Help! – Ceisio deall y trefniadau profi ac olrhain

Diweddarwyd am  

Naill ai yr ydw i neu ein llywodraethau ni yn dechrau ei cholli hi’n llwyr. Tybed all rhywun fy helpu fi – neu nhw?

Dyma’r broblem. Maen nhw wedi cyhoeddi (yn Lloegr echdoe, ac yn y broses o wneud yng Nghymru)  – “newid mawr”. Ond, hyd y gwela’ i, dydi o ddim yn newid o gwbl.

Y drefn ar hyn o bryd ydi fod unrhyw un sy’n cael symptomau’r feirws corona yn gorfod ynysu ei hunan ynghyd â phawb sy’n byw yn yr un tŷ neu dylwyth – household ydi’r gair Saesneg.

O dan y rheolau newydd – ynghylch profi ac olrhain – mae’n rhaid i bawb sy’n cael symptomau ynysu eu hunain a rhoi gwybod am bobol sydd wedi bod yn agos iddyn nhw.

Darllen rhagor »

Amser sgwaru Dom

Diweddarwyd am  
Pen ac ysgwyddau Dominic Cummngs mewn het wlan lwyd

Dominic Cummings yn Stryd Downing

Llun: Radical Larry 1 (CCA4.0)

Darn barn: Dylan Iorwerth yn ystyried moesoldeb y sgandal ddiweddara’

Mae’n addas mai’r Ysgrifennydd Trafnidiaeth sy’n ceisio amddiffyn Dominic Cummings. Wedi’r cyfan, mae’n ymddangos bod hwnnw wedi gwneud mwy o deithio na’r rhan fwya’ o bobl yn ystod yr wythnosau diwetha’.

Os ydi’r honiadau diweddara’n gywir – am dripiau ychwanegol o amgylch Durham a’r cyffiniau – does dim dewis o gwbl: rhaid i’r ymgynghorydd fynd. Ac mi ddylai’r heddlu alw i’w weld unwaith eto.

Hyd yn oed heb y cyhuddiadau ychwanegol, dydi’r esboniadau am ei ymddygiad ddim yn dal dŵr.  Yn fwy na hynny, mae’r esgus o esgusodion yn anfoesol ynddyn nhw eu hunain.

Darllen rhagor »

Ysgolion yn ôl… syniad bach

 

Llun: CC0

Dylan Iorwerth, cyn-ddisgybl, sy’n trio meddwl am ateb…

O’r holl broblemau sy’n wynebu ein llywodraethau ni, un o’r rhai anodda’ ydi addysg ac ailagor ysgolion.

Ar un llaw, mae’r peryglon o gael plant yn tyrru at ei gilydd, heb i ni wybod pa mor gyffredin ydi’r haint yn eu mysg nhw na pha mor hawdd ydi ei drosglwyddo – a hynny, felly, yn cynnwys yr oedolion fydd yn ymwneud â nhw yn yr ysgol ac ar y ffordd yno.

Ar y llaw arall, mae’r peryglon fod plant, yn enwedig rhai llai breintiedig, yn colli gafael ar eu haddysg, fod rhai ohonyn nhw mewn peryg yn eu cartrefi, a bod problemau iechyd meddwl a lles cyffredinol ar gynnydd.

Hyd yma, mi fuodd y drafodaeth – yn Lloegr beth bynnag – ynghylch dod â blynyddoedd cyfan yn ôl, gan gynnwys y plant lleia’ a fydd yn methu ag amgyffred y syniad o bellhau.

Darllen rhagor »

Y corona wedi rhoi clec i rygbi ledled y byd

Diweddarwyd am  

Heddiw daeth y cadarnhad hir ddisgwyliedig fod taith haf tîm rygbi Cymru i Japan a Seland Newydd wedi cael ei gohirio oherwydd y coronafeirws.

Dyma’r digwyddiad diweddaraf o fyd y campau sydd wedi ei daro gan y pan demig.

Mae disgwyl i rygbi domestig ailddechrau yn Seland Newydd fis Mehefin.

Ond mae’n edrych yn debyg y bydd hi’n amser hir iawn nes y bydd cefnogwyr yn gallu mwynhau unrhyw rygbi lleol, rhanbarthol neu genedlaethol yma yng Nghymru.

