Swyddog Marchnata a Hyrwyddo – Mudiad Meithrin

11 Mai 2018

SWYDD DDISGRIFIAD

Y Mudiad: Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o Gylchoedd Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, gofal cofleidiol a meithrinfeydd dydd Cymraeg yw Mudiad Meithrin. Y Mudiad yw’r darparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Sefydlwyd y Mudiad ym 1971 gydag oddeutu 50 cylch. Erbyn hyn, wedi tyfu’n aruthrol, mae tua 1000 o Gylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi, grwpiau ‘Cymraeg i Blant’ a meithrinfeydd dan faner Mudiad Meithrin. Mae’r rhain yn darparu profiadau blynyddoedd cynnar i oddeutu 22,000 o blant bob wythnos. Yn ogystal, mae’r Mudiad yn gweithio yn agos iawn gyda rhieni er mwyn darparu cymorth a chyngor i’w galluogi i ddatblygu a chefnogi gwaith y cylchoedd yn y cartref.  Er mwyn cyflawni hyn, mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig sy’n cyflogi dros 200 o bobl yn genedlaethol, gyda 2000 ychwanegol yn gweithio yn y cylchoedd eu hunain. Cefnogir y cylchoedd gan rwydwaith cenedlaethol o staff proffesiynol sy’n eu cynghori ar amrediad o faterion er enghraifft hybu ymarfer da, hyfforddiant staff a chyswllt ag Awdurdodau Lleol.

Y swydd a’r person: Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod.  Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd gan y person a benodir wybodaeth am farchnata gan gynnwys y dulliau cyfathrebu diweddaraf ynghyd â sgiliau rhyngbersonol da. Mae hon yn swydd ddelfrydol i ddatblygu sgiliau marchnata ymhellach ac yn gyfle i ennill profiad gwerthfawr yn y maes yn enwedig yn y maes cyfryngau cymdeithasol. Mae’r gallu i weithio’n hyblyg, yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol ynghyd â chyfrannu’n greadigol a brwdfrydig at waith y Mudiad.

Lleoliad: Lleolir y swydd yn Aberystwyth.

Car: Bydd angen i’r person llwyddiannus fod â mynediad i gar y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith.

Oriau: Mae’r swydd yn un llawn amser. Oriau llawn amser Mudiad Meithrin yw 37.5awr yr wythnos.  Bydd angen bod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol yn achlysurol.  Mae Mudiad Meithrin yn cynnig patrwm gweithio’n hyblyg ar gyfer y swydd.

Gwneud Cais: Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CV yn lle ffurflen gais. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd nodi sut y mae yn ateb y gofynion hanfodol, a dymunol os yn berthnasol, fel y nodir yn y fanyleb person.

 Mwy am Mudiad Meithrin: I ddarganfod mwy o fanylion am Mudiad Meithrin, ewch i’n gwefan www.meithrin.cymru, dilynwch ni ar ‘Twitter’ (@MudiadMeithrin) neu ewch i’n tudalen ‘facebook’.

Mae’r dyddiad cau ddydd Mercher 23 Mai am 13.00 a’r dyddiad cyfweld ddydd Mercher 30 Mai.

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-1.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd-Swyddog-Marchnata-Mai-2018.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Mai 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.