Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol: Archwilio Cymru – Senedd Cymru

13 Mai 2020

Senedd Cymru

Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol: Archwilio Cymru

Cadeirydd: £25,000 y flwyddyn, amhensiynadwy, 4 diwrnod y mis.

Aelod Anweithredol: £12,500 y flwyddyn, amhensiynadwy, 2-3 diwrnod y mis.

 

Archwilio £20 biliwn o arian cyhoeddus

Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru

Cefnogi llesiant cenedlaethau’r dyfodol

Rheoli sefydliad enghreifftiol

 

A oes gennych brofiad sylweddol ar lefel Bwrdd?

A ydych yn frwd am amrywiaeth a chynhwysiant wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus?

A ydych yn ysbrydoli ac yn arwain ar gyfer llwyddiant?

 

Mae Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (y Bwrdd) yn cynnwys naw o aelodau; pump sy’n aelodau anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd) ynghyd ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a thri o gyflogeion Swyddfa Archwilio Cymru. Senedd Cymru sy’n penodi’r aelodau anweithredol (neu’r Senedd, fel y’i gelwir).

Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd i’r Bwrdd, ac aelodau anweithredol. Y nod yw sicrhau bod y Bwrdd, yn ei gyfanrwydd, yn cynnwys aelodau ag amrywiaeth dda o sgiliau, sy’n dod o amrywiaeth o gefndiroedd. Byddant yn gyfrifol am fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol a’r modd y bydd yn arfer ei swyddogaethau.Sylwch fod y Cadeirydd yn cael ei benodi o blith aelodau anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru, yn unol â gofynion Atodlen 1 i Ddeddf 2013 I fod yn gymwys i wasanaethu fel Cadeirydd, mae’n rhaid i ymgeiswyr yn gyntaf fod wedi’u penodi (neu fod eisoes yn gwasanaethu) fel aelodau anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

Bydd y Bwrdd yn gyfrifol am oruchwylio a llywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru ac, ar y cyd â’r Archwilydd Cyffredinol, am baratoi Cynllun Blynyddol ac Amcangyfrif o Incwm a Gwariant.

Dyddiad cau: 1 Mehefin 2020 10:00

https://senedd.wales/cy/gethome/working/Pages/appointments.aspx

Enw’r cwmni neu sefydliad
Senedd Cymru
Gwefan am fwy o wybodaeth
senedd.wales/cy/gethome/working/Pages/appointments.aspx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Mehefin 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.