Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau – Menter a Busnes

15 Mai 2019

Manyleb Swydd

 

Teitl swydd:                            Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau

Adran:                                      Bwyd

Lleoliadau:                              Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy neu Meifod

Rheolwr Llinell:                      Rheolwr Prosiect

Gradd:                                      5

Cyflog:                                    £34,835-£36,885

Cytundeb:                              Llawn-amser

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

 

Cefndir

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau i weithio ar draws Cymru.

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau bach a chanolig a micro yn y sector bwyd a diod yng Nghymru.  Rydym wedi derbyn arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014- 2020. Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y prosiect tan fis Hydref 2022.

Mae cefnogaeth yn cael ei ddarparu i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi.  Darperir gwasanaethau ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio gyda busnesau sy’n ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

Mae tri llinyn i’r prosiect:

 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a busnesau micro
 • Cefnogaeth ddiagnostig ar gael i bob busnes
 • Clystyru a chydweithredu rhwng busnesau i hybu effeithiolrwydd a thyfiant busnesau

Yn ei hanfod, mae clwstwr yn cael ei arwain gan y busnesau lle mae grŵp o gwmnïau sy’n gweithredu yn yr un sector ac mewn ardaloedd sy’n agos i’w gilydd yn ddaearyddol yn gweld bod ganddynt yr un math o gyfleoedd a phroblemau. Mae’r ffocws ar gynyddu gallu cystadleuol cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod ynghyd i gydweithio ar brosiect penodol. Mae’r prosiectau y maent yn gweithio arnynt yn amrywiol, o ymdrin â phroblemau sy’n bodoli o fewn y busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i fynd i mewn i farchnadoedd newydd a chynyddu’r marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli.  Mae Menter a Busnes wedi bod yn defnyddio’r fethodoleg glystyru ers 2015 fel cynllun peilot mewn partneriaeth ag Adran Fwyd Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi’r Clwstwr Bwydydd Da a Bwyd Môr.

Nod

Rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm i reoli tîm o swyddogion canolog sydd yn darparu cefnogaeth weinyddol, ariannol, marchnata a dylunio i swyddogion tîm Cywain sy’n gweithredu ar draws Cymru.  Yn ogystal â chefnogi’r tîm, bydd disgwyl i ddeilydd y swydd gefnogi’r Rheolwr Prosiect i sicrhau bod nod ac amcanion y prosiect yn cael eu cyrraedd.  Rydym yn chwilio am arweinwydd rhagweithiol, sydd gyda’r gallu i ysgogi a datrys problemau yn ogystal â darparu arweiniad gyda materion dydd i ddydd sy’n ymwneud a datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth.

Bydd deilydd y swydd hefyd yn darparu arweiniad i Swyddog Marchnata Cywain i ddatblygu a gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig, gan gynnwys paratoi a darparu cynllun marchnata a chyfathrebu dynamig ac effeithiol sydd wedi’i lunio i wella profiad cyffredinol y cwsmer o’r rhaglen.  Ffocws allweddol fydd cefnogi ac arwain yr holl staff mewnol a phartneriaid allanol, gan eu galluogi i wneud gweithgareddau marchnata effeithiol a sicrhau bod y brand Cywain yn cael ei ddarparu a’i gyfathrebu’n gyson.

Mi fydd disgwyl i ddeilydd y swydd ymgymryd â dyletswyddau Uwch Gydlynydd Digwyddiadau yn ogystal, gan gyd weithio gyda swyddogion y tîm i gynllunio a threfnu digwyddiadau uchel eu proffil i hyrwyddo’r sector bwyd a diod o fewn Cymru a thu hwnt.  Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd:

 • creu a chynllunio digwyddiadau gan sicrhau fod y cynnwys a fformat yn ddeniadol ar gyfer cynulleidfaoedd targed y prosiect;
 • goruchwylio trefniadau’r holl ddigwyddiadau, monitro a gwerthuso eu llwyddiant gan ddarparu awgrymiadau ar unrhyw welliannau a gweithredu ar y rhain;
 • cyd weithio’n agos gyda’r Swyddog Marchnata i uchafu cyfleoedd hyrwyddo;
 • darparu cynlluniau strategol ar gyfer digwyddiadau fesul blwyddyn ariannol, gan sicrhau’r defnydd gorau o adnoddau’r prosiect gan gynnwys arbenigedd staff a gwerth am arian.

