Adolygiad: Pokémon Go

 


Daliwch hwynt oll
Ifan Morgan Jones sy’n mwynhau Diwygiad Mawr Pokémon 2016.

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddodd cwmni Nintendo y gêm Pokémon ddiweddaraf, ac mae’r ymateb gan y cyhoedd wedi bod yn syfrdanol, gan godi gwerth chyfranddaliadau’r cwmni dros 50%.

Nid yw’r diwygiad cyfoes yn syndod o ystyried bod y genhedlaeth sydd bellach fwyaf tebygol o feddu ar ffonau clyfar wedi tyfu i fyny yn ystod twymyn Pokémon y 90au.

Mae gen i atgofion hiraethus o hyfforddi fy Charizard a brwydro yn erbyn Blastoise fy nghefnder (roedd o bob tro’n curo yn anffodus – rywbeth i’w wneud â dŵr yn maeddu tân) ac wedi bachu’r cyfle i ail-fyw’r profiad drwy gyfrwng y dechnoleg ddiweddaraf.

Darllen rhagor »

Adolygiad #Cymuned Hywel Williams

Diweddarwyd am  


Hywel Williams
Ifan Morgan Jones sy’n trafod rhaglen y hanesydd a ddarllenwyd ar S4C ddydd Mawrth…

Dyma raglen anodd iawn ei gwylio, nid oherwydd y deunydd heriol, ond o ganlyniad i’r ffaith bod y golygu yn hynod o araf a chlogyrnaidd, ac mai un llais soniarus a geir drwyddi draw.

Nid trafodaeth ar ‘gymuned’ a geir yma mewn gwirionedd, fel y mae’r teitl yn ei awgrymu, ond ar genedlaetholdeb.

Yn nhyb Hywel Williams, byddai Cymru yn genedl llawer fwy llwyddiannus pe bai, wel, yn rhoi’r gorau i fod yn genedl. H.y. yn troi cefn ar y pethau plentynnaidd megis diwylliant sy’n ei gosod ar wahân i weddill y byd.

Darllen rhagor »

Gŵyl Jâms Niclas: argraffiadau ar achlysur i gofio Archdderwydd

Diweddarwyd am  


Y Parchedig Wiliam Owen o Gaerfarchell oedd un o drefnwyr Gŵyl Jâms Niclas yn Nhyddewi dros y penwythnos. Thema’r ŵyl oedd cadwyn o englynion y cyn-Archdderwydd, ‘Ffordd y Pererinion’ …

Wy’n teimlo ar ben fy nigon. Roedd ewyllys da o blaid yr ŵyl ac fe ddisgleiriodd hwnna drwy’r holl weithgareddau.

Yn ei ddarlith nos Wener, fe gydiodd T James Jones, Jim Parc Nest, yn yr elfennau sylfaenol ym meddylfryd ac yng ngweledigaeth Jâms Niclas, a darlunio’i bersonoliaeth e yn fyw iawn, ei berthynas gyda Hazel ei wriag a’r ffordd yr oedd yn gallu ymroi i dasg ac efallai colli golwg ar bopeth oedd yn mynd rownd iddo fe wrth wneud! A’r dewrder eithriadol oedd gydag e pan aeth e i Gymreigio’r Ygsol Uwchradd y Preseli yng Nghrymych. Mae effaith y peth i’w weld heddiw. Ro’n i lan yna yn ddiweddar yn mynd â phosteri; ro’n i’n gallu mynd i unrhyw siop yn yr ardal yna a siarad unai yn syth yn uniaith Gymraeg gyda phwy bynnag oedd tu ôl i’r cownter, a hyd yn oed os oedden nhw’n ateb yn Saesneg ro’n nhw yn ateb yn ystyrlon. Mae rhai yn cofio Jâms fel prifathro arnyn nhw.

