.

Mae’r un yn wir yn y Gymraeg wrth gwrs, ac mae rhai o’r caneuon tymhorol yna sy’n diflannu am 11 mis o’r flwyddyn yn cael eu chwarae hyd syrffed am ychydig wythnosau.

Ond beth ydy’r caneuon Nadolig Cymraeg gorau? Marged Gwenllian sydd wedi bod yn chwilota ac wedi llunio rhestr 10 Uchaf caneuon Nadolig Cymraeg….

10. Nadolig Llawen Gwyn – Bob Delyn A’r Ebillion

Darllen rhagor »

10 eitem gerddorol i’r hosan Nadolig

 


Rydan ni gyd wedi bod yn yr un twll, styc am anrheg Nadolig i frawd, chwaer, plentyn, rhiant neu ffrind. Na phoener, mae Golwg360 yma i roi help llaw i chi ac mae Marged Gwenllian wedi bod yn chwilota am syniadau anrhegion bach i lenwi hosan Nadolig y ffans cerddoriaeth gyfoes…

Ar ôl yr Eisteddfod Genedlaethol, mae’n siŵr ei bod yn deg dweud mai’r Nadolig ydy’r cyfnod sy’n gweld y gwerthiant mwyaf o recordiau Cymraeg. Dim syndod felly bod tipyn o gynnyrch cerddorol boed yn recordiau newydd neu gynnyrch cerddorol bach eraill, yn cael eu rhyddhau cyn yr ŵyl. Dyma 10 eitem i chi ystyried ar gyfer hosan Nadolig y ffans cerddoriaeth Cymraeg cyfoes.

Feinyl 7” Yr Ods

Rhyddhaodd y band hynod boblogaidd eu sengl Ble’r Aeth Yr Haul / Hir Oes i’r Drefn i’w lawr lwytho’n ddigidol ar 9 Hydref ar label I Ka Ching, ond mae’n amhosib ceisio cyfleu sŵn feinyl yn ddigidol. Mae copïau o’r record feinyl ar gael yn Spillers Records, Palas Print, Awen Meirion, a gwefan I Ka Ching.

Darllen rhagor »

Fideo Yws yn croesi 25k

 


Yws Gwynedd yn ei morio hi yn fideo 'Sebona Fi'
Owain Schiavone sy’n trafod pwysigrwydd y fideo ar gyfer hyrwyddo cerddoriaeth, a phoblogrwydd un fideo o’r fath yn arbennig eleni.

“Video killed the radio star” meddai geiriau’r gân boblogaidd honno gan The Buggles ar ddechrau’r 1980au, a dros y degawdau diwethaf mae’r fideo cerddoriaeth wedi bod yn arf pwysig wrth hyrwyddo cerddoriaeth boblogaidd.

Mae’r modd mae fideos cerddoriaeth yn cael eu defnyddio wedi esblygu dros y blynyddoedd, o Hard Days Night y Beatles yn y sinemâu ym 1964, ‘Bohemian Rhapsody’ Queen yn dechrau oes newydd i’r fideo ym 1980, ac yna MTV yn lansio ym 1981 gyda nifer o sianeli tebyg yn dilyn.

Erbyn heddiw, mae grym y fideo mor bwerus ac erioed gyda YouTube yn cynnig potensial i gyrraedd miliynau o bobl mewn munudau – does ond angen i mi ddweud Gangam Style i brofi’r pwynt.

Darllen rhagor »

Mwy na nodau

Diweddarwyd am  


Gareth Williams - dylanwad caneuon Cymraeg
Wrth i Ŵyl y Dyn Gwyrdd fynd rhagddi yn nyffryn Wysg, Dylan Iorwerth sy’n edrych yn ôl ar ŵyl fawr y cwm drws nesa’, Gŵyl Jazz Aberhonddu …

Efallai nad oes cymaint o sêr mawr Americanaidd yn dod i Aberhonddu ag oedd yn yr 1990au ond, rhywsut, mae’r Ŵyl Jazz yn gwreiddio’i hun yn ddyfnach yn ei thir ei hun.

A lle’r oedd hi ar wasgar mewn pebyll a than drionglau o gynfas lliw, mae hi bellach yn gwneud defnydd llawnach o ychydig o adeiladau’r dre’.

