Cydlynydd Rhanbarthol Cymraeg i Oedolion – Coleg Gwent

3 Medi 2019

Campws Pont-y-pŵl

Cyfnod penodol hyd Chwefror 2020

Cyflog: £5,435 y flwyddyn

Saith awr yr wythnos

 

Mae Dysgu Cymraeg Gwent, sydd yn rhan o Goleg Gwent ac yn gyfrifol am holl ddarpariaeth Cymraeg i Oedolion yn y sir, yn chwilio am berson llawn brwdfrydedd a fyddai’n croesawu’r cyfle i weithio mewn swyddfa brysur i gynorthwyo gyda chydlynu ein darpariaeth yn ardaloedd Casnewydd a Mynwy. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr â’r cydlynydd llawn amser sydd yn gyfrifol am yr ardaloedd hyn, gan ei chynorthwyo i gyflawni ei dyletswyddau yn yr ardaloedd a nodwyd uchod. Noder mai swydd dros dro fydd hon.  Rhagwelir y bydd y swydd yn dechrau ar 1af Medi, ac yn parhau tan diwedd Chwefror 2020. Os ydych chi’n gweithio rhan amser – byddai’n posibl trefnu’r oriau hyn o gwmpas eich cyfrifoldebau eraill.  Gwelwch isod am gyfarwyddiadau o ran sut i gyflwyno cais.

 

Dylid cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg am mai’r galllu i siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon yn hanfodol.

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â’n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb.  Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddi ar gael.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Cliciwch ar y linc i wneud cais:

https://www.fejobs.com/job/cydlynydd-rhanbarthol-cymraeg-i-oedolion—campus-pont-y-pl-1060715?src=clientportal

This advertisement is for a temporary Welsh Language Co-ordinator’s post with Learn Welsh Gwent for which the ability to speak Welsh is essential.

Dyddiad Cyfweliad: l’w gadarnhau

Disgrifiad swydd
Development-Support-ordinator-1.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Medi 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.