Darllen rhagor »

A fo ben bid bont

Diweddarwyd am  
Crys tîm criced Tân CymreigThe Hundred

Crys tîm criced Tân Cymreig

Llun: The Hundred

Yn dilyn gohirio cystadleuaeth ddiweddara’r byd criced domestig a chanslo cytundebau’r chwaraewyr, Alun Rhys Chivers sy’n ystyried a all y Can Pelen oroesi lle gwnaeth cystadlaethau eraill fethu yn y gorffennol.

Ymhell cyn y cyhoeddiad ddydd Iau diwethaf (Ebrill 30) fod y Can Pelen (The Hundred) wedi cael ei gohirio tan y tymor nesaf, a’r cyhoeddiad pellach heddiw (dydd Mawrth, Mai 5) fod cytundebau’r chwaraewyr wedi’u canslo, roedd yr awdurdodau criced yng Nghymru a Lloegr wedi bod yn ceisio ateb ers degawdau i’r cwestiwn o sut i adfywio’r gamp a niferoedd cynyddol o ddilynwyr criced – ac eraill – yn galw am dîm cenedlaethol i Gymru.

Gofynnwch i unrhyw un sy’n troi eu trwynau i fyny ar y gêm – neu hyd yn oed y rhai sy’n talu’r mymryn lleia’ o sylw i ambell i sgôr ar y radio yn ystod misoedd yr haf – a’r darlun mwya’ cyffredin gewch chi yw un o ddynion canol oed yn eu deckchairs a’u hetiau gwellt yn deffro o’u trwmgwsg pan fydd wiced yn cwympo neu ergyd dda yn cael ei tharo i’r ffin.

Mae dadl ers tro fod rhaid symud oddi wrth y darlun ystrydebol hwnnw er mwyn sicrhau bod criced yn goroesi yn y tymor hir. Bu sawl ymgais i wneud hynny ar hyd y blynyddoedd – gyda rhai datblygiadau’n fwy llwyddiannus nag eraill. Ond mae’r puryddion, ar y cyfan, yn gwrthwynebu’r ymgais diweddaraf. Felly pa wersi all y Can Pelen eu dysgu o’r rheiny, ac a oes lle yn y tirlun newydd i wireddu’r freuddwyd o dîm Cymru?

Darllen rhagor »

Egwyddorion allweddol ar gyfer ailgychwyn ysgolion

Diweddarwyd am  
Pen ac ysgwyddau Kirsty Williams

Kirsty Williams, Y Gweinidog Addysg

Llun: Cynulliad Cenedlaethol Cymru CC 2.0

Erthygl wadd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, sy’n nodi pum egwyddor allweddol ar gyfer ailgychwyn ysgolion…

I’r rhai ohonom ni sy’n gweithio ym myd addysg, rydyn ni’n gwybod erioed bod athrawon a staff ysgolion yn arwyr bob dydd. Yn yr ymateb ar y cyd i Covid-19, maen nhw wedi cyflawni pethau rhyfeddol a dod yn arwyr cenedlaethol.

Maen nhw, a’n plant a’n rhieni, yn haeddu gwell na’r siarad llac diweddar rydyn ni wedi’i weld am y ddarpariaeth yn y dyfodol.

Dim opsiwn heb risg

Darllen rhagor »

Macbeth, Lear, Boris Johnson…

Diweddarwyd  

Boris Johnson

Llun: Chatham House CC 2.0 ar Flickr

Mae yna rywbeth Shakespearaidd yn ffawd Boris Johnson – y dyn oedd yn ddifrïol am beryglon feirws y goron yn troi’n ysglyfaeth iddo fo. A phlediwr ‘imiwnedd yr haid’ yn sylweddoli na allwch chi wastad benderfynu pa aelodau o’r haid sy’n diodde’.

Hanfod trychineb Shakespearaidd ydi fod ffigwr amlwg yn cael ei danseilio gan ei wendidau ei hun, ac weithiau gan ei falchder. Gwendidau a balchder sy’n ddwfn yn ei gynhysgaeth, ac sy’n ymddangos weithiau fel cryfder.

Dyma’r dyn oedd yn parhau i ysgwyd dwylo pan oedd arbenigwyr yn argymell peidio, yn mynd i gêm rygbi ryngwladol pan oedd llawer o bobol gyffredin wedi cadw draw, a’r dyn oedd yn dweud y byddai’r feirws wedi’i orchfygu’n llwyr mewn ychydig wythnosau.

Ac yntau bellach yn gwella, mi allwn baratoi am ragor o frygowthan Churchillaidd amdano’n wrhydri i gyd yn curo’r afiechyd ac yn ailafael yn yr awenau. Ond, siawns erbyn hynny, na fydd pobol wedi gweld trwy’r rhethreg.

