Cwnsler Deddfwriaethol Cynorthwyol – Llywodraeth Cymru

29 Ebrill 2019

Drafftio deddfau i Gymru

£61,090 i £71,475 (yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf dwy flynedd yn foddhaol ar raddfa gyflog is).

Lleoliad: Cymru gyfan

Mae Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol yn dîm o gyfreithwyr arbenigol sy’n gyfrifol am ddrafftio Biliau i’w cyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae angen i Gwnsler Deddfwriaethol  ddrafftio cyfraith i cyflawni amcanion polisi Llywodraeth Cymru mewn ffordd sy’n ieithyddol glir yn ogystal â bod yn effeithiol yn gyfreithiol. Mae hon yn dasg heriol, sy’n cynnwys dadansoddiad manwl o faterion cyfreithiol, o’r amcanion polisi ac o ddeddfwriaeth sydd eisoes yn bodoli. Mae hefyd yn gofyn am safon eithriadol o gywirdeb a sylw i fanylder. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymrwymedig i sicrhau bod y llyfr statud Gymreig sy’n datblygu yn dod yn fwy hygyrch ac yn haws ei ddefnyddio a’i ddeall.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfreithwyr sydd â lefel uchel o sgiliau dadansoddi a’r gallu i feistroli cysyniadau cyfreithiol cymhleth a dod o hyd i atebion ymarferol i broblemau. Byddant â diddordeb yn ffurf a  defnydd  iaith, ac mewn ddulliau i fynegi cynigion cyfreithiol cymhleth yn effeithiol. Bydd hefyd angen iddynt fedru gweithio o dan bwysau ac i feddwl yn greadigol. Mae’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol yn gweithio’n agos gyda chyfreithwyr Llywodraeth Cymru a llunwyr polisi ar bob cam wrth lunio’r ddeddfwriaeth, a bydd angen felly i’r ymgeiswyr llwyddiannus hefyd feddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu ardderchog.

Rydym am benodi pedwar Cwnsler Deddfwriaethol Cynorthwyol.

Ar gyfer o leiaf dau o’r pedwar penodiad, bydd yn rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar (neu bod yn agos at gaffael) sgiliau iaith Gymraeg lefel uwch. Ar gyfer y ddwy swydd arall, mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ond ddim yn hanfodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn sefydliad sy’n Hyderus o ran Anabledd.  Gellir gwneud ceisiadau yn Gymraeg neu’n Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau a gyflwynwyd yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na’r rhai a gyflwynir yn Saesneg. Ategir prosesau recriwtio Llywodraeth Cymru gan yr egwyddor o ddethol ar gyfer penodiadau yn ôl teilyngdod ar sail cystadleuaeth deg ac agored fel yr amlinellir Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

https://gweddill.gov.wales/docs/caecd/publications/190424-candidate-pack-2019-assistant-legislative-counsel-cy.pdf

I ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-1/brand-2/xf-f807cc7de356/candidate/so/pm/1/pl/6/opp/5630-Assistant-Legislative-Counsel/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Mehefin 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.