Swyddog Addysg, Teuluoedd ac Ieuenctid – RSPB Cymru

7 Mehefin 2019

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £19,602 i £22,869 y flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Parhaol

Cyfweliad : Gorffennaf 12fed 2019

Dyma gyfle unigryw i ymuno â phrosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, sef prosiect blaenllaw RSPB Cymru i ymgysylltu a’r cyhoedd ac i gyflwyno bywyd gwyllt i filoedd o blant yng Nghaerdydd ar dir eu hysgolion a’u hannog i weithredu i’w gynnal a’i warchod.

Dyma’r swydd i chi os ydych chi’n hoff o’r wefr o weithio ar brosiect prysur cymaint ag ydych chi’n caru byd natur. Byddwch yn awyddus i rannu eich brwdfrydedd dros fywyd gwyllt gyda phlant a theuluoedd, wrth gynrychioli’r RSPB yn broffesiynol a gweithio’n agos gyda’n partneriaid yn y prosiect, sef Cyngor Dinas Caerdydd a Buglife.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu sesiynau allgymorth am ddim i blant mewn ysgolion cynradd a safleoedd blynyddoedd cynnar ledled Caerdydd. Mae’r sesiynau hyn yn annog plant i fwynhau byd natur ar dir eu hysgol ac yn eu hysbrydoli i ddarganfod mwy amdano. Byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn yr ysgolion, ond byddwch hefyd yn rheoli ein system bwcio ysgolion ac yn rhedeg clwb Ditectifs Bywyd Gwyllt Caerdydd. Ein clwb bywyd gwyllt i deuluoedd yw hwn sy’n cyfarfod am ran o ddiwrnod ar benwythnos unwaith y mis. Byddwch yn aelod o dîm brwdfrydig o staff a gwirfoddolwyr, gan gynnwys ein Harweinwyr Sesiynau Ysgolion Gwirfoddol y byddwch chi’n gyfrifol hefyd am eu harwain.

Ochr yn ochr â gwneud ein gwaith allgymorth mewn ysgolion yng Nghaerdydd, byddwch hefyd yn cynnig cefnogaeth i’n gwaith ymgysylltu ehangach gyda phlant ledled Cymru. Bydd hyn yn cynnwys helpu i greu a chyflwyno profiadau cyffrous i fagu chwilfrydedd plant ym myd natur trwy ddigwyddiadau cyhoeddus ac ar warchodfeydd natur yr RSPB.

Bydd gennych hanes da o lwyddo i fwrw’r maen i’r wal a llygad craff am fanylion er mwyn sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni i safon uchel yn gyson. Byddwch yn hyderus ac yn garismatig ac yn gallu arwain ac ysbrydoli staff a gwirfoddolwyr, yn mynd ati’n egnïol wrth weithio ar draws adrannau lluosog, yn chwaraewr tîm ardderchog ac yn drefnus iawn i sicrhau bod tasgau’n cael eu cwblhau yn brydlon.

Bydd gennych brofiad o gynllunio, cyflwyno a rheoli profiadau dysgu ffurfiol ac anffurfiol i blant. Mae hyn yn cynnwys creu a gosod adnoddau ar gyfer gweithgareddau ac yna’u tynnu i lawr, meithrin perthynas hirdymor gydag ysgolion a chynllunio gweithgareddau yn unol ag amcanion RSPB Cymru. Mae’r gallu i weithio yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y swydd hon, cysylltwch â:

Jon Gruffydd,

Ffôn: 029 2035 3044

Ebost: Jon.Gruffydd@rspb.org.uk

Cyfeiriad: RSPB Cymru, Castlebridge 3, 5-19 Heol Ddwyreiniol y Bontfaen, Caerdydd. CF11 9AB

I ymgeisio gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.rspb.org.uk/about-the-rspb/about-us/job-vacancies/details/466160-education-families-and-youth-officer-#Y1j2ZJzTlVR7ZQd6.99
Dyddiad cau i ymgeiswyr
1 Gorffennaf 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.