Un o’r mwya’ trawiadol o’r rheiny ydi’r Eglwys Gadeiriol a’r cyfuniad o awyrgylch defosiynol ac acwstig da yn troi ambell i gyngerdd yn brofiad dwys.

Darllen rhagor »

Prif Weinidog Groeg ‘am ymddiswyddo’

 


Alexis Tsipras (Llun - PA)
Mae disgwyl y bydd Prif Weinidog Groeg, Alexis Tsipras, yn ymddiswyddo heddiw er mwyn cynnal etholiadau brys, yn ôl un o uwch-swyddogion llywodraeth y wlad.

Fe fydd Alexis Tsipras yn gwneud araith ar y teledu nes ymlaen heno ac, yn ôl cyfryngau Gwlad Groeg, y disgwyl yw y bydd yn cyhoeddi etholiad cyffredinol ar 20 Medi.

Mae’r Prif Weinidog wedi colli ei fwyafrif yn y senedd ar ôl i rai o aelodau ei blaid asgell chwith Syriza wrthryfela yn erbyn ei benderfyniad i daro bargen ariannol â sefydliadau rhyngwladol.

Ddydd Iau fe dderbyniodd Groeg ei benthyciad cyntaf o €13bn yn rhan o’r mesurau ariannol i dalu ei dyledion.

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân – Delyth McLean

 


Un peth doeddech chi’n sicr ddim yn brin ohono yn Eisteddfod Meifod eleni oedd cyfleoedd i wrando ar rhywfaint o gerddoriaeth – boed hynny ar lwyfan y maes, y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, neu gigiau nos Maes B a Chymdeithas yr Iaith.

Drwy gydol yr wythnos fe fu Golwg360 yn cynnal sesiynau Sgwrs a Chân Golwg360 i chi o’r maes, gan fachu gair â rhai o’r artistiaid a’u clywed nhw’n chwarae ambell diwn fach.

Rydyn ni eisoes wedi bod yn sgwrsio ag Y CledrauBromasWelsh WhispererJaffroAl LewisSŵnami ac Aled Rheon, ac mae’n sesiwn olaf ni o’r maes yn dod gan Delyth McLean.

Llewelyn Hopwood fu’n sgwrsio â’r gantores sydd yn rhan o brosiect Gorwelion am ei theithiau diweddar gyda’i band newydd, a chlywed hi a’i chwaer Bethan yn canu fersiwn o ‘Tad a’r Mab’.

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân – Aled Rheon

Diweddarwyd am  


Aled Rheon
Os ydych chi wedi bod yn Eisteddfod Meifod eleni un peth oedd yn sicr ddim yn brin ohono oedd cyfleoedd i wrando ar rhywfaint o gerddoriaeth – boed hynny ar lwyfan y maes, y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, neu gigiau nos Maes B a Chymdeithas yr Iaith.

Drwy gydol yr wythnos fe fyddwn ni hefyd yn dod a sesiynau Sgwrs a Chân Golwg360 i chi o’r maes, gan fachu gair â rhai o’r artistiaid a’u clywed nhw’n chwarae ambell diwn fach.

Rydyn ni eisoes wedi bod yn sgwrsio ag Y CledrauBromasWelsh WhispererJaffroAl Lewis a Sŵnami, a’r diweddaraf i ymuno â ni am glonc ar y maes a thiwn fach ydi’r canwr Aled Rheon.

Mae Aled Rheon yn un o artistiaid prosiect Gorwelion eleni, ac fe fu Llewelyn Hopwood yn sgwrsio ag ef am ei brosiectau cerddorol diweddar.

Darllen rhagor »

Pod yr Eisteddfod – Dydd Gwener

 


Dydd Gwener ar faes yr Eisteddfod, ac mae hynny ond yn golygu un peth (heblaw am y cadeirio, wrth gwrs!) – podcast olaf Golwg360 o’r wythnos!

Gwenno Saunders, enillydd Albwm y Flwyddyn, sy’n ymuno â Iolo Cheung ar y pod heddiw i sgwrsio am y wobr a’i phrosiectau cerddorol diweddar.

Mae Llewelyn Hopwood o Bromas hefyd yn ymuno â ni ar y pod am sgwrs (cymaint yw ei frwdfrydedd i sgwrsio â Gwenno!).

