Swyddog Cyfathrebu – RSPB Cymru

23 Ebrill 2018

Mae cyfle cyffrous ar gael o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog.

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm o staff a gwirfoddolwyr eiddgar ac ymrwymedig sy’n gweithio i godi proffil gwaith yr RSPB; elusen gadwraeth natur fwyaf Ewrop. Byddwch yn gweithio’n frwd ar eich pen eich hun, a bydd gennych brofiad eang o weithio gyda’r wasg a’r cyfryngau. Byddwch yn gweithio o fewn tîm i barhau i gynyddu ymwybyddiaeth a sbarduno ein gweithgarwch trwy’r cyfryngau a’r cyfryngau digidol. Mae profiad o weithio fel rhan o dîm mewn awyrgylch brysur yn hanfodol.  Bydd disgwyl i chi gydlynu a delio â chyfleoedd am gyfweliadau â’r cyfryngau i hyrwyddo’n gwaith a’n gwarchodfeydd i gynulleidfaoedd eang ac amrywiol. Mae meddwl chwim â’r gallu i flaenoriaethu’n effeithiol yn angenrheidiol i wneud y mwyaf o’r adnoddau a’r sianelau sydd ar gael.  Bydd gennych glust a llygaid am stori dda a’r ddawn i ysgrifennu’n gymhellgar i ysgogi a dod â’r hanesion yn fyw er mwyn annog cefnogaeth i warchodaeth natur.

Byddwch yn darparu straeon o fewn meysydd fel cadwraeth, codi arian, prosiectau cymunedol fel Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd/Abertawe a Lefelau Byw ac ar gyfer ein gwarchodfeydd natur yng Nghymru. Byddwch hefyd yn gweithio’n agos gyda’n cydweithwyr ym Mhencadlys yr RSPB, yn cefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol amlwg fel Rhoi Cartref i Fyd Natur a Gwylio Adar yr Ardd.

Bydd angen gwybodaeth drylwyr o’r cyfryngau yng Nghymru, ynghŷd ag ysfa greadigol i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd drwy wahanol ffyrdd a chyfleoedd. Byddwch yn cyfrannu cynnwys ar gyfer ein platfform cyfathrebu digidol RSPB Cymru, trwy Drydar a Facebook, tudalennau blog cymunedol a’n gwefan ddwyieithog.  Er mwyn sicrhau ein bod yn glynu wrth bolisi dwyieithrwydd yr RSPB, a bod RSPB yn cael ei gweld fel sefydliad dwyieithog  gan y cyhoedd ac yn berthnasol i gynulleidfa Gymraeg ei hiaith, byddwch yn gweithio gyda chyfieithwyr allanol, yn prawf ddarllen, ac yn sicrhau fod cysondeb a gwerthoedd ein brand yn cael eu hadlewyrchu wrth gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Fel rhan o’r tîm cyfathrebu, byddwch yn cynorthwyo a chefnogi darpariaeth cyfathrebu fewnol RSPB Cymru fel bod staff a gwirfoddolwyr yn ymwybodol o negeseuon a phrosiectau allweddol.

Mae’r rôl hon yn cynnwys teithio ledled Cymru o bryd i’w gilydd (ceir fflyd yr RSPB ar gael), a gall gynnwys boreau cynnar/gorffen yn hwyr ac arosiadau dros nos achlysurol, drwy drefniant ymlaen llaw.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu i safon broffesiynol yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Mae’r RSPB yn cael ei gydnabod fel elusen sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fyd natur, ac mae angen ehangu’r weledigaeth yma. Os hoffech chi weithio i sefydliad ble gallwch wneud gwahaniaeth, cysylltwch i gael eich Pecyn Cais:

At sylw: Vera Vaughan

Castlebridge 3, 5 -9 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9AB

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais wedi’u cwblhau yw Dydd Mawrth, 29 Mai 2018.

 

Cyflog
£19,602 
Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Mai 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.