Rheolwr Polisi – Cyngor Defnyddwyr Dŵr

13 Mehefin 2019

(Marchnadoedd a Chystadleuaeth)

Ydych chi’n awyddus i wella eich sgiliau a’ch profiad amlwg ym maes rheoli polisi? Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch cynrychioli buddiannau defnyddwyr?

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn chwilio am Reolwr Polisi i ymuno â’i dîm Polisi ac Ymchwil. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol, ar ran y Cyngor Defnyddwyr Dŵr, am gynrychioli buddiannau cwsmeriaid wrth i farchnadoedd cystadleuol ym maes manwerthu a chyfanwerthu gael eu dylunio a’u gweithredu yn y sector dŵr a’r sector dŵr gwastraff yng Nghymru a Lloegr.

Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd sy’n ymdrin â defnyddwyr, a dealltwriaeth o faterion sy’n ymwneud â defnyddwyr, yn y diwydiant dŵr a/neu ym maes cyfleustodau neu wasanaethau hanfodol eraill. At hynny, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a threfnu gwych a byddwch yn gallu gweithio’n unol â therfynau amser caeth.

Mae’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr yn gorff cyhoeddus anadrannol sy’n cynrychioli buddiannau cwsmeriaid cwmnïau dŵr a charthffosiaeth yng Nghymru a Lloegr yng nghyswllt pris, gwasanaeth a gwerth am arian.

Mae’r manylion llawn a’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd i’w gweld yn y pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr.

Sut mae ymgeisio

Lawrlwythwch y pecyn ymgeisio o’r adran swyddi gwag ar ein gwefan http://www.ccwater.org.uk/jobs/ ac anfonwch eich cais yn ôl i recruitment@ccwater.org.uk gyda’r ffurflen ddewisol ynghylch Monitro Cyfle Cyfartal.

Dylech gwblhau eich cais a’i anfon yn ôl erbyn 5pm ar 27 Mehefin 2019.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Mehefin 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.