Gweithiwr Achos gyda Ben Lake AS Ceredigion

13 Awst 2019

Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Ystod cyflog: £19,641 – £28,804 – bydd y person â apwyntir yn cychwyn ar waelod yr ystod cyflog

Cytundeb: Parhaol*

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

 

Mae’r cyfrifoldebau penodol yn cynnwys:

 • Mynychu cymhorthfeydd a chyfarfodydd eraill yn ôl y galw;
 • Ymdrin ag ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd (wyneb-i-wyneb, dros y ffôn, ar ebost ac ar blatfformau digidol);
 • Drafftio llythyrau, gohebiaeth ac ymatebion i etholwyr ac awdurdodau perthnasol;
 • Gwneud gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth fydd yn helpu datrys achosion;
 • Dadansoddi patrymau ymholiadadu a chynhyrchu adroddiadau;
 • Cadw cofnod manwl o bob darn o waith achos gan fonitro cynydd a sicrhau bod unrhyw bwyntiau gweithredu yn cael eu cyflawni yn brydlon;
 • Cofnodi data a gwybodaeth gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Sgiliau sydd eu hangen:

 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun, yn aelod o dîm ac yn rhagweithiol;
 • Sgiliau TG, yn enwedig rhaglenni Microsoft Office;
 • Sgiliau cyfathrebu da yn llafar ac yn ysgrifenedig;
 • Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn gywir yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol;
 • Y gallu i drafod, eirioli a dehongli sefyllfaoedd amrywiol ar ran etholwyr;
 • Y gallu i wrando ar etholwyr, ac yna asesu a dadansoddi’r achos dan sylw;
 • Y gallu i ddeall a dehongli gwybodaeth gyfreithiol a gweithdrefnol;
 • Dealltwriaeth dda o beth mae’n ei olygu i weithio fel rhan o dîm mewn amgylchedd gwleidyddol;
 • Profiad o weithio o dan bwysau ac i derfynau amser tynn;
 • Profiad o fod yn effeithiol wrth reoli amser;
 • Trwydded yrru a mynediad i gerbyd.

*Os bydd yr Aelod Seneddol yn ymddiswyddo, neu’n colli ei sedd mewn etholiad, bydd y swydd hon yn dod i ben.

Y Broses Ymgeisio:

Dylid anfon CV a llythyr cais erbyn 12pm, 27 Awst at carys.lloyd@parliament.uk NEU

Swyddfa Ben Lake AS

Bryndulais

67 Heol y Bont

Llanbedr Pont Steffan

Ceredigion

SA48 7AB

Dyddiad cyfweliad: 30 Awst 2019 (yn swyddfa’r etholaeth)

Dyddiad cychwyn: i’w gytuno gyda’r ymgeisydd llwyddiannus

Bydd y penodiad yn amodol ar eirda a bydd gofyn i chi gydymffurfio â Gwaelodlin y Safon Diogelwch Personél, a gynhelir gan Swyddfa Ddilysu Staff yr Aelodau (MSVO).  Gweler tudalen Swyddfa Ddilysu Staff yr Aelodau (MSVO ) am fwy o wybodaeth. Mae ASau fel rheol yn talu staff yn unol â chanllawiau IPSA.

I drafod ymhellach, cysylltwch â Carys Mai ar 01570 940333 neu carys.lloyd@parliament.uk

Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Awst 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.