Is-lywydd – Llywodraeth Cymru

12 Chwefror 2019

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU

Penodi Is-lywydd

  • Allech chi helpu i arwain Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gwneud gwahaniaeth sylweddol i ddiwylliant, cymdeithas ac economi amrywiol Cymru?
  • Oes gennych chi frwdfrydedd dros adeiladau hanesyddol a chasgliadau Cymru, ac a oes gennych y gallu i feddwl yn wahanol i’n helpu i ddatblygu a chyflawni ein hamcanion?
  • Hoffech chi helpu i ddylanwadu ar genedlaethau’r dyfodol drwy annog ffyrdd newydd ac arloesol o ddefnyddio a mwynhau gwasanaethau a chasgliadau eang y llyfrgell?

Ymrwymiad amser: O leiaf 18 diwrnod y flwyddyn am gyfnod o bedair blynedd. Mae hyn yn cynnwys mynychu pum cyfarfod y flwyddyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Rydym yn chwilio am is-lywydd newydd sy’n gallu helpu i arwain y llyfrgell.  Rydym am gael unigolion uchelgeisiol, sy’n feddylwyr arloesol ac yn benderfynol o gael effaith, ac sy’n ymroddedig i gymryd camau i sicrhau bod holl gymunedau amrywiol Cymru yn gallu mwynhau manteision yr hyn a gynigir gan y llyfrgell a’i chasgliadau.

Fel is-lywydd, dylech feddu ar y sgiliau arweinyddiaeth, llywodraethu a rhyngbersonol i gyflawni’r rôl hon, er mwyn cynrychioli’r llyfrgell a gweithio ochr yn ochr â’r cadeirydd, gan weithredu fel y prif gysylltiadau rhwng y bwrdd, gweinidogion a swyddogion y llywodraeth.

Dylai’r holl ymddiriedolwyr fod â diddordeb ac angerdd gwirioneddol am weithgareddau’r llyfrgell a’i datblygiad yn y dyfodol, yn ogystal â deall cyfrifoldebau ymddiriedolaeth.

Mae’r holl ymddiriedolwyr yn rhannu cyfrifoldeb ar y cyd ac yn unigol i Lywodraeth Cymru trwy’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth am y llyfrgell, efallai y byddwch am weld ei gwefan ar y rhyngrwyd: www.llyfrgell.cymru neu gallwch gysylltu â Carol Edwards trwy ffonio 01970 632923 neu anfon e-bost at: carol.edwards@llgc.org.uk.

Polisi Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw hyrwyddo a chyfuno cyfleoedd cyfartal ym mhob agwedd o’u busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesawir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy’n gymwys i ymgymryd â swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol oherwydd oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd neu famolaeth.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ac i gyflwyno eich cais, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu, ar gyfer ymholiadau, anfonwch e-bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Mawrth 2019. Nid ystyrir ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn.

Byddwch yn cael eich hysbysu ynghylch p’un a fyddwch yn cael gwahoddiad i gyfweliad ai peidio o leiaf dwy wythnos cyn cynnal y cyfweliadau.  Os nad ydych yn gallu dod i gyfweliad yn ystod y cyfnod hwn, a wnewch chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl rhag ofn bod modd gwneud trefniadau eraill.

Mae fersiynau print mawr, Braille a sain o’r hysbyseb hon ar gael ar gais drwy anfon e-bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-c07311881863/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/5437-Vice-President-National-Library-of-Wales/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Mawrth 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.