Wêdd rhai o’r bobol sy’n cystadlu yn Eisteddfod Tyddewi – mae hi’n Eisteddfod ddwyieithog – yn dweud ‘so ni di cael gwersi ffurfiol yn sgrifennu’. Eto maen nhw’n blawdo arni ac yn cael hwyl anghyffredin ac fe gawson nhw’r syniad o gael sesiwn safonol mewn sgrifennu. Fe gawson ni hynny gan Mererid Hopwood. Aeth hi â ni drwy reolau sylfaenol y gynghanedd. Fe roddodd hi weithdy yn ei ffordd ei hun – yn trafod pethe astrus yn syml eglur, yn llwyddiannus iawn.

Darllen rhagor »

Adolygiad Gŵyl Gwydir

Diweddarwyd am  


Y dorf yn mwynhau set Gruff Rhys nos Wener
Ciron Gruffydd sy’n bwrw golwg nol dros uchafbwyntiau’r penwythnos…

Ar dir Clwb Rygbi Nant Conwy yng nghesail Coedwig Gwydir yn Nyffryn Conwy, cafodd chweched Ŵyl Gwydir ei chynnal dros y penwythnos.

Mae trefnwyr yr ŵyl i’w canmol oherwydd ei bod hi’n gyfan gwbl annibynnol heb arian cyhoeddus yn agos ati. Oherwydd hynny, mae’r criw o wirfoddolwyr sy’n ymwneud a hi yn gallu llwyfannu’r bandiau maen nhw’n hoffi yn hytrach na chael eu caethiwo gan fiwrocratiaeth.

Ar y nos Wener, yn dilyn perfformiadau gan Y Cledrau, Yr Eira, Memory Clinic, Cowbois Rhos Botwnnog a Trwbador, y prif atyniad oedd set gan Gruff Rhys.

Darllen rhagor »

35 Diwrnod: Pennod pump yn llusgo eto

 


Rhybudd: Mae’r darn yma’n trafod pumed pennod ‘35 Diwrnod’ ar S4C. Peidiwch â’i ddarllen os nad ydych chi wedi gwylio’r bennod.

Ciron Gruffudd sydd wedi bod yn gwylio…

Dyw Jan ddim yn gweithio i gwmni awyrennau wedi’r cwbl; mae Tony yn ddyn drwg iawn, iawn; mae Cerian wedi gwneud rhywbeth ofnadwy ac mae Beti’n honco bost.

Ond be ddysgon ni ym mhennod ddiweddaraf ‘35 Diwrnod’? Llawer o ddim byd newydd.

Darllen rhagor »

Adolygiad: Undeniable

 


Dw i’n aml yn cael fy nenu at ddramâu teledu sy’n llawn dirgelwch, cyfrinachau ac amwysedd. Maen nhw’n caniatáu i fi geisio datrys problemau wrth i’r plot ddatblygu.

Wrth ddarllen synopsis ar gyfer drama newydd ITV, ‘Undeniable’, oedd yn cael ei darlledu mewn dwy ran, dyw hi ddim yn syndod felly iddi ddal fy sylw.

Roedd disgrifiad y ddrama yn argoeli llond trol o ddirgelwch a gwrthdaro wrth i ddynes gredu ei bod wedi gweld llofrudd ei mam 23 o flynyddoedd wedi’r digwyddiad.

Camgymeriad Jane?

Darllen rhagor »

Noson Mr Phormula yn Aberystwyth

Diweddarwyd am  


Ed Holden a.k.a. Mr Phormula
Mared Llywelyn fu draw yn noson gerddoriaeth hip-hop yr Angel i wylio Mr Phormula yn ddiweddar …

Boomin’ yw’r unig air y medraf feddwl i ddisgrifio tafarn Yr Angel nos Wener ddiwethaf. Y digwyddiad? Noson wyllt wedi ei threfnu gan Buzz – cymdeithas cerddoriaeth ddawns answyddogol y Brifysgol o dan arweiniad Gwion Llŷr, sydd wrthi’n gwneud enw iddo’i hun yn y sîn gerddoriaeth ddawns.

Yng nghefn y dafarn enigmatig roedd y noson yn cynnig amrywiaeth o genres megis House, Hip Hop, D’n’B a Jungle. Nid trwy ddamwain y gwelais fy hun yn dawnsio a siglo fy mhen yno, gan fod y posteri yn hysbysebu’r nosweithiau yma yn frith drwy strydoedd Aberystwyth.