Ac wrth drafod perfformio ym Maes B, mae gan y ddau ohonyn nhw ddigon i’w ddweud am rôl merched o fewn y sîn roc Gymraeg yn ogystal ag apel i weld mwy o gerddorion amgen yn cael lle amlycach.

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân – Sŵnami

 


Gerwyn ac Ifan o Sŵnami
Os fyddwch chi yn Eisteddfod Meifod eleni un peth fyddwch chi’n sicr ddim yn brin ohono fydd cyfle i wrando ar rhywfaint o gerddoriaeth – boed hynny ar lwyfan y maes, y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, neu gigiau nos Maes B a Chymdeithas yr Iaith.

Drwy gydol yr wythnos fe fyddwn ni hefyd yn dod a sesiynau Sgwrs a Chân Golwg360 i chi o’r maes, gan fachu gair â rhai o’r artistiaid a’u clywed nhw’n chwarae ambell diwn fach.

Rydyn ni eisoes wedi bod yn sgwrsio ag Y CledrauBromasWelsh WhispererJaffro ac Al Lewis, a’r diweddaraf i ymuno â ni am glonc ar y maes a thiwn fach ydi hogiau Sŵnami.

Llewelyn Hopwood sy’n sgwrsio â Gerwyn Murray, Ifan Davies ac Ifan Ywain o’r band am eu halbwm newydd, ‘Sŵnami’.

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân – Al Lewis

 


Al Lewis
Os fyddwch chi yn Eisteddfod Meifod eleni un peth fyddwch chi’n sicr ddim yn brin ohono fydd cyfle i wrando ar rhywfaint o gerddoriaeth – boed hynny ar lwyfan y maes, y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, neu gigiau nos Maes B a Chymdeithas yr Iaith.

Drwy gydol yr wythnos fe fyddwn ni hefyd yn dod a sesiynau Sgwrs a Chân Golwg360 i chi o’r maes, gan fachu gair â rhai o’r artistiaid a’u clywed nhw’n chwarae ambell diwn fach.

Rydyn ni eisoes wedi bod yn sgwrsio ag Y CledrauBromasWelsh Whisperer a Jaffro, a’r diweddaraf i ymuno â ni am glonc ar y maes a thiwn fach ydi’r adnabyddus Al Lewis.

Llewelyn Hopwood sy’n sgwrsio â’r canwr am ei brosiectau gydag Al Lewis Band, a Lewis and Leigh ble mae’n cydweithio â’r artist o Mississippi Alva Leigh.

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân – Jaffro

 


Jaffro
Os fyddwch chi yn Eisteddfod Meifod eleni un peth fyddwch chi’n sicr ddim yn brin ohono fydd cyfle i wrando ar rhywfaint o gerddoriaeth – boed hynny ar lwyfan y maes, y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, neu gigiau nos Maes B a Chymdeithas yr Iaith.

Drwy gydol yr wythnos fe fyddwn ni hefyd yn dod a sesiynau Sgwrs a Chân Golwg360 i chi o’r maes, gan fachu gair â rhai o’r artistiaid a’u clywed nhw’n chwarae ambell diwn fach.

Rydyn ni eisoes wedi bod yn sgwrsio â band Y CledrauBromas a Welsh Whisperer, a’r diweddaraf i ymuno â ni am glonc ar y maes a thiwn fach yw William Pritchard, sydd yn canu dan yr enw Jaffro.

Ukelele sydd gan Jaffro i chwarae tiwn fach i ni heddiw, ond fel mae Llywelyn Hopwood yn darganfod, mae’n bell o fod yr unig offeryn mae’n gallu chwarae!

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân – Welsh Whisperer

Diweddarwyd  


Welsh Whisperer yn mwynhau'r papur bro lleol
Os fyddwch chi yn Eisteddfod Meifod eleni un peth fyddwch chi’n sicr ddim yn brin ohono fydd cyfle i wrando ar rhywfaint o gerddoriaeth – boed hynny ar lwyfan y maes, y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, neu gigiau nos Maes B a Chymdeithas yr Iaith.

Drwy gydol yr wythnos fe fyddwn ni hefyd yn dod a sesiynau Sgwrs a Chân Golwg360 i chi o’r maes, gan fachu gair â rhai o’r artistiaid a’u clywed nhw’n chwarae ambell diwn fach.

