Technegydd Desg Gymorth – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

9 Ionawr 2018

Cyfeirnod y Swydd:   00678

Campws Caerfyrddin

Mae cyfle wedi codi am Dechnegydd Desg Wasanaeth yn y tîm Technoleg a Systemau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin.

Rôl y Technegydd Desg Wasanaeth yw darparu cymorth TG llinell 1af ac 2il er mwyn cynnig cymorth a gwaith cynnal a chadw i ddefnyddwyr oddi mewn i amgylchedd cyfrifiaduron bwrdd gwaith y Brifysgol. Mae hyn yn cynnwys gosod, diagnosis, trwsio, cynnal a chadw, ac uwchraddio’r holl galedwedd a’r offer cyfrifiadurol i sicrhau’r perfformiad gorau posibl ar weithfannau.  Bydd y rôl hefyd yn mynd i’r afael â meysydd lle mae problemau trwy’r system Desg Wasanaeth TG (yn ogystal â gwneud hynny’n bersonol, dros y ffôn, neu drwy e-bost) mewn modd amserol a chywir, gan ddarparu cymorth ar gyfer defnyddwyr lle bo angen.

Y Wybodaeth a’r Profiad sydd eu Hangen

  • Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon
  • Profiad blaenorol o ddarparu cymorth technegol o ansawdd uchel
  • Gwybodaeth dechnegol ardderchog am galedwedd bwrdd gwaith
  • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid ardderchog
  • Profiad ymarferol o ddatrys problemau TG
  • Gwybodaeth dechnegol weithredol am brotocolau presennol, systemau gweithredu, a safonau
  • Profiad o offer meddalwedd cyffredin, cydrannau ac ategolion perifferol

Yn gyfnewid am fodloni’r meini prawf uchod, mae’r Brifysgol yn cynnig hawl i 28 diwrnod o wyliau’r flwyddyn, cynllun pensiwn cyflogwr yr USS, a lle gwaith technegol ac arloesol iawn.

Dyddiad cau:  21 Ionawr 2018, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, gweler isod.

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
£18,777 – £20,989 y flwyddyn
Hyd cytundeb
Parhaol
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
Adran Adnoddau Dynol: 01267 676842
E-bost am fwy o wybodaeth
adnoddaudynol@pcydds.ac.uk
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Ionawr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.