Swyddog ‘Clwb Cwtsh’ – Mudiad Meithrin

8 Awst 2018

Cytundeb penodol – Medi 2018 – Mawrth 2019

Swydd yn: ardal pen-y-bont, y barri a bettws (12.5 awr yr wythnos)

Cyfweliadau: DIWEDD Mis Awst (DYDDIAD I’w Gadarnhau)

Y Mudiad: Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o Gylchoedd Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, gofal cofleidiol a meithrinfeydd dydd Cymraeg yw Mudiad Meithrin. Y Mudiad yw’r darparwr gofal ac addysg blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. Sefydlwyd y Mudiad ym 1971 gydag oddeutu 50 cylch. Erbyn hyn, wedi tyfu’n aruthrol, mae tua 1000 o Gylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi, grwpiau ‘Cymraeg i Blant’ a meithrinfeydd dan faner Mudiad Meithrin. Mae’r rhain yn darparu profiadau blynyddoedd cynnar i oddeutu 22,000 o blant bob wythnos. Yn ogystal, mae’r Mudiad yn gweithio yn agos iawn gyda rhieni er mwyn darparu cymorth a chyngor i’w galluogi i ddatblygu a chefnogi gwaith y cylchoedd yn y cartref.  Er mwyn cyflawni hyn, mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig sy’n cyflogi dros 200 o bobl yn genedlaethol, gyda 2000 ychwanegol yn gweithio yn y cylchoedd eu hunain. Cefnogir y cylchoedd gan rwydwaith cenedlaethol o staff proffesiynol sy’n eu cynghori ar amrediad o faterion er enghraifft hybu ymarfer da, hyfforddiant staff a chyswllt ag Awdurdodau Lleol.

Cyfnod swydd: 7 mis (Medi 2018 – Mawrth 2019).

Y swydd a’r person: Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo,marchnata a chynnal o leiaf dau set 8 wythnos o hyd o  “gyrsiau carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad yn yr Hydref a’r flwyddyn newydd. Cyn hynny, bydd gofyn cael hyfforddiant ac ymgyfarwyddo â chynnwys y sesiynau (fydd wedi’i baratoi eisoes). Bydd y swyddog yn mynd ati i drefnu lleoliadau ac i hyrwyddo a marchnata’r sesiynau’n lleol drwy gyfrwng taflenni a phosteri (fydd wedi eu darparu iddynt) a thrwy gyfrwng y cyfryngau cymdeithasol. Bydd cefnogaeth ganolog ar gael gan aelod penodol o staff gyda’r elfennau hyn o’r swydd a darperir rheolaeth linell gan reolwr prosiect. Y prif waith yn ystod yr 8 wythnos o sesiynau fydd sicrhau fod y grŵp yn mynychu’r sesiynau wythnosol drwy gynnal momentwm a threfnu ‘Parti Dathlu’ fel y sesiwn grŵp terfynol. Yn ddibynnol ar oriau, bydd y swyddog yn cynnal rhwng 2 ac 8 sesiwn wythnosol mewn gwahanol leoliadau daearyddol. Ar ddiwedd y sesiynau, bydd cyfle i werthuso cynnydd a llwyddiant drwy gasglu barn y sawl fu ynghlwm â’r cynllun. Ni ragwelir fod angen cymhwyster tiwtor iaith ond fe fydd hynny’n amlwg yn fanteisiol.

Lleoliad: Bydd disgwyl i’r person llwyddiannus weithio o adref ac yn y lleoliadau ble cynhelir sesiynau ‘Clwb Cwtsh’ (i’w trefnu gan ddeilydd y swydd)

Car: Bydd angen i’r person llwyddiannus fod â mynediad i gar y gellir ei ddefnyddio ar gyfer y gwaith (neu ddibynnu ar drafnidiaeth cyhoeddus mewn ardaloedd ble mae cysylltiadau’n dda). Bydd angen bod yn barod i weithio oriau anghymdeithasol yn achlysurol.

Oriau: Mae Mudiad Meithrin yn cynnig patrwm gweithio’n hyblyg ar gyfer y swydd ond bydd disgwyl i’r Swyddog fod ar gael yn rheolaidd i ymateb i anghenion y cynllun.

Gwneud Cais: Bydd disgwyl i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CV yn lle ffurflen gais. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd nodi sut y mae yn ateb y gofynion hanfodol, a dymunol os yn berthnasol, fel y nodir yn y fanyleb person.

Mwy am Mudiad Meithrin: I ddarganfod mwy o fanylion am Mudiad Meithrin, ewch i’n gwefan www.meithrin.cymru neu dilynwch ni ar ‘Twitter’ (@MudiadMeithrin) neu ewch i’n tudalen ‘facebook’.

Dyddiad cau 11:59yh ar y 19.08.18,

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Cathryn Jones ar 01970639639 / Cathryn.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Ffurflen gais
Ffurflen-Gais-Staff-MM-MCC-CC-1.doc
Disgrifiad swydd
Swydd-Ddisgrifiad-Swyddog-Clwb-Cwtsh-Pen-y-bont.docx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Awst 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.