Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia – British Council Cymru

19 Medi 2018

3 SWYDD

Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia?

Ydych chi’n berson hyderus, egnïol ac ymroddgar?

Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil?

Rydym yn chwilio am unigolion (athrawon neu diwtoriaid) cymwys a phrofiadol i ddysgu naill ai:

Plant (meithrin, cynradd neu arddegau) a/neu

Oedolion (pob safon)

Bydd y dyletswyddau hefyd yn cynnwys trefnu gweithgareddau cymdeithasol ar ran Menter Iaith Patagonia rhwng Mawrth – Rhagfyr 2019

Cyflog misol o £750, ynghyd â llety, taith awyren ac yswiriant iechyd.

Am fwy o fanylion ac am ffurflen gais, cysylltwch â
029 20 924 352

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ffurflenni cais yw 17:00, Hydref 26ain 2018. Bwriedir cynnal y cyflweliadau yn ystod wythnos Tachwedd 5ed i’r 9fed

Mae’r British Council Cymru yn ymrwymedig i bolisi cyfle cyfartal ac mae’n awyddus i adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas y DU ar bob lefel yn y sefydliad. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Rydym yn sicrhau y caiff ymgeiswyr anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol eu cyfweld. Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn darllen testun safonol nodi ym mha fformat yr hoffent gael pecyn cais: print mawr, Braille, disg cyfrifiadur neu dâp sain.

Sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gydberthnasau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Elusen gofrestredig: 209131 (Cymru a Lloegr) SC037733 (Yr Alban)

Ffurflen gais
Furflen-Gais-Swyddog-Datblygur-Gymraeg-ym-Mhatagonia-2019.doc
Disgrifiad swydd
Taflen-Gwybodaeth-Ychwanegol-Swyddi-Datblygu-2019.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.