Swyddog Cymraeg i Blant Wrecsam – Mudiad Meithrin

12 Gorffennaf 2018

Y Mudiad: Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o gylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi, gofal cofleidiol a meithrinfeydd Cymraeg yw Mudiad Meithrin. Y Mudiad yw’r darparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Sefydlwyd y Mudiad ym 1971, gydag oddeutu 50 cylch. Erbyn hyn, wedi tyfu’n aruthrol, mae tua 550 o gylchoedd meithrin a 500 o gylchoedd Ti a Fi yn perthyn i’r Mudiad. Mae’r ddau gategori yma yn darparu profiadau blynyddoedd cynnar i oddeutu 19,000 o blant bob dydd. Yn ogystal, mae’r Mudiad yn gweithio yn agos iawn gyda rhieni er mwyn darparu cymorth a chyngor i’w galluogi i ddatblygu a chefnogi gwaith y cylchoedd yn y cartref.  Er mwyn cyflawni hyn, mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig sy’n cyflogi dros 200 o bobl yn genedlaethol, gyda 2,500 ychwanegol yn gweithio yn y cylchoedd eu hunain. Cefnogir y cylchoedd gan rwydwaith cenedlaethol o Swyddogion Datblygu proffesiynol sy’n eu cynghori ar faterion yn ymwneud â hybu ymarfer da, hyfforddiant staff a chyswllt ag Awdurdodau Lleol.

Y swydd a’r person: Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpar rieni, teuluoedd a phlant ifanc. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel.  Bydd disgwyl i’r person fod yn swyddog cyswllt i’r gymuned, teuluoedd a phartneriaid yn yr ardal.  Yn ychwanegol i hynny bydd disgwyl i’r person gydlynu a chynnal gweithgareddau Cymraeg i Blant yn lleol ac fel rhan o Strategaeth Weithgareddau cenedlaethol Cymraeg i Blant ar ran Mudiad Meithrin

Lleoliad: Bydd cefnogaeth weinyddol ar gael yn ganolog.

Car: Bydd angen i’r person llwyddiannus fod â mynediad i gar y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith. Bydd angen bod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol yn achlysurol.

Oriau: Mae Mudiad Meithrin yn cynnig patrwm gweithio’n hyblyg ar gyfer y swydd ond bydd disgwyl i’r Swyddog fod ar gael i ymateb i anghenion y swydd 5 diwrnod yr wythnos.

Gwneud Cais: Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CV yn lle ffurflen gais. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd nodi sut y mae yn ateb y gofynion hanfodol, a dymunol os yn berthnasol, fel y nodir yn y fanyleb person.

Mwy am Mudiad Meithrin/Cymraeg i Blant: I ddarganfod mwy o fanylion am Mudiad Meithrin a Cymraeg i Blant, ewch i’n gwefan http://cymraeg.llyw.cymru/learning/CymraegiBlant  www.meithrin.cymru dilynwch ni ar ‘Twitter’ (@MudiadMeithrin) neu ewch i’n tudalen ‘facebook’.

22.5 awr yr wythnos, cyflog £19,819 pro rata

Cytundeb hyd y 31.03.2019 i ddechrau

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Dinah Ellis ar 01970639639 / dinah@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai: dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad Cau: 11:59yh ar y 24ain o Orffennaf.

Cyfweliadau (yn swyddfa Wrecsam) ar y 1af o Awst.

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-3.doc
Disgrifiad swydd
DS-Wrecsam-07.18.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.