Roedd y marchnata’n amlwg wedi gweithio gan i’r dafarn fod yn llawn o ddilynwyr brwd y gymdeithas erbyn set Mr Phormula a.k.a Ed Holden am hanner nos.

Darllen rhagor »

Vaughan Roderick a ‘propaganda’ Russia Today

Diweddarwyd  Mae Hefin Jones wedi ei ysbrydoli gan un o negeseuon trydar y newyddiadurwr Vaughan Roderick…

Yn gyntaf, diolch i Vaughan Roderick am y blog yma, canys efe a’i ysbrydolodd wrth drydar nad ydi Russia Today yn sianel newyddion go-iawn, fel y BBC a CNN sydd gyda’u newyddiadurwyr yn gwneud dim ond eu gorau glas.

Felly beth am olwg ar enghreifftiau o newyddiaduraeth ddim-o-gwbl-yn-bropaganda gytbwys y ddwy sianel bur a theg hynny?

Yr Iwcrain

Darllen rhagor »

Blodeuwedd boddhaol – 6/10

Diweddarwyd am  


Megan Morgans
Megan Morgans sy’n teimlo na wnaeth drama ddiweddara’r Theatr Genedlaethol gydio ynddi cymaint ac yr oedd wedi’i ddisgwyl …

‘Boddhaol’ yw’r gair sy’n dod i’r meddwl wrth ddisgrifio perfformiad Theatr Genedlaethol Cymru o ddrama eiconig Saunders Lewis, Blodeuwedd.

Ni chefais fy siomi gan y cynhyrchiad, ond ni chefais fy ngwefreiddio chwaith. Ar ôl clywed am lwyddiant y cynhyrchiad awyr agored y llynedd ac ar ôl darllen am yr actorion talentog, roeddwn yn edrych ymlaen yn arw i’w gwylio yn Theatr y Sherman, Caerdydd.

Darllen rhagor »

Adolygiad: Doppler – R. Seiliog

Diweddarwyd  


Lois Gwenllian sydd wedi bod yn gwrando ar albwm yr artist electroneg R. Seiliog ar gyfer Y Selar

’Dw i wedi clywed llawer o sôn am R. Seiliog ond erioed wedi ei glywed tan i mi dderbyn Doppler.

Mae’r albwm yn agor gyda thrac byr electronig sy’n swnio fel bod rhywun yn chwarae xylophone mewn twnnel carthffosiaeth.

Yn syth, gwyddwn fod hyn am fod yn brofiad cerddorol newydd i mi.

Darllen rhagor »

Adolygiad: Byr Dymor – Bromas

Diweddarwyd  


Golygydd Y Selar, Gwilym Dwyfor, sydd wedi bod yn gwrando ar albwm cyntaf y band ifanc o Gaerfyrddin, Bromas.

Un peth sydd yn eich taro am y casgliad yma ydi fod bob dim yn lân a thaclus iawn, mae’r lleisiau’n felfedaidd a’r cynhyrchu fel pin mewn papur.

A dwi’n foi sy’n gwerthfawrogi hylendid yn y mwyafrif o agweddau bywyd (personol a bwyd i enwi dim ond dwy), ond does dim rhaid i mi ei gael o yn fy ngherddoriaeth bob tro.

Mae’r trac agoriadol, ‘Alaw’ yn gwella’n sylweddol pan maen nhw’n ‘rocio allan’ yn ail hanner y gân, a’r ail drac, ‘Sal Paradise’ ydi’r unig un dwi ddim yn ei licio o gwbl.

Darllen rhagor »

Adolygiad: Chwyldro – Gwenno

Diweddarwyd  Cai Morgan fu’n gwrando ar sengl ddiweddaraf Gwenno ar gyfer rhifyn mis Rhagfyr o gylchgrawn Y Selar

Caewch eich llygaid a gwasgwch play, wrth i ni gamu unwaith eto ar chwyrligwgan seicedelig electro-popaidd Gwenno.

Mae llinell fas gadarn a churiad dryms cryf ‘Chwyldro’ yn cario casgliad o synths meddal a llais diniwed Gwenno am orymdaith bum munud o gerddoriaeth pop newydd o’r brifddinas.

