Tiwtoriaid Cyfrwng Cymraeg yn y Gyfraith – Prifysgol Caerdydd

13 Mai 2019

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Cyflog: £27,025 – £31,302 y flwyddyn, pro rata am yr oriau sy’n cael eu gweithio (Gradd 5)

Rhif y Swydd: 8519BR

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn ganolfan ymchwil yn y DU sy’n arwain y byd. Yn ôl ymarfer REF 2014, mae 84% o’r ymchwil a gyflwynwyd gennym yn y Gyfraith yn arwain y byd neu’n rhyngwladol-ragorol.  Ystyriwyd 80% o’n gwaith ymchwil hefyd yn “rhagorol” am ei effaith o ran cyrhaeddiad ac arwyddocâd – sy’n dangos cryfder y perthnasau ar y cyd â’r llywodraeth, gwneuthurwyr polisi, y diwydiant a masnach, yn ogystal ag effaith yr ymchwil ar gymdeithas a llywodraethu.

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn ysgol fawr a chyfeillgar sy’n denu myfyrwyr o’r radd flaenaf o’r DU a gwledydd tramor. Mae ganddi gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r ystod o gyrsiau mae’n eu cynnig ar lefel israddedig ac ôl-raddedig yn ogystal ag ehangu ei rhaglen Pro Bono hynod lwyddiannus. Yr Ysgol yw un o’r unig rai o blith Prifysgolion Grŵp Russell i gynnig Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn ogystal â Chwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar.

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn dymuno penodi tiwtor addas a phrofiadol a fydd yn cael ei dalu fesul awr i gyfrannu at y gwaith o addysgu a gweinyddu modiwlau sylfaen ei rhaglenni gradd LLB drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Ysgol yn chwilio am diwtoriaid sy’n gallu addysgu ar unrhyw rai o’r modiwlau canlynol: Sylfeini Cyfreithiol, Cyfraith Contractau, Cyfraith Trosedd, Cyfraith Gyhoeddus, Cyfraith Tir, Cyfraith Camwedd a Chyfraith yr UE.

Dyma swyddi gwag oriau amrywiol a fydd yn cael eu talu fesul awr, ac maen nhw ar gael o 1 Medi 2019. Fel arfer, 2 i 4 awr bob wythnos ar gyfer pob pwnc a addysgir fydd yr oriau addysgu â chyswllt.

I wneud cais, ewch i’n gwefan: https://www.caerdydd.ac.uk/jobs

Sylwer bod Prifysgol Caerdydd yn cadw’r hawl i roi’r gorau i hysbysebu’r swydd hon yn gynnar, os daw digon o geisiadau i law.

Mae Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn cefnogi pob Ysgol sy’n rhan ohono i gyflawni Gwobr Athena SWAN sy’n cydnabod ymarfer cyflogaeth da ac ymrwymiad at ddatblygu gyrfaoedd menywod sy’n gweithio yn y byd academaidd. Mae Prifysgol Caerdydd yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag yw eu rhyw, hil, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, crefydd neu gred, statws priodasol, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Ar gyfer y swydd wag hon, rydym yn mynd ati i annog menywod i wneud cais. Byddwn hefyd yn ystyried cynigion ar gyfer cyfleoedd i rannu swydd neu weithio hyblyg.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Mai 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.