Aelod Annibynnol – Llywodraeth Cymru

15 Ionawr 2020

PENODI AELOD ANNIBYNNOL I FWRDD IECHYD LLEOL PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

Mae gennym gyfle cyffrous i helpu i lywio dyfodol gofal iechyd yng Ngwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru drwy gyflawni rôl Aelod Annibynnol. Felly, beth am ddangos bod gennych y gallu i wneud gwahaniaeth go iawn ym maes darparu gwasanaethau iechyd i bobl Cymru.

Rydym yn recriwtio i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, sef y sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, yn gwasanaethu Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.  Mae manylion y rôl i’w gweld isod. Os ydych yn unigolyn deinamig sy’n wirioneddol awyddus i chwarae rhan lawn a gweithgar yn y gwaith o lywodraethu Bwrdd Iechyd, ac i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl Gogledd Cymru, fe hoffem glywed oddi wrthych.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys nifer o Aelodau Gweithredol ac Annibynnol.  Mae gan bob Aelod Annibynnol gylch gwaith penodol. Ar gyfer y swydd hon, rydym yn chwilio am Aelod Annibynnol â chylch gwaith Cymunedol. Yn bennaf, byddwch yn meddu ar wybodaeth a dealltwriaeth glir o faes eich arbenigedd, ynghyd â’r gallu i ddefnyddio’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth hon ar lefel bwrdd strategol. Byddwch hefyd yn chwarae rhan lawn a gweithgar yn nhrefniadau llywodraethu corfforaethol a chlinigol y bwrdd iechyd, yn gweithio’n agos gyda chyrff preifat, gwirfoddol a chyhoeddus eraill, ac yn cyfrannu at drefniadau “llywodraethu a chyllid” y Bwrdd Iechyd gan sicrhau ei fod yn agored ac yn onest drwy gyfrannu’n llawn at brosesau’r bwrdd ar gyfer gwneud penderfyniadau.

Gwneir y penodiad ar sail teilyngdod ond rhoddir ystyriaeth i’r angen i gael amrywiaeth gytbwys o sgiliau a phobl ar y Bwrdd.

Penodir yr Aelod Annibynnol am gyfnod o hyd at bedair (4) blynedd. Mae swyddi Aelodau Annibynnol yn seiliedig ar ymrwymiad amser tybiedig o bedwar (4) diwrnod y mis o leiaf, ond bydd hynny’n amodol ar ofynion y sefydliad, ac mae hynny’n aml yn fwy na’r isafswm gofynnol. Bydd yr Aelod Annibynnol (Cymuned) yn cael tâl o £15,936 y flwyddyn, i’w dalu’n fisol neu’n chwarterol yn ôl-weithredol, yn unol â’r hyn y cytunir arno gyda’r Bwrdd Iechyd.

Mae gennym ddiddordeb arbennig clywed gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, megis menywod, pobl anabl, ac unigolion o leiafrifoedd ethnig, ac am y sgiliau sydd gennych i gyfrannu at y meysydd hyn.

Nodwch mai 14 Chwefror 2020 yw’r dyddiad cau.

I ymgeisio: https://cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/6612-Independent-member-Community-to-Betsi-Cadwaladr-University-Local-Health-Board/en-GB

Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Chwefror 2020

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.