Darllen rhagor »

Adolygiad: Ma Fe Gyd Yn Wir – Blaidd

 


Blaidd
Miriam Elin Jones fu’n gwrando ar EP newydd Blaidd ar gyfer rhifyn mis Rhagfyr o’r Selar.

Mae gan bob un o aelodau Blaidd restr go hir o gyn fandiau, felly mae’n ddigon teg i ddweud mai cerddorion profiadol iawn sydd y tu ôl i’r EP, Ma Fe Gyd Yn Wir.

Gallwn glywed hynny’n glir wrth wrando ar bedwar trac newydd y triawd o Geredigion.

Clywn ddylanwad Y Cyrff ac Anrhefn ar y band, er bod y casgliad hwn llawer tawelach na nifer o’r caneuon maent yn eu perfformio’n fyw.

Darllen rhagor »

Adolygiad: Y Bardd Anfarwol – The Gentle Good

 


Ciron Gruffydd fu’n gwrando ar albwm newydd The Gentle Good ar gyfer rhifyn diweddaraf cylchgrawn Y Selar.

O’r nodyn cyntaf un, mae rhywun yn cael y teimlad bod The Gentle Good yn cyflwyno rhywbeth arbennig iawn yn ei record ddiweddaraf.

Wrth ddechrau gyda recordiad o farchnad brysur yn Tsiena sy’n arwain at synau offerynnau traddodiadol y wlad ynghyd â sŵn gitâr werinol Gareth Bonello, mae’n llwyddo i gymysgu diwylliannau’r gorllewin a’r dwyrain yn hawdd ac effeithiol.

Darllen rhagor »

Rhagolwg Grand Prix UDA

Diweddarwyd am  


Ar ôl ras Abu Dhabi, roedd hi yn swnio’n eithaf sicr y byddai Kimi Raikkonen yn cystadlu’r ddwy rownd olaf y bencampwriaeth ar ôl bygwth peidio gan ei fod heb gael ei dalu.

Ond ar ôl hyn i gyd, mae’n troi allan na fydd o’n rasio wedi’r cyfan gan iddo ddewis cael triniaeth ar ei gefn (yn dilyn poenau yn ail-ymddangos yn ddiweddar). Profwr Caterham, Heikki Kovalainen, a gychwynnodd ei yrfa gyda Lotus (Renault fel oeddynt ar y pryd), fydd yn cymryd ei le.

Trac pwrpasol

Yn y ras yma ar drac COTA (Circuit of the Americas) y bydd Sergio Perez, y gyrrwr o Fecsico, yn cael y mwyaf o gefnogaeth mae’n debyg.

Darllen rhagor »

Coroni Vettel yn India?

 


Vettel
Mae rownd nesaf y bencampwriaeth byd F1 yn mynd i India’r penwythnos yma, i’w rhedeg ar y ‘Buddh International Circuit’ yn Greater Noida, Delhi Newydd.

Trafferth y trac

Mae hon yn ras arall gafodd ei chomisiynu mewn gwlad Asiaidd gyda mwy o olwg ar arian na phoblogrwydd, gyda’r ras gyntaf yn cael ei chynnal yno yn 2011.

Eisoes mae wedi ei dynnu oddi ar galendr 2014 oherwydd anghytundeb gyda Bernie Ecclestone, gan ei fod yntau eisiau cynnal y ras yn gynharach yn y flwyddyn tra bod trefnwyr y digwyddiad yn dadlau nad ydy hynny’n bosib gyda chyn lleied o fwlch rhwng ras 2013 a 2014.

Darllen rhagor »

Adolygiad O’r Nyth

Diweddarwyd  Pur anaml y rhyddheir albwm ac arni gasgliad o artistiaid amrywiol yn y Gymraeg – ac eithrio label Recordiau Lliwgar, gallaf ond enwi llond llaw o albyms o’r fath.

Wrth gwrs, cawsom wledd ar ffurf Deuddeg y llynedd a ddaeth am ddim gyda chylchgrawn Y Selar, ac mae Sain yn rhyddhau nifer o gasgliadau o’r golden oldies bob nawr ac yn y man i blesio Mam-gu.  Efallai wir, ei bod hi’n hen bryd i ni dderbyn casgliad aml-gyfrannog newydd…

Lwcus felly, bod Nyth ar fin rhyddhau eu record gyntaf, O’r Nyth.

