Swyddog Ymgysylltu ag Addysg Uwch – Cymwysterau Cymru

17 Ebrill 2018

Lleoliad: Wedi’i seilio gartref, neu yn Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR.

Ar gyfer y swydd, bydd angen teithio helaeth ledled Cymru a Lloegr – disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus gadarnhau y byddai’n gallu teithio, gan gynnwys aros dros nos, gan ddefnyddio ei gerbyd/ei cherbyd ei hun neu gludiant cyhoeddus.

Contract: Contract tymor penodol tan fis Mawrth 2020, llawn amser yn ystod amser tymor.

Gellir trafod ceisiadau am batrymau gweithio amgen, gan gynnwys rhan amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddion: Band 4 – £37,600 – £44,950 y flwyddyn, pro rata

Yn ogystal â’r cyflog, rydym yn cynnig 30 niwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau’r swyddfa am hyd at dri diwrnod yn ystod y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37 yr wythnos yn ystod amser tymor.

Adran:  Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid

Yn ateobl i’r: Cyfarwyddwr Cyswllt, Cyfathrebu a Chydberthnasau â Rhanddeiliaid

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 14 Mai 2018 – hanner dydd

Cyswllt:  recruitment@qualificationswales.org

Diben y swydd

Diben y swydd hon yw cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r cymwysterau a gaiff eu hastudio’n aml gan fyfyrwyr o Gymru sy’n gwneud ceisiadau i brifysgolion yn y gymuned addysg uwch yn y DU. Mae angen sicrhau, gymaint â phosibl, fod polisïau derbyn prifysgolion a’r wybodaeth mewn perthynas â’r cymwysterau a astudir yng Nghymru yn hysbys, yn gywir ac yn gyfoes. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu hyderu  bod y cymwysterau a astudir yng Nghymru yn cael eu parchu a’u deall ym maes addysg uwch ledled y DU.

Bydd deiliad y swydd yn datblygu a chyflwyno rhaglen o waith i gyflawni’r nodau hyn, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y Fagloriaeth Cymru newydd, a chymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch. Gofynnir i ddeiliad y swydd ddatblygu a rheoli cydberthnasau gydag ystod eang o sefydliadau, cyrff cynrychioli a darparwyr addysg uwch.

Y rôl fydd:

  • ymgysylltu, cynghori, cefnogi a – lle y bo’n briodol – herio darparwyr addysg uwch, a
  • sicrhau bod gwybodaeth am y cymwysterau newydd yn cael ei hadlewyrchu’n gywir yn eu cyhoeddiadau, systemau, prosesau a’u gweithdrefnau derbyn.

Bydd deiliad y swydd yn rhannu adborth, cwestiynau a materion sy’n codi o’i g/waith gydag addysg uwch gyda chydweithwyr yn Cymwysterau Cymru a rhanddeiliaid eraill i ategu dealltwriaeth gadarn o’u safbwyntiau. Bydd hyn yn cynnwys datblygu negeseuon i ddysgwyr, ysgolion, colegau ac eraill am farn addysg uwch am y cymwysterau a astudir yng Nghymru.

I ymgeisio a rhagor o wybodaeth, gweler wefan isod.

Cyflog
Band 4 – £37,600 – £44,950 y flwyddyn, pro rata
Gwefan am fwy o wybodaeth
qualificationswales.org/cymraeg/amdanom-ni/swyddi-a-chyfleoedd/swyddi-gwag-presennol/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Mai 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.