Prif Gyfrifoldebau

Arwain y Tîm  

 • Cefnogi’r Rheolwr Prosiect ac ymgymryd â dyletswyddau rheoli prosiect yn ei (h)absenoldeb, gan gynnwys sicrhau gweithrediad llyfn o ddulliau a phrosesau rheoli a datblygu pobl y cwmni
 • Trefnu, rheoli, cymell a chefnogi staff er mwyn darparu gwasanaethau effeithiol, effeithlon a phroffesiynol o’r ansawdd gorau posibl i’r holl grwpiau/sefydliadau sy’n aelodau, yn unol â pholisïau a gweithdrefnau’r cwmni ag anghenion arianwyr y prosiect
 • Darparu anogaeth i aelodau’r tîm, gan gynnwys cyfathrebu’n glir targedau a thasgau penodol i’w gyflawni a nodi meysydd ar gyfer hyfforddiant a datblygu
 • Sicrhau rheoli perfformiad staff mewn modd amserol a chyson, gan gynnwys cyfathrebu terfynau amser ar gyfer tasgau penodol a gosod targedau i aelodau’r tîm, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Cynnal sianeli cyfathrebu agored gyda’r tim, gan gynnwys cynnal cyfarfodydd tîm rheolaidd i ddiweddaru’r aelodau ar arferion gorau a disgwyliadau perfformiad, a dosrannu gwybodaeth am berfformiad y tîm yn erbyn targedau meintiol ac ansoddol
 • Sicrhau darpariaeth gwasanaeth o safon a thrin ag unrhyw faterion sydd yn codi gyda chleientiaid yn amserol ac effeithiol

Marchnata a Chydlynu Digwyddiadau  

 • Sicrhau bod targedau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen wedi’u cyflawni a bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf
 • Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru wedi’u hymgorffori i ddarpariaeth y cynllun marchnata a chyfathrebu
 • Gweithredu strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig yn effeithiol sy’n cynnwys defnyddio gweithgareddau arloesol yn y cyfryngau, ar-lein a digwyddiadau ledled Cymru
 • Rheoli’r gyllideb gyfathrebu a marchnata gan sicrhau gwerth am arian
 • Sicrhau darpariaeth digwyddiadau ar gyfer ystod eang o fusnesau meicro, bach a chanolig eu maint gan gynnwys yr unigolion hynny sydd yn meddwl am gychwyn busnesau o’r newydd
 • Meithrin perthynas agos gyda staff y prosiect a budd-ddeiliad er enghraifft Llywodraeth Cymru i adnabod anghenion busnesau a chreu cynllun digwyddiadau priodol
 • Gweithio gyda grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod y math o ddigwyddiadau fyddai o fantais iw busnes.
 • Recriwtio grwpiau ac unigolion ar draws y gadwyn gyflenwi i fynychu digwyddiadau gyda ffocws ar botensial ar gyfer twf a chreu prosiectau cydweithredol.
 • Creu cysylltiadau da gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd er mwyn cynnal digwyddiadau ar y cyd ac er mwyn hwyluso gweithgareddau hyrwyddo i sicrhau niferoedd da o fynychwyr
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prosiect a gweddill y tim i gynllunio, rheoli a gweithredu’n broffesiynol bortffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd yn lleol ac yn genedlaethol gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol.
 • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth gyfannol i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol i fodloni’r gofynion hyn.
 • Paratoi briffiau a phwrcasu adnoddau ychwanegol o fewn polisi pwrcasu’r cwmni gan sicrhau gwerth amse arian, er enghraifft gwasanaethau technegol, sain, cyfieithu ar y pryd ac offer cysylltiol.
 • Cynllunio a dosrannu tasgau mewn modd amserol gan sicrhau bod y tîm gyda’r adnoddau priodol ar gael i’w cwblhau.
 • Darparu cyfarwyddiadau clir ar lafar ac yn ysgrifenedig ar gyfer staff y prosiect ac unrhyw unigolion / busnesau sydd yn cymryd rhan mewn digwyddiadau.
 • Mewn cyd-weithrediad a’r Swyddog Marchnata, sicrhau bod unrhyw drefniadau ar gyfer hyrwyddo’r digwyddiadau wedi eu cynllunio ac yn cael eu cwblhau yn amserol. Cynnwys hyn cysylltiadau cyhoeddus, cyfryngau cymdeithasol, y we ac ebost.

