Swyddog Addysg Gymunedol – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

18 Hydref 2019

YR ADRAN DIOGELWCH CYMUNEDOL

POWYS

GRADD 5 – £21,589 – £23,836

Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Addysg Gymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol. Mae’r swydd wedi’i lleoli yn ardal Powys, y Drenewydd ac ​Llandrindod, ond bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cymorth mewn ardaloedd eraill os bydd angen.

Prif ffocws y rôl fydd darparu addysg diogelwch i ysgolion a sefydliadau eraill, ynghyd â’r gymuned ehangach. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi mentrau ieuenctid eraill, mynychu digwyddiadau diogelwch, cyflwyno sgyrsiau ar ddiogelwch cymunedol, ac ymgymryd ag ymweliadau diogelwch yn y cartref.

Mae’r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun – dydd Gwener). Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd hon, cysylltwch â Bethan Gill ar 0370 60 60 699.

I wneud cais, ewch i: http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Gyrfau/Swyddi-Gwag-Presennol/Pages/default.aspx

Gweler y Swydd-ddisgrifiad a Manyleb y person yn atodedig.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (adnoddaudynol@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ar 14 Tachwedd 2019, fan hwyraf.

Disgrifiad swydd
Community-Education-Officer.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Tachwedd 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.