Darllen rhagor »

Amddiffyn ein hardaloedd gwledig rhag yr haint

Diweddarwyd  

Er bod niferoedd marwolaethau coronafeirws Prydain yn mynd o ddrwg i waeth, parhau mae’r gobeithion ein bod yn nesáu at y brig ac y daw tro ar fyd.

Law yn llaw â hynny clywn ddyfalu cynyddol am lacio’r cyfyngiadau llym sydd wedi bod arnom.

Un o’r peryglon mwyaf a all ddod yn sgil hynny yw bod y cyfyngiadau’n cael eu llacio i’r un graddau ledled Prydain ar sail beth fydd y sefyllfa yn y dinasoedd mawr. Canlyniad anochel hynny fyddai llifeiriant direolaeth o dwristiaid yn heidio i ardaloedd gwledig sydd wedi cadw’n iach hyd yma.

Yn sicr, mae’n holl bwysig fod Cymru’n cymryd rheolaeth lwyr ar ei chyfyngiadau ei hun. Calonogol oedd geiriau’r Prif Weinidog ddoe y bydd yn gwneud yr hyn sy’n iawn i Gymru ac nid yn edrych dros ei ysgwyddau ar beth fydd yn digwydd yn Lloegr.

Darllen rhagor »

Y cricedwyr o Gymru yn llyfrau hanes Wisden

Diweddarwyd  

Daeth y newyddion yr wythnos hon fod Marnus Labuschagne, batiwr tramor Morgannwg, wedi’i enwi’n un o bump Cricedwr y Flwyddyn 2020 gan Wisden – ynghyd â Jofra Archer, Ellyse Perry, Simon Harmer a Pat Cummins.

Mae’r wobr wedi’i rhoi’n flynyddol ers 1889, y flwyddyn ar ôl i Glwb Criced Morgannwg gael ei ffurfio, pan gafodd chwech o bobol eu gwobrwyo. Cafodd chwech eu gwobrwyo yn 1890 hefyd, ond mae wedi’i rhoi, ar ei ffurf bresennol, i bum chwaraewr ers 1891. Un gafodd ei wobrwyo yn 1896, 1913, 1921 a 1926, a phedwar yn 2011. Doedd dim gwobrau yn 1916 nac 1917 oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf, na chwaith rhwng 1941 a 1946 o ganlyniad i’r Ail Ryfel Byd.

A gyda llaw, dim ond unwaith yn ei yrfa all chwaraewr ymddangos ar y rhestr.

Felly, allan o gannoedd o gricedwyr sydd wedi’u gwobrwyo, dim ond 13 o chwaraewyr Morgannwg sydd wedi ennill y wobr. Y rhestr yn llawn yw Jack Mercer (1927), Maurice Turnbull (1931), Ossie Wheatley (1969), Majid Khan a Don Shepherd (1970), Roy Fredericks (1974), Alan Jones (1978), Javed Miandad (1982), Alan Butcher (1991), Steve Watkin (1994), Matthew Maynard (1998), Simon Jones (2006) a Marnus Labuschagne (2020).

Darllen rhagor »

Rhaid cael gwell rheolaeth ar dwristiaeth

Diweddarwyd  

Yr Wyddfa a’i chriw o Lyn Mymbyr Capel Curig

Llun: Golwg360

Mae’r awdurdodau cyhoeddus gan gynnwys y Parciau Cenedlaethol, y cynghorau sir a’r heddlu’n haeddu pob clod am wneud eu gorau i gadw ymwelwyr draw o gefn gwlad Cymru’r wythnos yma.

Mae’r golygfeydd y penwythnos diwethaf o’r miloedd o ffyliaid anghyfrifol yn heidio yma wedi cythruddo llawer ohonom, a pheri inni deimlo o dan warchae.

Y flaenoriaeth i bawb ohonom ar hyn o bryd wrth gwrs ydi cadw’n pobl yn iach, a chymryd pa bynnag gamau sydd eu hangen er mwyn sicrhau hynny.

Mi ddaw yna adeg fodd bynnag pan fydd angen inni feddwl yn ddyfnach am ddyfodol ein hardaloedd ac ystyried yr achosion sydd wrth wraidd y mathau o olygfeydd a welsom yn Eryri ar ac hyd a lled arfordir Cymru.

