Swyddog Prawf Ddarllen Rhan Amser – Menter a Busnes

10 Medi 2018

Manyleb Swydd

Teitl y Swydd:                        Swyddog Prawf Ddarllen                                                          Rhan Amser

Prosiect:                                 Cyswllt Ffermio

Adran:                                     Gwledig

Lleoliad:                                  Aberystwyth

Rheolwr Atebol:                    Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Graddfa:                                 4

Cyflog:                                    £23,290 – £28,531

Cytundeb:                              Rhan amser – 60% FTE

Sgiliau Dwyieithog:               Hanfodol

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

Darparu gwasanaeth prawf ddarllen i raglen Cyswllt Ffermio.

Prif Gyfrifoldebau

 • Prawf ddarllen copi’n gydwybodol, gan sicrhau bod unrhyw wallau neu ymholiadau am ramadeg, sillafu, atalnodi, arddull a/neu gywirdeb yn cael eu canfod a’u cywiro, yn ogystal â sicrhau darpariaeth a chyfathrebiad cyson brand Cyswllt Ffermio
 • Sicrhau cywirdeb cyhoeddiadau’r cynllun yn Gymraeg a Saesneg gan gynnwys deunyddiau sy’n cael eu cylchredeg i’r wasg
 • Gweithio’n agos gyda’r tîm marchnata a chyfieithydd y prosiect i sicrhau fod deunyddiau’n cael eu cynhyrchu’n gywir
 • Cadw at amserlen dynn
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

 Hanfodol

 • Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol
 • Cywirdeb o’r radd flaenaf yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Sgiliau prawf ddarllen eithriadol
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
 • Profiad o waith prawf ddarllen
 • Sgiliau gweinyddol rhagorol
 • Sgiliau rhyngbersonol da
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
 • Gallu gweithio i ddyddiadau tynn
 • Gallu gweithio ar ei ben/ei phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (llafar ac ysgrifenedig)

 Manteisiol

 • Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Siân Tandy  sian.tandy@menterabusnes.co.uk  01970 631404

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Llun, 1at Hydref, 2018,  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, dydd Llun, 24ain Medi, 2018.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth:

http://www.menterabusnes.co.uk/en/about/equality-and-diversity-policy

Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Medi 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.