Mae Nyth yn gyfarwydd fel trefnwyr digwyddiadau byw yng Nghymru, gan roi llwyfan i nifer o artistiaid a bandiau Cymraeg, boed hen neu newydd, gan hefyd bwysleisio’r angen i greu naws ac ychwanegu elfen weledol gref i’w llwyfannau.

Darllen rhagor »

Rhagolwg Grand Prix Siapan

 Ein gohebydd F1, Phil Kynaston, sydd yn edrych ymlaen at y ras yn Suzuka

Mae Fformiwla 1 yn symud ymlaen i Siapan y penwythnos yma, i gwrs Suzuka gafodd ei adeiladu yn y 60au. Cwmni Honda sydd yn berchen arno – ac mae parc thema ar y safle hefyd!

Y trac

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o gyrsiau Asia, mae Suzuka yn gwrs poblogaidd, gyda’r gyrwyr a’r cefnogwyr. Mae ganddo gorneli cyflym a heriol i’r gyrwyr fwynhau, megis 130R (sydd yn cymryd ei enw gan nifer y graddau yn ei radiws), sy’n cael ei drafod yn yr un modd a’r enwog Eau Rouge yn y Wlad Belg. Hefyd, yn eithaf unigryw, mae o’n drac ffigwr 8 gydag un darn, ar dir uwch, yn pasio dros y darn arall.

Darllen rhagor »

Adolygiad Sgwennu Stori – Gildas

Diweddarwyd  


Oedd ail albwm Gildas yn plesio adolygydd cylchgrawn
Y Selar, Cai Morgan?

Cawn ein croesawu i’r albwm dlws yma yn sŵn harmonïau, offerynnau pres a samplau anifeiliaid ‘Y Gusan Gyntaf’, trac sy’n codi calon. ‘Gweddi Plentyn’ sydd nesaf, trac llai mawreddog ond harmonïau swynol iawn gan Greta a Miriam Isaac. Mae mwy o fynd wedyn i ‘Y Gŵr o Gwm Penmachno’ ac mae’n amhosib peidio tapio’ch troed i’r trac hwn.

Ceir drymiau electronig ar ddechrau ‘Elenbenfelen’, tri munud o gerddoriaeth syml ac ailadroddus ond unigryw a seicadelig bron ar yr un pryd. Gitâr yn efelychu sŵn Clychau Eglwys sy’n agor y trac nesaf, ‘Clychau’. Trac offerynnol sy’n dal ei dir ochr yn ochr â’r lleill. Synth, llinynnau, gitâr acwstig, a llais yw elfennau ‘Kenny’ – cyfuniad anarferol o offerynnau a sŵn hollol wreiddiol.

Darllen rhagor »

Adolygiad Lliwiau – Plant Duw

Diweddarwyd  


Ciron Gruffydd fu’n rhoi ei farn ar albwm diweddaraf y grŵp gwallgof o Fangor, Plant Duw, yn rhiyn diweddaraf
Y Selar.

Mae Plant Duw yn un o’r bandiau hynny sydd wedi bod o gwmpas ers sbel ond erioed wedi cael y clod maen nhw’n ei haeddu . ‘Distewch, Llawenhewch’ oedd un o albyms gorau 2011 mewn unrhyw iaith ond eto anaml mae rhywun yn clywed clasuron fel ‘Lawr wrth yr Afon’ ac ‘Emyn’ ar y radio. Mae’r EP Lliwiau unwaith eto’n record fedrus iawn ac fel holl allbwn Plant Duw, mae’r sŵn yn unigryw iddyn nhw.

Er mai slogan y band yw “enaid, pync, cariad” mae Lliwiau yn record reit hamddenol ar y cyfan gyda’r banjo yn ‘Y Ffenast’ a naws Caribïaidd ‘Heno Ges i Gannwyll gan fy Nghariad’ yn ychwanegu at hynny.

Darllen rhagor »