Darllen rhagor »

Rhaid edrych tua’r dyfodol…

 
Logo Undeb Rygbi Cymru

Llun: Undeb Rygbi Cymru

Yn y dyddiau yn arwain at y gêm yn Twickenham, prin iawn oedd y cecru arferol, ond doedd ond rhaid edrych ar gyfryngau cymdeithasol i weld ymateb pobol i sylwadau Eddie Jones ar ôl y chwiban olaf.

Er hyn, ymhlith ei gwynion arferol roedd peth eiriau doeth gan brif hyfforddwr Lloegr. Roedd yr hyfforddwr profiadol yn llawn canmoliaeth am ddyfal barhad y Cymry, a galwodd ar gefnogwyr Cymru i fod yn garedig wrth eu hyfforddwr newydd.

Er iddo amddiffyn Wayne Pivac awgrymodd wrth newyddiadurwyr y gall cael tîm profiadol sydd ag 850 o gapiau fel Cymru hefyd weithio yn eu herbyn.

Rhaid i Pivac fod yn ddidrugaredd

Darllen rhagor »

Tra bo dau

Diweddarwyd am  
Steve Cooper, rheolwr Clwb Pêl-droed Abertawe

Steve Cooper, rheolwr Clwb Pêl-droed Abertawe

Llun Athena Pictures/Getty Images

Bu cryn sôn ers peth amser bellach fod yr Elyrch wedi colli’u ffordd ers cwympo o Uwch Gynghrair Lloegr. Mae beth yn union yw’r “ffordd” honno yn agored i ddadl a thrafodaeth – ond rhan yn unig o’r drafodaeth honno oedd dan sylw y penwythnos hwn.

Oherwydd ar ôl bwlch o 23 o flynyddoedd, o’r diwedd, mae dau Gymro wedi chwarae ochr yn ochr â’i gilydd yng nghanol amddiffyn Abertawe yn y gynghrair, yn y gêm yn erbyn Huddersfield. Peth bach yn y darlun mawr, efallai. Ond i fi, fel cynifer o gefnogwyr yr Elyrch dw i’n siŵr, mae cael dau Gymro ochr yn ochr mewn rhan allweddol o’r cae wrth galon y tîm yn gwneud iddo deimlo cymaint yn fwy Cymreig.

Byth ers i Ben Cabango, y Cymro Cymraeg o Gaerdydd, dorri trwodd i dîm cynta’r Elyrch, dw i wedi bod yn aros bob wythnos i weld ei enw yn nhîm Steve Cooper. Ac wrth i Joe Rodon fod ma’s am dri mis ag anaf, dwi wedi bod yn aros i weld enwau dau Gymro ymhlith y pedwar yn y cefn ers cryn amser.

Ond fe ddigwyddodd e ddydd Sadwrn – Cabango a Rodon ochr yn ochr o’r diwedd. Y ddau Gymro diwethaf i fod ochr yn ochr yn yr amddiffyn yn y gynghrair oedd Kristian O’Leary, un o hyfforddwyr presennol yr Elyrch, a Christian Edwards – mewn gêm yn erbyn Peterborough yn 1997! Fe ddigwyddodd yng Nghwpan Carabao y tymor diwetha’ gyda Cian Harries a Brandon Cooper yn herio Crystal Palace – ond mae pawb yn deall, mae’n siŵr, fod y gwpan mor wahanol.

Darllen rhagor »

Teg edrych tuag adref?

 
Y stadiwm yn llawn, a'r chwaraewyr ar y maes

Stadiwm Principality

Llun: David Roberts CC2.0 trwy Comin Wicimedia

Yr un yw maint y cae, uchder y pyst a siâp y bêl, ond gydag ystadegau yn dangos bod pob un o’r gwledydd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn tan berfformio oddi cartref, faint o fantais sydd o chwarae gartref yn y gystadleuaeth?

Cymru v Ffrainc

Ar ôl colli yn Nulyn yn erbyn y Gwyddelod bydd Cymru yn wynebu’r Ffrancwyr yng Nghaerdydd y penwythnos yma. Er nad yw Ffrainc wedi ennill yng Nghaerdydd ers deng mlynedd, maen nhw wedi ennill 50% o’u gemau oddi cartref yn erbyn Cymru yn y Chwe Gwlad.

Mae Cymru hefyd yn un o’r gwledydd sy’n perfformio waethaf gartref, gan ennill 66% o’u gemau cartref yn y bencampwriaeth. Bydd y Ffrancwyr felly, ynghyd â chyn-hyfforddwr amddiffynnol Cymru Shaun Edwards, yn awyddus iawn i brofi pwynt y penwythnos hwn – yn enwedig ar ôl i Gymru guro Ffrainc o drwch blewyn yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan y Byd y llynedd.