Rydyn ni eisoes wedi bod yn sgwrsio â band Y Cledrau a Bromas, a’r diweddaraf i ymuno â ni am glonc ar y maes a thiwn fach yw Andrew Walton, neu’r enwog Welsh Whisperer.

Llewelyn Hopwood sy’n sgwrsio â’r canwr gwerin ffraeth gan holi am y gigio, a’r ddau beth dyw e byth yn mynd hebddyn nhw wrth deithio.

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân – Bromas

 


Bromas yn chwarae Sesiwn Sgwrs a Chân Golwg360
Os fyddwch chi draw yn Eisteddfod Meifod eleni un peth fyddwch chi’n sicr ddim yn brin ohono fydd cyfle i wrando ar rhywfaint o gerddoriaeth – boed hynny ar lwyfan y maes, y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, neu gigiau nos Maes B a Chymdeithas yr Iaith.

Drwy gydol yr wythnos fe fyddwn ni hefyd yn dod a sesiynau Sgwrs a Chân Golwg360 i chi o’r maes, gan fachu gair â rhai o’r artistiaid a’u clywed nhw’n chwarae ambell diwn fach.

Yn ein sgwrs gyntaf fe fu Llewelyn Hopwood yn holi Joseff Owen a Marged Gwenllian o fand Y Cledrau, a’r tro yma Llewelyn ei hun sydd o flaen y camera gyda gweddill bechgyn Bromas.

Llynedd fe ryddhaodd Bromas eu hail albwm, Codi’n Fore, a’r wythnos hon mae ganddyn nhw sawl perfformiad yn yr Eisteddfod gan gynnwys ar lwyfan Maes B nos Fercher.

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân – Y Cledrau

Diweddarwyd am  


Llewelyn Hopwood yn sgwrsio â Joseff a Marged o fand Y Cledrau
Os fyddwch chi draw yn Eisteddfod Meifod eleni un peth fyddwch chi’n sicr ddim yn brin ohono fydd cyfle i wrando ar rhywfaint o gerddoriaeth – boed hynny ar lwyfan y maes, y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B, neu gigiau nos Maes B a Chymdeithas yr Iaith.

Drwy gydol yr wythnos fe fyddwn ni hefyd yn dod a sesiynau Sgwrs a Chân Golwg360 i chi o’r maes, gan fachu gair â rhai o’r artistiaid a’u clywed nhw’n chwarae ambell diwn fach.

Yn ein sgwrs gyntaf bu Llewelyn Hopwood yn holi Joseff Owen a Marged Gwenllian o fand Y Cledrau, wrth iddyn nhw lansio eu EP newydd ‘Un ar ôl y llall’ sydd allan ar label Ikaching.

Bu’r ddau hefyd yn chwarae un o’r caneuon oddi ar yr EP newydd, ‘Pwy Dd’udodd Fyddai Lawer Gwell?’

Darllen rhagor »

Sgwrs a Chân Golwg360 yn dod i’r Eisteddfod

Diweddarwyd  


Sgwrs a Chân gyda Gildas
Mae’r arlwy cerddorol ar faes yr Eisteddfod eleni yn addo bod yn un bywiog unwaith eto, gyda Chaffi Maes B, y Tŷ Gwerin, Llwyfan y Maes a sawl stondin arall yn sicrhau y bydd digon o diwns i’w clywed.

Fe fydd Golwg360 hefyd yn dychwelyd gyda’n heitemau Sgwrs a Chân, wrth i ni fachu gair bach sydyn â rhai o artistiaid amlycaf Cymru yn ystod yr wythnos yn ogystal â chlywed ambell gân ganddyn nhw.

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd Caerffili eleni fe fuon ni’n sgwrsio a gwrando ar Gildas, Plu, Calan, Y Ffug, Roughion a Gareth Bonello, gyda’r fideos yn cael eu gwylio cannoedd o weithiau ar YouTube.

Mi fydd gennym ni sawl Sgwrs a Chân i ddod o’r Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod yr wythnos nesaf hefyd – cadwch lygad allan ar Golwg360 am ambell sesiwn arbennig!

Darllen rhagor »