Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion – Coleg Gwent

7 Medi 2018

Oriau: 37 awr yr wythnos

  • Dyddiad Dechrau: Hydref 2018
  • Cyflog: £22,827 – £35,919 y flwyddyn
  • Cytundeb: Llawn Amser a Pharhaol

Ydych chi’n chwilio am her newydd, yn mwynhau dysgu neu yn chwilio am gyfeiriad newydd? Os felly, mae Dysgu Cymraeg Gwent eisiau clywed gennych. Mae Dysgu Cymraeg Gwent yn darparu gwersi Cymraeg i Oedolion o fewn y sir. Wrth ymateb i’r cynnydd sylweddol yn nifer yr oedolion sydd yn dymuno dysgu’r iaith yn yr ardal hon, rydym yn awyddus i benodi tiwtor llawn amser i’n helpu i ymateb i’r her. Ydych chi eisiau bod yn rhan o dîm brwdfrydig sy’n ymrwymo i ddarparu gwasanaeth dysgu Cymraeg rhagorol yn ardal Gwent?

Os felly, beth am gyflwyno cais i ymuno â’n tîm?

Fel rhan o’r tîm, disgwylir i chi ddarparu gwersi Cymraeg i Oedolion o ansawdd eithriadol o uchel. Mae natur y cyrsiau yn amrywio, ond disgwylir i chi fod yn gyfrifol am rai cyrsiau dwys yn ogystal â chyrsiau 2 awr yr wythnos. Darperir gwersi ar bob lefel hyd at lefel Hyfedredd ar gyfer dysgwyr hynod brofiadol  a darperir cyrsiau ac adnoddau ar eich cyfer.

Fe’ch cefnogir gan dîm broffesiynol a phrofiadol o staff a leolir ar Gampws Pont-y-pwl, Coleg Gwent.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr profiadol sydd yn meddu ar gymhwyster dysgu TAR, er nad yw hwn yn hanfodol, a byddwn yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr di-brofiad hefyd. Os nad oes TAR gennych, disgwylir i chi ennill naill ai TAR neu Gymhwyster Cenedlaethol Cymraeg i Oedolion o fewn 3 blynedd o’ch penodiad.  Darperir hyfforddiant cyflawn yn ôl yr angen.

Ystyrir patrymau gwaith hyblyg gan ymgeiswyr.

Dylid cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg.

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i ddiogelu, gan sicrhau diogelwch a lles plant a phobl ifanc. Mae cyflogaeth yn amodol ar Ddatgeliad Manwl boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Noder y bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus dalu am y Datgeliad Manylach a chofrestriad gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC).

Rydym yn croesawu’n arbennig geisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys ethnigrwydd, rhyw, trawsryweddol, oedran, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu grefydd, yn unol â’n polisi Cyfleoedd Cydraddoldeb.  Mae pob campws yn hygyrch ac mae cyfleusterau megis ystafelloedd gweddi ar gael.

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl anabl, ac rydym yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Ail hysbyseb yw hon ac nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol gyflwyno cais.

Cliciwch ar y linc i wneud cais

https://www.eteach.com/job/tiwtor-dysgu-cymraeg-i-oedolion-1000949?src=ClientPortal

Cyfweliadau: 16eg Hydref 2018

Disgrifiad swydd
Welsh-Tutor-Sept-18.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Medi 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.