Darllen rhagor »

Potel ddŵr Sam Warburton: arf dirgel pennaf Cymru?

Diweddarwyd am  
Sam Warburton

Sam Warburton

Llun: David Davies / PA Wire

Yr wythnos hon, Lleu Bleddyn, gohebydd golwg360 a Bro360, sy’n ystyried tacteg sy’n dod yn fwy poblogaidd yn y byd rygbi.

Roedd bron i 70,000 o bobol yn Stadiwm Principality i wylio Cymru yn trechu’r Eidal y penwythnos diwethaf. Ond er i Gymru sgorio pum cais, daeth yr ymateb mwyaf gan y dorf pan gamodd cyn-gapten Cymru, Sam Warburton i’r cae i ddod â dŵr i’r chwaraewyr.

Disgrifiodd Wayne Pivac e fel “un o arweinwyr mwyaf profiadol y byd rygbi”, ac mae’n amlwg fod y prif hyfforddwr newydd am fanteisio cymaint â phosib ar ei brofiad. Yn ogystal â bod yn negesydd cyson rhwng y tîm hyfforddi a’r pymtheg ar y cae, mae’r cyn-flaenasgellwr enillodd 74 o gapiau i Gymru yn gwneud tipyn mwy na lleddfu syched y chwaraewyr.

Ymgynghorydd ar ardal y dacl a’r amddiffyn yw ei deitl newydd, ac mae’n bosib y daw ei ddylanwad mwyaf pan fydd e ar yr ystlys yn cynnig gair o gyngor a dadansoddiad ar y pryd i’r chwaraewyr.

Darllen rhagor »

Y Chwe Gwlad – cyffro’r penwythnos cyntaf

Diweddarwyd am  
Lleu Bleddyn

Lleu Bleddyn, gohebydd golwg360 a Bro360

Llun: golwg360 / Lleu Bleddyn

Ar drothwy penwythnos cynta’ Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, gohebydd golwg360 a Bro360 Lleu Bleddyn sy’n pwyso a mesur gobeithion Cymru yn erbyn yr Eidal ac yn taflu goleuni ar y gemau eraill dros y penwythnos.

 

Mae’n deg dweud bod nifer o Gymry yn dal i ramantu am gyfnod euraidd Warren Gatland wrth y llyw, a sawl un fel fi yn dal i feddwl am y noson honno dri mis yn ôl yn Yokohama.

Ond ar drothwy’r Chwe Gwlad eleni mae’n bryd i ni edrych tua’r dyfodol, a tua’r bennod nesa dan arweinyddiaeth yr hyfforddwr newydd, Wayne Pivac.

Darllen rhagor »

Rhwystr a niwsans gwleidyddol ydi’r ‘Chwith’

 
Jeremy Corbyn yn areithio yn Nhy'r Cyffredin a Diane Abbott wrth ei ochr

Jeremy Corbyn

Llun: Ty’r Cyffredin

Wrth wylio aelodau Llafur yn mynd ati i ddewis arweinydd newydd, mae agweddau llawer o ddilynwyr Jeremy Corbyn yn ymylu ar fod yn anghredadwy.

Iddyn nhw, roedd ei arweinyddiaeth yn gymaint o lwyddiant fel mai’r maen prawf pwysicaf wrth ddewis ei olynydd ydi pa un fydd yn aros fwyaf triw i’w ddaliadau a’i bolisïau. Nid pwy a fyddai fwyaf tebygol o allu peri gofid i Boris Johnson, neu â’r siawns orau o arwain Llafur i fuddugoliaeth, ond pa un fydd bellaf i’r chwith yn wleidyddol.

Ar ôl etholiad cwbl druenus, sydd wedi rhoi pum mlynedd o rym dilyffethair i Boris Johnson, mae dilynwyr Jeremy Corbyn yn ceisio’n cysuro trwy ddweud eu ‘bod nhw wedi ennill y ddadl’.

Y cwestiwn sy’n rhaid ei ofyn am y bobl yma ydi: ar ba blaned maen nhw’n byw?

Darllen rhagor »

Buddugoliaeth ar blât i arch-gelwyddgi

Diweddarwyd am  
Boris Johnson a Jeremy Corbyn

Boris Johnson a Jeremy Corbyn yn ystod dadl deledu ITV yn ddiweddar

Llun: ITV / PA Wire

Mae’n wir mai rhaniadau’r gwrthbleidiau oedd yn bennaf gyfrifol am fuddugoliaeth Boris Johnson yr wythnos ddiwethaf.

