Swyddog Cydlynu Hyfforddiant Iaith – Mudiad Meithrin

7 Mehefin 2018

AIL-HYSBYSEB

Y Mudiad: Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o Gylchoedd Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, gofal cofleidiol a meithrinfeydd dydd Cymraeg yw Mudiad Meithrin. Y Mudiad yw’r darparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Sefydlwyd y Mudiad ym 1971 gydag oddeutu 50 cylch. Erbyn hyn, wedi tyfu’n aruthrol, mae tua 1000 o Gylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi, grwpiau ‘Cymraeg i Blant’ a meithrinfeydd dan faner Mudiad Meithrin. Mae’r rhain yn darparu profiadau blynyddoedd cynnar i oddeutu 22,000 o blant bob wythnos. Yn ogystal, mae’r Mudiad yn gweithio yn agos iawn gyda rhieni er mwyn darparu cymorth a chyngor i’w galluogi i ddatblygu a chefnogi gwaith y cylchoedd yn y cartref.  Er mwyn cyflawni hyn, mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig sy’n cyflogi dros 200 o bobl yn genedlaethol, gyda 2000 ychwanegol yn gweithio yn y cylchoedd eu hunain. Cefnogir y cylchoedd gan rwydwaith cenedlaethol o staff proffesiynol sy’n eu cynghori ar amrediad o faterion er enghraifft hybu ymarfer da, hyfforddiant staff a chyswllt ag Awdurdodau Lleol.

Y swydd a’r person:

Prif nod y cynllun yw sicrhau bod gweithlu’r Blynyddoedd Cynnar cyfrwng Cymraeg yn derbyn cyfleoedd amrywiol i ddysgu a datblygu eu gallu yn y Gymraeg, er mwyn medru defnyddio’r iaith yn hyderus yn y gweithle a thu hwnt. Bydd y cynllun hefyd yn cynorthwyo’r sefydliadau unigol (boed yn Gylch Meithrin neu’n feithrinfa ddydd) i gwrdd â’u gofynion busnes, megis diwallu gofynion iaith cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen.

Gweithredir y cynllun drwy bartneriaeth Cwlwm, gyda’r rhaglenni hyfforddiant wedi eu cyllido a’u darparu gan Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill.

Lleoliad: Lleolir y swydd yn un o swyddfeydd Mudiad Meithrin (Aberystwyth, Caerdydd, Llangefni neu Wrecsam) ond bydd disgwyl i’r person ymweld â’r brif Swyddfa yn Aberystwyth yn rheolaidd.

Car: Bydd angen i’r person llwyddiannus fod â mynediad i gar y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith. Bydd angen bod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol yn achlysurol.

Oriau: 37.5 awr yr wythnos yw oriau’r swydd.

Mae Mudiad Meithrin yn cynnig patrwm gweithio’n hyblyg ar gyfer y swydd ond bydd disgwyl i’r Swyddog fod ar gael yn rheolaidd i ymateb i anghenion y swydd.

Gwneud Cais: Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CV yn lle ffurflen gais. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd nodi sut y mae yn ateb y gofynion hanfodol, a dymunol os yn berthnasol, fel y nodir yn y fanyleb person.

Mwy am Mudiad Meithrin: I ddarganfod mwy o fanylion am Mudiad Meithrin, ewch i’n gwefan www.meithrin.cymru dilynwch ni ar ‘Twitter’ (@MudiadMeithrin) neu ewch i’n tudalen ‘facebook’.

Gallwn ystyried penodi ar sail secondiad i’r swydd hon.

Dyddiad cau 11:59yh ar yr 20fed o Fehefin.

Cyfweliadau ar y 29.06.2018 yn Aberystwyth.

Am fwy o wybodaeth – ewch i wefan MM, gweler isod.

Hyd cytundeb
Cytundeb penodol hyd y 31/03/19
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.meithrin.cymru/swyddi/
Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-2.doc
Disgrifiad swydd
Disgrifiad-Swydd_Cydlynydd-Hyfforddiant-Iaith.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.