Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau – Menter a Busnes

1 Chwefror 2019

Manyleb Swydd

 

Teitl Swydd:                          Cydlynydd Marchnata a Digwyddiadau

Prosiect:                                 Datblygu Marchnadoedd Bwyd Môr a Marchnata Corfforaethol

Adran:                                     Bwyd a Chanolog

Lleoliad:                                  Bangor neu Lanelwy

Rheolwr Llinell:                      Rheolwr Prosiect Datblygu Marchnadoedd Bwyd Môr

Graddfa:                                 4

Cyflog:                                    £25,911 – £28,531

Cytundeb:                              Llawn amser

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Dyma gyfle gwych i weithio o fewn y Sector Bwyd Môr yng Nghymru ac i Menter a Busnes – cwmni datblygu economaidd mwyaf blaenllaw Cymru.

Prosiect Datblygu Marchnadoedd Bwyd Môr (3 diwrnod)

Mae prosiect Datblygu Marchnadoedd Bwyd Môr yn fenter a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Menter a Busnes a Seafish, ac mae’n cael ei ariannu gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru tan fis Hydref 2021.  Mae’r prosiect yn anelu at ddatblygu marchnadoedd ar gyfer Bwyd Môr o Gymru gartref ac yn rhyngwladol ynghyd â chynorthwyo busnesau bwyd môr i ddiffinio brand bwyd môr clir, deall gofynion presennol y farchnad, cynyddu arbenigedd marchnata ac annog llongau i gyrraedd y safon RFS (Cynllun Pysgota Cyfrifol).  Bydd Prosiect Datblygu Marchnadoedd Bwyd Môr yng Nghymru yn cynnig cefnogaeth trwy’r llwybrau canlynol:

 1. Marchnata Uniongyrchol
 2. Cefnogaeth Fusnes
 3. Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd Môr

Menter a Busnes – Marchnata Canolog / Corfforaethol (2 ddiwrnod)

Dyma gyfle cyffrous i reoli ymgyrchoedd amrywiol ac i adeiladu ar ein presenoldeb ar y we, yn y cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol. Rydym ni’n dymuno adeiladu ar weithgareddau hyrwyddo presennol a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd, gan sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o bob cyfle ac yn adeiladu brand y cwmni.  Bydd y rhain yn cynnwys:

 • Gweithio gyda’r tîm canolog i greu a chynnal ymgyrchoedd
 • Rheoli gwefan, cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau cyhoeddusrwydd y cwmni; gan ddefnyddio staff mewnol a chontractwyr allanol i’n cynorthwyo i gyrraedd ein nodau
 • Cydlynu digwyddiadau
 • Monitro, gwerthuso a chreu adroddiadau cynnydd

Nod y Rôl

 • Cefnogi a chynorthwyo’r Rheolwr Datblygu Bwyd Môr i hyrwyddo gwaith y prosiect ac i drefnu digwyddiadau ar gyfer y diwydiant bwyd môr yng Nghymru, drwy gymryd cyfrifoldeb dros waith gweinyddol y tîm
 • Gweinyddu Cronfa Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd Môr Cymru drwy hyrwyddo cyllid ar gyfer gwyliau, rheoli ceisiadau a chasglu tystiolaeth gydag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect
 • Cefnogi’r tîm canolog wrth gydlynu a gweithredu cyfathrebu corfforaethol, gan sicrhau bod ymgyrchoedd yn cael eu cwblhau a bod targedau’n cael eu cyrraedd
 • Datblygu brand Menter a Busnes a chyrraedd cynulleidfaoedd targed presennol a newydd

Prif Gyfrifoldebau

 • Arwain ar hyrwyddo a gweinyddu Cronfa Gwyliau Bwyd Môr Cymru
 • Rheoli’r wefan ac agweddau o redeg gwefan Menter a Busnes o ddydd i ddydd, gan gynnwys ymgyrchoedd y cwmni megis MAB 30
 • Casglu a dehongli data’n ymwneud â dadansoddi’r we
 • Monitro, trefnu a diweddaru’r cyfryngau cymdeithasol ar ran Menter a Busnes a’r Prosiect Datblygu Marchnadoedd Bwyd Môr – Twitter, Facebook, You Tube ayb
 • Cydlynu ymgyrchoedd cyfathrebu ar ran y prosiect a’r cwmni – e-bost a thrwy’r post
 • Cynorthwyo’r tîm i weithredu portffolio o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd i’r safon uchaf posibl yn rhanbarthol ac yn genedlaethol
 • Cydlynu gwaith is-gontractwyr i ddarparu gwasanaethau a digwyddiadau ar ran y rhaglen
 • Cynllunio strategaethau cyfathrebu gydag arweiniad ar gyfer Menter a Busnes a’r Prosiect Datblygu Marchnadoedd Bwyd Môr
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwyr Datblygu Bwyd Môr i ddylunio, trefnu, cydlynu a hyrwyddo rhaglen o ddigwyddiadau uchel eu proffil ledled Cymru
 • Sicrhau bod manylion cofrestru a phresenoldeb mewn digwyddiadau yn cael eu cofnodi’n fanwl yn unol â gofynion y prosiect
 • Dadansoddi, cydlynu a chrynhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau, gwerthuso canlyniadau yn erbyn targedau a darparu gwybodaeth berthnasol fel sy’n ofynnol i’r Rheolwr Datblygu a’r Rheolwr Prosiect
 • Rheoli deunyddiau marchnata’r prosiect, gan gynnwys archebu a chludo; cysylltu gyda dylunwyr, cyfieithwyr ac argraffwyr mewnol ac allanol
 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl yr angen

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfwerth, a/neu brofiad gwaith mewn maes perthnasol
 • Profiad o drefnu digwyddiadau – lleoliadau, lluniaeth, offer ayb
 • Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol
 • Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol rhagorol
 • Sgiliau rheoli amser effeithiol
 • Gallu meddwl yn greadigol
 • Gallu ymdrin â cheisiadau ac ymholiadau’n brydlon ac yn amserol
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
 • Gallu mewnbynnu data’n gywir ac i storio data yn unol â deddfwriaeth diogelu data perthnasol
 • Gallu parhau gyda’i waith ei hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm
 • Gallu bod yn rhagweithiol ac arwain pethau yn eu blaen yn effeithlon
 • Sgiliau cyfryngau cymdeithasol rhagorol-Facebook, Twitter, You Tube, Hootsuite ac ati
 • Sgiliau defnyddio’r we – dealltwriaeth o systemau cefndir a rheoli cynnwys ar y we
 • Sgiliau TG, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r We
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
 • Gallu gweithio gyda’r nos a thros y penwythnos fel bo’r angen gyda’r angen i aros dros nos yn achlysurol

Dymunol

 • Cymhwyster CIM
 • Gwybodaeth ynglŷn â Menter a Busnes
 • Dealltwriaeth neu brofiad o’r sector bwyd môr yng Nghymru

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Caroline Dawson ar 01745 770272.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Llun, 25 Chwefror. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan:

http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Dyddiad cau i ymgeiswyr
18 Chwefror 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.