Dydi hynny, fodd bynnag, ddim yn golygu ei fod o’n haeddu’r un gronyn o barch am y ffordd mae o wedi ennill.

Ni ddylid gadael i neb byth anghofio bod ei ymgyrch – fel ymgyrch y refferendwm yn 2016 – yn ddim byd ond celwyddau o’i dechrau i’r diwedd.

Does dim rhyfedd ei fod o’n apelio’n daer am inni ‘symud ymlaen’ ac ‘uno’, er mwyn osgoi tynnu unrhyw sylw at yr holl dwyllo a fu.

Darllen rhagor »

Trwy bleidleisio tactegol yn unig mae llwyddo

Diweddarwyd am  

Llun: CC0

Mae’n debyg ei bod yn addas nad oedd Boris Johnson ymhlith arweinwyr eraill Ewrop yn yr Almaen heddiw i ddathlu 30 mlynedd cwymp mur Berlin.

Wedi’r cwbl, codi muriau a chau ffiniau ydi hanfod sylfaenol ei holl werthoedd gwleidyddol o a’i gyd-genedlaetholwyr Seisnig gwrth-Ewropeaidd.

Ers iddo ddod yn brif weinidog mae’n amlwg mai nod ei lywodraeth ydi torri hynny ag sy’n bosibl o gysylltiadau rhwng y wladwriaeth Brydeinig a gweddill y cyfandir y mae’n perthyn iddo.

Mewn cyfundrefn wleidyddol gall, byddai arno angen cefnogaeth mwyafrif o’r boblogaeth i allu gwneud hyn.

Darllen rhagor »

Y peth gwaetha’ i gyd am sylwadau Jacob Rees-Mogg

 
Jacob Rees-Mogg mewn dici-bo

Jacob Rees-Mogg

Llun: Cantab12 CCA3.0

Dylan Iorwerth yn edrych ar ystyr dyfnach sylwadau’r gweinidog cabinet

Dw i wedi bod yn oedi cyn rhoi sylw i sylwadau Jacob Rees-Mogg am dân Tŵr Grenfell. Ro’n i’n disgwyl i rywun arall ddweud y peth mwya’ amlwg am ei sylwadau ond, hyd yn hyn, welais i ddim.

Mae’r feirniadaeth wedi bod arno fo am awgrymu ei fod o a’i debyg yn ddoethach na’r bobol gyffredin anffodus oedd yn byw yn y tŵr fflatiau.

Yr awgrym oedd bod ganddo fo a’r cyflwynydd radio ‘synnwyr cyffredin’ – yn wahanol i’r gwehilion o’r dosbarth is ac o gymysgedd o gefndiroedd ethnig oedd yn drigolion yno.

Darllen rhagor »

Y gêm can pelen: gimic, neu hwb i griced yng Nghymru?

Diweddarwyd  
Pêl griced wen

Mae’n deg dweud bod y gystadleuaeth griced newydd, Can Pelen (The Hundred) wedi cael croeso anghynnes iawn drwyddi draw. “Nid criced mo hwn”, chwedl rhai. “Awn ni fyth i’w gwylio,” meddai eraill.

Fe fu pryderon ers tro y byddai’n newid y gêm yn ddi-droi’n-ôl, a bod perygl y byddai’n tramgwyddo’r gynulleidfa fechan sydd wedi aros yn ffyddlon i’r byd criced. Mae’n wir fod angen chwistrellu bywyd newydd i’r gamp ond ai dyma’r ffordd orau o wneud hynny?

Mae tîm Lloegr newydd gael eu haf gorau ers tro, wrth ennill Cwpan y Byd. Os nad yw hynny’n sbardun i ddenu cefnogwyr newydd, pa obaith sydd? Y cwestiwn amlwg yw hyn: oni ddylai’r awdurdodau fod yn manteisio ar y llwyddiant er mwyn tyfu’r gêm brawf a’r gêm 50 pelawd?

Mae gwledydd fel India, gyda’r IPL, ac Awstralia, gyda’r Big Bash League, wedi hen arfer â’r ‘gêm glatsio’. Roedd sôn ugain mlynedd yn ôl mai’r T20 Blast oedd y ffordd ymlaen yng Nghymru a Lloegr. Ond beth ddigwyddodd i’r gystadleuaeth fel ein bod ni’n cyrraedd sefyllfa lle mae’n amlwg nad yw’n ddigon ar ei phen ei hun?

Darllen rhagor »