Aelod o’r Bwrdd x 3 – Llywodraeth Cymru

13 Mawrth 2020

PENODI 3 AELOD I FWRDD CAREERS CHOICES DEWIS GYRFA (CCDG) / GYRFA CYMRU

Mae Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG), sy’n gweithredu o dan enw Gyrfa Cymru, yn is-gwmni i Lywodraeth Cymru. Mae’n cynnig cyngor ac arweiniad dwyieithog proffesiynol a diduedd am yrfaoedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am 3 unigolyn ymroddedig a brwdfrydig iawn a all gyfrannu at waith cryfhau a datblygu parhaus CCDG. Disgwylir bod gan yr ymgeiswyr llwyddiannus wir ddiddordeb mewn sgiliau rheoli gyrfaoedd, a gallu dangos hynny ar y cyd â syniadau arloesol a’r gallu i feddwl yn strategol.

Bydd Aelodau’r Bwrdd:

  • yn cynorthwyo’r Cadeirydd i roi arweiniad cryf, effeithiol a gweladwy i CCDG
  • yn chwarae rôl allweddol wrth sicrhau bod y sefydliad yn cyflawni ei amcanion yn ôl ei gylch gwaith blynyddol a bennir gan Weinidogion Cymru.
  • yn atebol am berfformiad CCDG.
  • yn datblygu cysylltiadau allweddol â phartneriaid.

Nid gweithwyr cyflogedig yw Aelodau Bwrdd CCDG, ac maent ar hyn o bryd yn gwasanaethu ar y bwrdd yn wirfoddol ac yn ddi-dâl. Penodir aelodau am gyfnod o 3 blynedd, ac mae’r gwaith yn golygu ymrwymiad amser o wyth diwrnod y flwyddyn o leiaf. Mae pob un o’r 3 penodiad yn dechrau ym mis Awst 2020.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i ymgorffori ym mhob agwedd ar ei gwaith gan gynnwys penodi i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp ac rydym yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys i wneud cais am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn cael eu parchu, a chaiff y penodiadau eu gwneud ar sail teilyngdod.

Ni chaiff ffurflenni cais a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwnnw eu hystyried. Disgwylir cynnal y cyfweliadau ar 10 Mehefin 2020.

I ymgesio: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-18864e11b601/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/6769-Careers-Choices-Gyrfa-CCDG-Trading-as-Careers-Wales-Appointment-of-Member-Welsh-Essential/en-GB

Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Mawrth 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.