Monitro a Gwerthuso

 • Profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau’n cael eu creu a’u dosbarthu i’r rhanddeiliaid perthnasol
 • Monitro, adolygu ac adrodd am ganlyniadau cyfathrebu a marchnata, gwariant a pherfformiad yn gywir i’r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion contract Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheoli effeithiol er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol
 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd pob digwyddiad a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a’u hadrodd i’r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion y cytundeb
 • Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro’r prosiect a Llywodraeth Cymru
 • Cymryd cyfrifoldeb i sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi’i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun.
 • Cynhyrchu adroddiadau fesul chwarter a fydd yn adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/digwyddiadau a gynhaliwyd.
 • Addasu prosesau trefnu digwyddiadau fel yr angen mewn ymateb i adborth a dderbynir gan fusnesau a phartneriaid.

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfatebol, mewn busnes, economeg, amaeth, bwyd, yn ymwneud â’r tir, neu bwnc perthnasol
 • Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau bwyd-amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a’r gwaith ymchwil diweddaraf sy’n berthnasol i’r sector(au)
 • Dealltwriaeth dda o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru
 • Dealltwriaeth dda a/neu brofiad dangosadwy o weithio gyda chynhyrchwyr bwyd cynradd a’r sector preifat
 • Profiad o reoli pobl a dilyn prosesau a pholisiau adnoddau dynol, ynghyd ag ysgogi a grymuso’r tîm
 • Gallu adeiladu a rheoli tîm o bobl mewn amgylchfyd lle mae ansawdd, cwrdd â thargedau a gofal cwsmer yn flaenoriaeth
 • Profiad dangosadwy o gynnal ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu
 • Profiad dangosadwy o drefnu digwyddiadau a rheoli ymgyrchoedd hyrwyddo, gan gynnwys digwyddiadau cymhleth gyda nifer o fudd-ddeiliad
 • Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth mewn ffordd ymarferol a chlir sy’n berthnasol i’r gynulleidfa a meddwl yn ddargyfeiriol gan fynegi manteision ac anfanteision a risgiau gwahanol opsiynau
 • Gallu asesu a deall anghenion y cleientiaid yn glir, a’u cefnogi yn ôl eu gofynion unigol
 • Profiad mewn marchnata a chyfathrebu sianelau niferus, gan gynnwys profiad o redeg ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol/digidol yn ogystal a chymysgedd traddodiadol megis print
 • Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau ardderchog ar wahanol lefelau (ee cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partner
 • Sgiliau trefnu a chydlynu o’r radd flaenaf, gyda phrofiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau
 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel, gyda’r gallu i wneud a chyfathrebu penderfyniadau anodd mewn modd di-duedd
 • Person hunanysgogol ac ymroddedig, yn derbyn cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd, gan roi ystyriaeth i anghenion y tîm a’r cwsmer
 • Ymwybyddiaeth o safonau diogelwch bwyd a gofynion rheoleiddio’r diwydiant
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
 • Sgiliau TG o safon uchel, gan gynnwys pecynnau Microsoft, cronfeydd data a’r we
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (gall y swydd olygu teithio ledled Cymru)
 • Ar gael i weithio yn ystod penwythnosau a gyda’r nos yn achlysurol

Manteisiol

 • Cefndir a/neu brofiad mewn maes sy’n gysylltiedig â sectorau bwyd-amaeth neu diwydiannau’r tir
 • Cymhwyster mewn rheolaeth a/neu marchnata
 • Profiad o weinyddu systemau CRM megis Salesforce
 • Profiad o weinyddu systemau rheoli cynnwys gwefannau megis WordPress
 • Profiad o reoli prosiect.

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Dewi Sion Evans ar 01970 631 424.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar y 6 Mehefin 2019. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 yb, 30 Mai 2019.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Ceir copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar ein gwefan

Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Mai 2019

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.